Commissies Commissies

Er is een aantal actieve commissies en verenigingen binnen onze gemeente. Hieronder presenteert een aantal van hen zich.

 

Commissie Erediensten 

De Commissie Erediensten komt, zoals haar gewoonte is geworden, doorgaans eens in de maand op donderdag bijeen. We hebben afgelopen jaar 7 keer vergaderd. Vanuit de diverse invalshoeken wordt de Eredienst v.w.b. vorm en inhoud besproken. De Commissie heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar doet voorstellen aan de Kerkenraad m.b.t. de erediensten. Verschillende zaken hebben dan onze aandacht.
Het gezamenlijk ontbijt ’s morgens voor de dienst van de eerste Paasdag is vervangen door koffiedrinken met uitgebreide paastractaties na de dienst.
De cie kiest elk jaar een nieuwe paaskaars uit het aanbod van ….
De Commissie Erediensten organiseert de schriftlezingen door lectoren (gemeenteleden) in de Advents- en Kersttijd alsook in de veertigdagen- en Paastijd tot en met de zondag Trinitati. De Commissie streeft er in deze naar zoveel mogelijk gemeenteleden uit alle leeftijdscategorieën aan de beurt te laten komen. Alle lectoren hebben vooraf in de kerk het lezen met de juiste afstand tot de microfoon geoefend. Het schriftlezen door lectoren wordt naar tevredenheid uitgevoerd.
Daarnaast coördineert de Cie. bijzondere diensten en zorgt voor de inplanning daarvan in het jaarrooster. Voorbeelden hiervan zijn de Biddag en Dankdag voor gewas en arbeid.

 


De Commissie Erediensten is samengesteld uit afgevaardigden van in principe alle commissies/functies binnen de kerk, te weten: 

Tjarda Bijma (voorzitter)
Jolien Arends (kindernevendienst)
Peter de Lange  (Namens de kerkenraad)
En de leden:  
Marjan v/d Veen (koster) 
Arie van Wijk. (organist)
Hilma BrinkhuizenCommissie contactpersonen

De contactpersonen uit de werkgroep bezoeken als daar aanleiding toe is de gemeenteleden uit de hun toebedeelde sectie. Dit kan vanwege ziekte, geboorte, jubilea of andere redenen zijn. Ook worden gemeenteleden vanaf 75 jaar rond hun verjaardag bezocht. Al deze bezoeken gaan veelal vergezeld met het aanbieden van een bloemetje of een ander presentje namens de gemeente.
De bloemen die zondags tijdens de eredienst in de kerk staan worden bij de daarvoor in aanmerking komende personen door de contactpersoon bezorgd.
Zij bezoeken één keer per jaar de vergadering van de werkgroep pastoraat.

We komen ongeveer 2x per jaar bij elkaar, en we evalueren hoe het allemaal gaat.

In overleg met de diaconie kan ook een beroep op de commissie gedaan worden voor het rondbrengen van de kerstattenties. De diakenen kunnen hiervoor contact opnemen met de betreffende personen. Het is belangrijk te streven naar een goed overleg tussen de contactpersonen, de ouderling en de diaken van de desbetreffende wijken en secties.


 

Leden van de cie:

Mevr. M.H.J.Trox-Wester
Mevr. P.A. v.d. Pol-Hannema
Mevr. H. Bakker-Teitsma
Mevr. K. van der Beek
Mevr. I. Boersma
Mevr. M.M. van Duinen-Bosma
Mevr. A. Robbe-Klaasens
Mevr. G.G. Dijkstra-Hingstman
Mevr. J. Kruizinga-de Vries
  

 Kindernevendiensten


Iedere zondag is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Hiervoor wordt de methode Kind op Zondag  (zie www.kindopzondag.nl) gebruikt.
We proberen de kinderen in de kindernevendienst verhalen te vertellen, gesprekjes te voeren, met een spelletje of verwerking erbij, om zo de verhalen uit de Bijbel te laten begrijpen, en in gesprek te komen met elkaar.
Gedurende de adventsperiode en de 40-dagentijd volgen we doorgaans een project. Meestal wordt dan voordat de kinderen naar de nevendienst gaan in de kerk een inleiding gehouden. Het is belangrijk dat de kinderen er ook tijdens de dienst in de kerk zelf bij worden betrokken.

De leiding wordt bijgestaan door een jeugdlid. Er wordt in twee groepen gewerkt.

Zie ook het menu onderdeel "Jeugd", voor o.a. de samenstelling van de cie.
 


 

Vorming en Toerusting


Seizoen 2020/2021  

Er moest iets gebeuren. De commissie V & T was te klein geworden. Het lukte ons niet nieuwe leden erbij te krijgen. Stoppen lag in het verschiet. Totdat Marleen Stokroos gevraagd werd. Zij woont in Sauwerd, en is kerkelijk werker in Baflo. Vanuit het gesprek met haar werd een verrassende nieuwe gedachte geboren: onderzoeken of er een samenwerking zou kunnen komen met de Protestantse Gemeente Baflo.

De eerste stap, een oriënterend gesprek in Baflo verliep zeer open, het klikte. De tweede stap: hoe kunnen en willen we het samen gaan vormgeven? Het coronavirus
vereist grote zorgvuldigheid en korte termijnplanning.

Naast deze samenwerking is er de al langer bestaande samenwerking met de PKN gemeente Winsum-Halfambt in de vorm van een jaarlijkse gezamenlijke lezing die we graag in stand houden.

Welke plannetjes liggen er op tafel?
Allereerst dus geen activiteit in december omdat het op zich altijd een drukke maand is. Dat was al besloten in september. We gaan bekijken of het mogelijk is om de afgelaste lezing van november in januari te laten plaatsvinden. In ieder geval heeft ds. Van Ool toegezegd om op een later tijdstip zijn lezing alsnog te houden. Mocht dat inderdaad in januari door kunnen gaan dan wordt dat vermeld op de website van de kerk, het wordt op 2 zondagen afgekondigd tijdens de kerkdienst en u kunt erover lezen in de Wiekslag en de Ommelander. Voor de maand maart is met Saskia van Lier contact gezocht. Zij komt heel graag haar afgelaste lezing van maart 2019 alsnog houden. Verder zijn we in overleg met de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt over de vorig jaar februari afgelaste gezamenlijke lezing door Natascha van Weezel.
Daarnaast zijn er nog wat ideeën waar aan gewerkt wordt maar daar hoort u te zijner tijd over. Ja, geen programmaboekje 2020-2021 heeft ook voordelen hebben we inmiddels gemerkt.
Hoe het de komende maanden uiteindelijk gaat lopen wordt dus helaas bepaald door de situatie rondom het coronavirus. Ach, we zijn er inmiddels wat aan gewend en we leren flexibel te zijn. De commissie houdt goede moed, we hopen van harte dat we
elkaar in 2021 snel zullen kunnen ontmoeten bij een activiteit.

We houden u op de hoogte.

De Cie. stelt zich ten doel om in het winterseizoen avonden te organiseren,die -ruim geinterpreteerd- betrekking hebben op"Kunst en Geloof", c.q. Kunst in relatie tot Geloof,  maar ook avonden die meer gericht zijn op interpretatie en verdieping van bepaalde gedeelten uit de Bijbel.
Er worden ongeveer acht avonden georganiseerd.
De Cie.probeert een zo divers mogelijk programma samen te stellen: er zijn eenmalige activiteiten voor mensen met een drukke agenda maar ook series voor diegenen die wat meer tijd hebben.
Er is een grote verscheidenheid in aanbod, kortom: voor elk wat wils.

De activiteiten houden niet op bij de kerkmuren,we streven er naar om de avonden over die muren heen te tillen, anders gezegd, ze zijn niet alleen bedoeld voor gemeenteleden, andere belangstellenden zijn ook van harte welkom.
De avonden willen ook een ontmoetingsplaats zijn: voor mensen die je al langer kende ,maar ook voor mensen die je nog niet kende, nog nooit eerder ontmoette, dergelijke ontmoetingen kunnen heel verrassend zijn.
Onze protestantse gemeente wil zo'n ontmoetingsplek zijn voor iedereen, of je nu lid bent van die gemeente of niet.
We maken veel reclame voor deze avonden, niet alleen in de plaatselijke, maar ook in de regionale kranten. Het resultaat is dan ook dat verschillende mensen uit de ons omringende plaatsen regelmatig onze avonden bezoeken.

Eens per jaar verschijnt er een activiteitengids met alle informatie voor het komende seizoen, ook staan hierin de activiteiten van Winsum-Halfambt.
Klik  hier voor de laatste versie (u moet dan wel de acrobat reader o.i.d op uw PC/Tablet/telefoon hebben staan). 

Elke activiteit voor het V&T-seizoen wordt ook geplaatst onder het onder het menuonderdeel  'Activiteiten'Samenstelling commissie

Kees Raangs  (voorzitter)
Ditta Kombrink (secr.)
Patrick Arends (penningmeester)

Leden:
Gertine Blom, adiviserend lid
Marleen Stokroos (adviserend lid)
Ina Kwerreveld (pr)
 

 
Beleidsplan  2020  PROT. GEMEENTE A-W-S 

De kerkorde schrijft voor dat elke kerkenraad eens in de vijf jaar een nieuw beleidsplan opstelt. Dit helpt in het doordenken van wat gedaan wordt en waarom. Zo word je minder speelbal van wat je overkomt en kun je je verantwoordelijkheid vinden.

Het huidige beleidsrapport vind u onder het menuonderdeel "Organisatie".
 

Werkgroep Pastoraat

De werkgroep pastoraat wordt gevormd door de predikant, de wijkouderlingen en de pastoraal medewerkers. De werkgroep pastoraat komt vier maal per jaar bijeen. In die vergaderingen wordt gesproken over pastorale onderwerpen uit de praktijk, zaken uit de kerkenraad zoals het werkplan of beleidspaln en tenslotte het belangrijkste: het wel en wee in de gemeente.


Medewerkers
Pastoraal
Lydia Bruins, Johan Korendijk, Kees Raangs, Anneke Alkema-Guldemond, Joke Kruizinga-de Vries, Tjeerd Geertsema, Marieke Hoogendoorn, Menko Datema, Johan Huinder, Anneke Zwakenberg, Tjarda Bijma.

Ouderling
Jan Anne Veldman, mw. Van der Deen,  Peter de Lange.
Bloemen in de kerk 

De bloemen die tijdens de diensten in de kerk staan, worden na afloop bezorgd bij een bejaard of ziek gemeentelid.

Coördinatie:
Mw. Marjan Koopman, Karspelweg 15, 9773TL Wetsinge.

Als U een idee heeft, wie de bloemen ook eens een keer moet krijgen wilt u dat doorgeven,  ideeën zijn van harte welkom. Dan graag even een belletje op 3061378. Hartelijk dank!

De bloemstukken worden verzorgd door:
 
Mw. J.M. A. Westra-Munneke, Yvonne Pol, Mw. E.G. Wouda-van Houten, Mw. D. Veldman-Nijkamp, Mw. G.G. Dijkstra-Hingstman,  Mw. J. Kruizinga., Mw. L. van Huis, Mw. Inneke Boersma, Mw.  Aly de Graaf, Ditta vd Molen.
Marjan Koopman geeft aan wie de bloemen krijgt.

Commissie catechese
Ds. G. Blom
Germa Kauw-Zwakenberg
Tanja Huinder.

Basis catechese
Groep 7 &  8 van de basisschool, onder leiding van: Annemiek en Bert Westra.
Provider
Jongeren tussen 12 en 16 jaar in 2 groepen in blokken, wisselende leiding
Catechese
17+, 20+  en belijdenis Catechese   ..... (wanneer van toepassing)

Voor meer informatie, zie ook het menu-onderdeel:
  "Catechese en gespreksgroepen"

  

 

Pagina laatste keer aangepast 16-september-2021


 

terug