Diaconaat Diaconaat


Werkgroep diaconaat


De diakenen zijn ambtsdrager en daarmee ook lid van de kerkenraad. In de eredienst hebben zij een taak bij de voorbereiding en viering van het H.A. Gemeenteleden die door hun gezondheidstoestand de kerkdiensten niet (meer) kunnen bezoeken, kunnen thuis brood en wijn ontvangen. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de wijkdiaken.
Alle leden van de werkgroep worden ingezet bij het collecteren. De eerste collecte is een diaconale collecte; de tweede collecte is voor de kerk. Elke laatste zondag van de maand wordt er een extra deurcollecte gehouden voor de voedselbank. Ieder jaar wordt het collecterooster met goedkeuring van de kerkenraad vastgesteld.

Inzameling:
In het Oldenhuis staat een doos voor het inzamelen van mobiele telefoons, prentbriefkaarten postzegels en inktpatronen. De opbrengst komt ten goede aan projecten van Kerk in Actie.

In onderstaand overzicht vindt u de samenstelling van de werkgroep diaconaat.
De taakverdeling laat zien hoe en waar wij ons voor inzetten.

 

Dries Zwakenberg Voorzitter, Diaken wijk 1, moderamen
Bert Westra Diaken wijk 2, en de gemeenteleden buiten Adorp, Wetsinge en Sauwerd. Heilig Avondmaal. Maken collectanten rooster
Bert Ritzema Penningmeester. Collecterooster
Peter Poelma Diaken wijk 3. Afgevaardigde classis en breed moderamen
Yvonne-Pol-van Dijk Werkgroeplid. Secretaris. Berichtgeving Kerkbericht de Schakel.
Gina Kooistra Werkgroeplid. Afgevaardigde classisvergadering ZWO, Collectrooster.
Anneke van der Schans  Werkgroep lid, contactpersoon voor verspreiding Elisabethbode
Bert Ozinga Werkgroeplid. Vertegenwoordigt de werkgroep bij De arme kant van Winsum / Voedselbank ,contactpersoon voor de auto- en klusjesdienst.

 


Gezamenlijke activiteiten/taken
 

 • Verantwoordelijk voor de financiën.
 • Actie Veertigdagentijd: rondbrengen en ophalen van de spaardoosjes.
 • Kerstattenties (i.s.m. de contactpersonen): er wordt bij gemeenteleden ouder dan 75 jaar en personen die een moeilijk jaar hebben gehad een kerstattentie gebracht.
 • Actie voor voedselbank 'Het Hoogeland', rond kerst
 • Het onder de aandacht brengen van collecten d.m.v. het uitspreken van voorbeden, het verspreiden van collectefolders en berichtgeving via de afkondigingen, Kerkbericht de Schakel en de kerkbode.
 • Verspreiding (Kerst) Elisabethbode.
 • Voorbereiding dienst Pinksteren.
   

Aan de diakenen is toevertrouwd:

 • de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten
 • de dienst aan de Tafel van de Heer
 • het mede voorbereiden van de voorbeden
 • het inzamelen en besteden van de gaven
 • het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping
 • het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven
 • het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn
 • het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande
 • het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat 
 • het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen (classis of synode)


Gevens bank: NL44 RABO 0300 8051 87
 


aangepast op 29-2-2020

terug