De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst.

Op deze pagina staat gewoonlijk de liturgie van aanstaande zondag. 

Om deze liturgie (zie hier onder)  te printen  klik hier.
Er moet dan wel een PDF lees programma op uw computer/PC/Tablet/telefoon staan, zoals b.v. de Acrobat PDF reader).


 

Orde van dienst voor zondag 19 september 2021 om 09.30 uur 
7e zondag na pinksteren / 1e zondag van de herfst

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied: NLB 111: 1 en 2  ‘Van ganser harte loof ik Hem’
stil gebed, votum en groet (allen gaan zitten)
Drempelgebed
Vervolg psalm van intocht: NLB 111: 5 en 6
Kyriëgebed
Glorialied: NLB 221: 1 , 2 en 4 “De gouden zonne heeft overwonnen”
Zondagsgebed
Zingen kinderlied ‘Van A tot Z’ die op de beamer getoond wordt. Hierna wordt de lantaarn aangestoken door de voorganger en gaan de kinderen naar de kindernevendienst;

Lezing: Deuteronomium 13: 2-6        (vertaling NBV – zie achter)
- Lied: NLB 320: 1, 2 en 3Wie oren om te horen heeft

Lezing: Marcus 9: 30-37        (vertaling NBV – zie achter)
- Lied: NLB 991: 1, 3, 5 en 7 “De eersten zijn de laatsten”

Preek:
Orgelspel

Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Lied: NLB 1006: “Onze Vader in de hemel”
Dank- en voorbeden, – In de voorbeden wordt aandacht besteed aan degene voor wie de bloemen zijn;
Slotzang: NLB 838: 1, 2 en 4 “O grote God die liefde zijt”
Zending en zegen (vanaf kansel) gezongen amen,----------------- De lezingen: --------------
Deuteronomium 13: 2-6
2Wanneer een profeet of een droomuitlegger uit uw midden een teken of een wonder voorspelt, 3dat vervolgens uitkomt, en hij verbindt daaraan een oproep om andere, u onbekende goden te volgen en te dienen – 4luister dan niet naar wat hij zegt. Want de HEER, uw God, wil u daarmee op de proef stellen, om te ontdekken of u hem wel met hart en ziel liefhebt. 5Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem; dien alleen hem en blijf hem toegedaan. 6En die profeet of droomuitlegger moet ter dood gebracht worden omdat hij u wilde opzetten tegen de HEER, uw God, die u uit Egypte heeft weggehaald en u uit de slavernij heeft bevrijd. Die man heeft immers geprobeerd u af te brengen van de weg die de HEER, uw God, u had gewezen. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren.


\Marcus 9: 30-37
30Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, 31want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.’ 32Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen.33
Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ 34 Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. 35
Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ 36Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: 37‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.’
-----
terug