De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst.

Op deze pagina staat gewoonlijk de liturgie van aanstaande zondag.

Om de liturgie (zie hier onder)  te printen  klik hier.
Er moet dan wel een PDF lees programma op uw computer staan, zoals de Adobe Reader (acrobat pdf reader).

De liturgie wordt meestal door Liesbeth Poelman voorzien van liederen met notenbalken, en uitgeschreven bijbelteksten.Orde van dienst voor zondag 27 september 2020 om 11.00 uur in de kerk van de Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd.

 17e zondag na pinksteren, tweede zondag van de herfst

Voorganger: ds. Gerbrand Segger, Winsum
Organist: (Arie) a.vanwijk@rietveldhoeve.nl
Ouderling van dienst: Diaken van dienst:
Koster: marjanveenschaap@hotmail.com
Beamteam (Jasper): beamteamsauwerd@gmail.com
Preekvoorziener: Liesbeth Poelma-Kamminga email: preekvoorzienersauwerd@gmail.com Tel. 06-18329963
Scriba Titia Bijma scriba_pknsauwerd@hotmail.nl

Dienst te volgen op kerkomroep.nl. Liturgie op site kerk.
Door de corona crisis zingen alleen de mensen op de eerste bank.

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied: NLB 111: 1 ‘Van ganser harte loof ik Hem’

stil gebed, votum en groet (allen gaan zitten)

Gebed van toenadering

Vervolg psalm van intocht: NLB 111: 5 en 6

smeekgebed

Glorialied: NLB 146c: 1 en 7“Alles wat adem heeft love de Here”

Aandacht voor de kinderen, De kindernevendienst werkt met ‘kind op zondag’. Het thema is ‘Hoe blijf je jezelf?’ met Daniël 1:1-21 als verhaal. Lichtje meegeven, kinderlied – de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: Ezechiël 18 : 1 – 4 en 25 – 32 (vertaling NBV – zie achter)

- Lied: NLB 320: 1, 2 en 5 “Wie oren om te horen heeft”

Lezing: Matteüs 21 : 23 – 32 (vertaling NBV – zie achter)

Preek:

Orgelspel, aansluitend komen de kinderen terug uit de kindernevendienst

Lied: NLB 975: 1 en 3 “Jezus roept hier mensen samen”

Dank- en voorbeden – In de voorbeden wordt aandacht besteed aan degene voor wie de bloemen zijn;

Slotzang: NLB 974: 1 en 5 “Maak ons uw liefde, God, tot opmaat”

Zending en zegen (vanaf kansel) gesproken amen, aansluitend zingen: NLB 425 “Vervuld van uw zegen”


In de coronatijd wordt er gecollecteerd bij de uitgang;

----------------- De lezingen: --------------

Ezechiël 18 : 1 – 4 en 25 – 32 (vertaling NBV)181De HEER richtte zich tot mij: 2 ‘Waarom gebruiken jullie in Israël toch het spreekwoord: Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden? 3Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, nooit meer mag iemand bij jullie in Israël dit spreekwoord in de mond nemen! 4 Weet dat alle mensenlevens mij toebehoren: zowel het leven van de ouders als dat van hun kinderen ligt in mijn hand, en alleen wie zondigt zal sterven.

25Nu zeggen jullie: “De wegen van de Heer zijn onrechtvaardig!” Maar luister, Israëlieten! Ben ik het die onrechtvaardig is? Gaan júllie niet eerder onrechtvaardige wegen? 26Iemand die rechtvaardig was maar dat niet langer is en onrecht begaat, sterft omdat hij onrecht heeft begaan. 27Iemand die goddeloos leefde maar dat niet langer doet, mij trouw is en het goede doet, zal in leven blijven. 28Als hij tot inzicht en inkeer is gekomen en niet langer misdaden begaat, zal hij zeker blijven leven en niet hoeven sterven. 29 De Israëlieten zeggen: “De wegen van de Heer zijn onrechtvaardig!” Ben ik onrechtvaardig, Israëlieten? Zijn júllie het niet die onrechtvaardig zijn? 30 Ik zal iedereen beoordelen naar de weg die hij gegaan is – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer, bega geen misdaden meer, anders brengt jullie schuld je ten val. 31Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid, en vernieuw je hart en je geest. Dan hoeven jullie niet te sterven, Israëlieten! 32 Want de dood van een mens geeft me geen vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef!

Matteüs 21 : 23 – 32 (vertaling NBV)

23 Toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk naar hem toe. Ze vroegen hem: ‘Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven?’ 24Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Ik zal u ook een vraag stellen, en als u mij daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. 25In wiens opdracht doopte Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van mensen?’ Ze overlegden met elkaar en zeiden: ‘Als we zeggen: “Van de hemel,” dan zal hij tegen ons zeggen: “Waarom hebt u hem dan niet geloofd?” 26 Maar als we zeggen: “Van mensen,” dan krijgen we het volk over ons heen, want iedereen houdt Johannes voor een profeet.’ 27Dus gaven ze Jezus als antwoord: ‘We weten het niet.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Dan zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe.

28Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een: “Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk.” 29De zoon antwoordde: “Ik wil niet,” maar later bedacht hij zich en ging alsnog. 30Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde: “Ja, vader,” maar ging niet. 31Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’ Ze zeiden: ‘De eerste.’ Daarop zei Jezus: ‘Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God. 32 Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven.
---

terug