College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft op hoofdlijnen de volgende taken:

  • het opstellen van de begroting en de jaarrekening van de gemeente;
  • de geldwerving (actie kerkbalans);
  • het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente;
  • het beheren van de goederen van de gemeente;
  • het verzorgen van het geformuleerde personeelsbeleid in het beleidsplan en de begroting;
  • het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die met een arbeidsovereenkomst in de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
  • het bijhouden van de ledenadministratie van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek;
  • het beheren van de archieven van de gemeente;
  • het beheren van de verzekeringspolissen.

Het CvK vergadert in principe op de eerste werkmaandag van de maand van 19.30-22.00 uur in ’t Oldenhuis.

Het CvK bestaat uit de volgende leden:

Annet Oosterhof,  voorzitter / ouderling-kerkrentmeester
Piet Ritzema, secretaris/ penningmeester / boekhouder
Elly van Dijken,  ouderling-kerkrentmeester / notulist
Gettie Bijsterveld, lid
Bert Zwakenberg, lid
Fred Neumann, lid

Als u vragen hebt op het gebied van het kerkrentmeesterlijk terrein, dan kunt u zich tot één van bovenstaande CvK-leden wenden. Ons adres is: Kerkstraat 11, 9771 BD Sauwerd

De boekhouder is Piet Ritzema
Schoolstraat 9, 9771BJ Sauwerd
E-mail :   p.ritzema@home.nl

De bankrekeningnummers van de kerk zijn:
NL58 RABO 03008 01637  (RABO)
NL89 RABO 03737 28492   (SKG)
 
Andere bankrekeningnummers:
Kerkbericht de Schakel   :  NL88  RABO 03008 54641
 


 
terug