Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Informatie Informatie

Deze informatiepagina bevat o.a

 

N.B. De wijkindeling staat onder dit zelfde menu-onderdeel links.


 Adresgegevens:

 • Kerkstraat 11, Sauwerd,    tel :0503061916 (Oldenhuis)
 • Torenweg,  Adorp (in beheer van S.O.G.K.)
 • Valgeweg, Klein Wetsinge  (in beheer van S.O.G.K.)

 

Predikant:

 • Ds P.S. van Dijk
  Kerkstraat 13, 9771BD Sauwerd 
  Tel. : 0503061236
  Email :

Scriba:

Titia Bijma
Acacialaan 18,  9771AJ  Sauwerd.
Tel: 06-20363636
Email :

 

Boekhouder:

Dhr. P. Ritzema, Schoolstraat 9, 9771BJ,  Sauwerd.

Koster:

Mevr. M.C. van der Veen-Schaap.
E-mail :
tel. 050-3061805
Hulpkoster: Dhr.  B.Ozinga, Tuinbouwstr. 9 9771 BL Sauwerd.
 

Coördinator preekrooster:

Dhr. F. Bakker, Langs de tocht 7, Sauwerd.


Bloemen in de kerk
           Coördinatie:
            Mw. A.H. Tukker-Loendersloot, De Groenlanden 21 , Sauwerd.
            Mw. S. Vos-van Klinken, Burchtweg 16, Sauwerd

Autodienst.

Contact persoon: Bert Ozinga,
Tuinbouwstraat 9, Sauwerd
tel. 050-3061747 / 06-23536818

 

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de boekhouder van de kerk Piet Ritzema, Schoolstraat 9 te Sauwerd. Dit is ook het adres voor het inleveren van de verjaardagszakjes en overige financiële zaken.

Leden administratie
Bert Ritzema, De Graslanden2, Sauwerd. E-mail:

 


Routebeschrijving

Zo komt u in Adorp /Sauwerd /Wetsinge.
Vanuit Groningen op de ringweg afslag Lauwersoog nemen via de N361. U komt dan door achtereenvolgens langs Adorp dan Sauwerd, en tenslotte Klein- en Groot Wetsinge.

Onderstaand kaartje geeft een indruk van de ligging, van de dorpjes onderling.

 

De banner boven aan de pagina's geeft een overzicht van Klein Wetsinge met de kerk en  molen.


Koppelingen

 Sybrand's weblog:
www.godinfragmenten.wordpress.com

Stichting Voedselbank 'Het Hogeland'
www.voedselbankhethogeland.nl

Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl

De website van de PKN kerken in nederland:
www.pkn.nl

 ICCO en Kerk in Actie Over het kyoto-verdrag.
www.klimaatbelofte.nl

Een Blog over God (n.a.v. een artikel in Trouw):
 http://god-blog.nl/

Een landelijke Jeugddiensten Hyves site:
http://jeugddienstennl.hyves.nl/

 

Verschillende protestants-christelijke organisaties hebben samen deze site gemaakt zoals de PKN, NCRV, VU e.a. en vertolken dus een brede interkerkelijke wereld.
protestant.nl/

Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.
http://www.raadvankerken.nl/

Website van de raad van kerken in Groningen en Drente, met dagelijks nieuws.
http://www.prvk.nl/

Iedere dag in dichtvorm een Bijbelwoord.
http://www.gospelwords.nl

Bijbelcursus over psalmen
http://www.meeroverdebijbel.nl

Pastorale Supervisie Noord Nederland.
http://www.psnn.nu

App Bible-fit: brug tussen bijble en dagelijks leven
http://www.bible-fit.nl

De bijbel in gewone taal. (nu beschikbaar)
http://www.bijbelingewonetaal.nlEen interessante wandeling.

Onze vorige koster Harry Vos, heeft deze mooie wandelroute met allerlei wetenswaardigheden rond Wetsinge en Sauwerd gemaakt. Je moet acrobatreader hebben om deze koppeling te kunnen gebruiken. Klik hier.
Zeker aan te raden voor nieuwe inwoners.

 


HET kerkblad van onze gemeente, heet  Kerkbericht De Schakel
Kopij bij voorkeur in digitale vorm naar:  

Abonnement 10.00 € per jaar. Opgave via bovenstaande mail.

Kerkbericht De Schakel geeft een maandelijks overzicht van de activiteiten binnen de Protestantse kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere (religieuze) onderwerpen en (regionale) bijeenkomsten.

Hoofdredacteur:  Daniëlle de Lange 
Redactie: Yvonne Pol, Marjan van der Veen en  Sybrand van Dijk.
Coördinator bezorging: Pia Deemter.
Financiën & Abonnementen: Dhr. J.M.Pot

Af en toe vind u hier wel eens wat informatie uit het kerkblad.

Zoals dit:

Geloven online

Op deze nieuwe pagina in Kerkbericht De Schakel willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwste websites, apps, blogs etc. op het gebied van geloven. Heeft u nog een tip? Stuur deze dan door naar:


Leger des Heils lanceert liedboek-app
Het Leger des Heils heeft als eerste kerkgenootschap in Nederland een app ontwikkeld waarin alle eigen liederen te vinden zijn. Via de app ‘Geloven & Muziek’ zijn honderden liederen beschikbaar. Naast tekst en melodie bevat de app ook bladmuziek en achtergrondinformatie over componisten en tekstschrijvers.

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/actietips

Dit jaar is het thema van de 40dagentijd ‘Open je handen’. Laten we onze handen
openen in vertrouwen en ontvangen van God en van elkaar! Op deze site vindt u 40 tips waarmee u met anderen, jongeren en ouderen, binnen de gemeente uw handen kunt openen


www.gospelwords.nl

De boodschap van de Bijbel op een aansprekende manier verwoord - dat is wat Gospel-Words te bieden heeft. Ze doen dit door elke dag een korte berijming van een Bijbelwoord op de site te plaatsen en via Twitter en Facebook te verspreiden. U kunt zich ook aanmelden om de dagelijkse GospelWords per e-mail te ontvangen
 Groninger kerkbode

Het kerkelijk nieuws van de gehele provincie verschijnt wekelijks in de Protestantse Kerkbode. De kosten van een abonnement bedragen ca. € 83,00 per jaar. Voor informatie en/of opgave voor een abonnement kunt u zich wenden tot:Piet Ritzema, Schoolstraat 9, Sauwerd
Kopij
Kopij voor de 'Groninger Kerkbode' kunt u aanleveren bij:
Ds. Sybrand van Dijk, Kerkstraat 13, Sauwerd 
Kopij sluiting: maandagavond 20:00 uur 

 


Privacy-reglement.
De kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en
foto's op de website.
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
Gebruik van uw persoonsgevens
Wanneer u via het contactadres van de website informatie toestuurt of vragen stelt, zullen uw mailadres en andere persoonlijke gegegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan die betrekking hebben op plaatselijke kerkelijke aktiviteiten.
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in het kader van de kerk vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Foto bijschriften bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
Alle foto's worden vooraf gescreend. U kunt altijd bezwaar maken tegen plaatsing.
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een bericht te sturen via een mail naar het contactadres. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.
Namen telefoon en (mail)adressen
- Iedereen die vanuit zijn functie bereikbaar moet zijn binnen de PKN kerk AWS, wordt met naam postadres, mailadres en telefoonnummer genoemd.
- Bij voorkeur wordt één contactpersoon met mailadres per commissie geplaatst, persoon gegevens van overige cie-leden worden geplaatst als dat door hun contactpersoon wordt aangegeven.
- Als een e-mail adres in te plaatsen informatie wordt toegestuurd, zal dat worden overgenomen.
- Iedereen kan echter om persoonlijke redenen aangeven dat zijn naam en/of e-mail adres niet op de site geplaatst mag worden.
Laatste aanpassing deze pagina : 15-december2014
 

 
 
 
 
Nieuw(s)
 

 
Afkondigingen 24 april 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst is er muzikale begeleiding door de blaasgroep van Bert Westra met op de piano Jenne Jan Kwant.

.....

De eerste collecte is voor Eredienst en kerkmuziek en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente. Bij de deur is de collecte voor de voedselbank.

Vanmiddag sluit de commissie Vorming & Toerusting het seizoen 2015-2016 af met een georganiseerde wandeling rondom de Nieuwe Kerk aan de Nieuwe Boteringestraat, en een bezoek aan de Nieuwe Kerk onder leiding van de heer Pieter Bootsma, oud-rector van het Wessel Gansfort College. Vertrek vanaf het Kerkplein om 13.30 uur. Voor vervoer ligt er een intekenlijst in de hal van het Oldenhuis. Op eigen gelegenheid reizen kan natuurlijk ook.
We verzamelen om 14.00 uur aan de zuidwestzijde van de Nieuwe Kerk. Afsluiting is rond 16.30 uur. Deelname kost € 5,00.
 
In de hal van de kerk is een bak geplaatst, deze is bestemd voor lege flessen. De actie is voor Tear, voor het project ‘Mumbai it is!’ Dit project zet zich in voor de straatjongeren in Mumbai, India. Dit is dezelfde bestemming als het project Nacht zonder Dak. Dit zal plaatsvinden op 8 juli op het sportpark. U kunt uw lege flessen in de bak inleveren tot en met zondag 5 juni.
 
We willen u allen van harte uitnodigen om na de dienst samen een kopje koffie of thee te drinken in het Oldenhuis.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Rondom de eredienst.
 
1 mei, Rogate. We lezen door in de Hebreeën. Hoofdstuk 5: 11 – 6: 8. Vraagt de schrijfster tot nog toe al veel van de hoorder. Bij deze hoofdstukken is openheid nog veel meer gevraagd. Ze spreekt harde woorden. Als lezer ben ik geneigd om mij af te sluiten. Om te denken: “Nou, nou”. Of: “O ja, dat zijn nu goede woorden voor Pietje, ik hoop dat hij luistert.” Maar zelf luisteren? Kuch.
Hebreeën wijst er op, dat de gelovigen niet zijn wie ze hadden kunnen zijn. Ze hadden al zelf leraar kunnen zijn, maar ze drinken nog steeds melk. Er valt een stevig oordeel: wie van het geloof valt kan daar niet naar terugkeren, je zou Christus opnieuw kruisigen. Augustinus, vier eeuwen later, oordeelde heel anders. Den Heyer zegt dat juist om deze uitspraak eeuwen lang gediscussieerd is, of de Hebreeën wel in de bijbel thuis hoort. Hardheid is moeilijk. Maar is het daarmee ook onwaar?
 
5 mei, Hemelvaart, veertigste dag van Pasen. Op deze dag val ik zelf bijna in vermaningen. Het doet mij verdriet dat méér christenen op deze dag denken aan de caravan of aan een rondje fietsen in de zon, dan aan het opzoeken van de gemeenschap. Ik hoop elk jaar weer op regen. Dat is niet aardig. Ik weet het. We lezen verder in hoofdstuk 9 (1-15). De schrijfster slaat de bijbel opnieuw open bij de boeken van het Oude Testament, met name Leviticus. Zij beschrijft de tent der samenkomst uit  de woestijntijd. Zó uitbundig, dat ik mij als protestant ineens heel kaal voel. Onze eredienst lijkt tegenover de voorschriften uit Leviticus meer op een versierd college dan op liturgie. Of wil ze dat niet zeggen? Ze schrijft: wat in het Oude Testament werd uitgebeeld, dat heeft Jezus werkelijk gedaan. “Hij is de hemelse tabernakel binnengegaan”. Een tekst die voor deze dag geschreven lijkt.
 
Het zijn de koudste aprildagen sinds 1502 meen ik. Of in elk geval zoiets heb ik gehoord. Maar tussen de hagelbuien door, hippen de mussen en koolmezen over het terras om hondenharen, pluisjes en takjes te verzamelen. Koud of niet: zij blijven hun nesten bouwen. In de verwachting op betere tijden. Moesten wij in ons leven ook maar doen,
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk
 
   Recent gewijzigd.

 • Op de Homepagina staat de uitnodiging om de visitatie van onze gemeente bij te wonen.
 • Zie het "Foto Album"  voor de Repair café ochtend in het Oldenhuis.


 
Oudere mededelingen

Afkondigingen 17 april 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De eerste collecte is voor het classisproject in Guatemala Evangelisatie in eigen gemeente en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Wij willen u van harte uitnodigen voor de gemeenteavond van onze gemeente. Deze zal a.s. woensdag 20 april gehouden worden, in het Oldenhuis. We beginnen om 19.30 uur.

Ook willen wij u de visitatie van onze gemeente onder de aandacht brengen. Deze is op dinsdag 26 april. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
 
Zondagmiddag 24 april is er een wandeling rondom de Nieuwe Kerk aan de Nieuwe Boteringestraat, en een bezoek aan de Nieuwe Kerk onder leiding van de heer Pieter Bootsma, oud-rector van het Wessel Gansfort College.
Met deze excursie wordt door de commissie Vorming & Toerusting het seizoen 2015-2016 afgesloten. En die afsluiting belooft ook dit jaar weer een leerzaam én gezellig evenement te worden. Dus neem de uitnodiging aan en ga mee………………!
Vertrek vanaf het Kerkplein om 13.30 uur. Voor vervoer ligt er een intekenlijst in de hal van het Oldenhuis. Op eigen gelegenheid reizen kan natuurlijk ook.
We verzamelen om 14.00 uur aan de zuidwestzijde van de Nieuwe Kerk. Afsluiting is rond 16.30 uur. Deelname kost € 5,00.
  
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Uit de gemeente.
.......... 
 
Vaak word je op jezelf terug geworpen als de gewone stroom van het leven onderbroken wordt. Het kan zijn dat we belangrijke dingen ervaren. Dat er vragen worden gesteld waarop we een antwoord moeten vinden. Soms is het meer zaak om de angsten stil te houden en het leven voorrang te geven. Wat ons ook gebeurt en waar we ook in ons leven zijn: dit is de enige mogelijkheid. Er is geen ander bestaan dan dit. Leef het met aandacht.
 
Rondom de eredienst.
 
We lezen in de tijd na Pasen de brief aan de Hebreeën. Een brief die geen brief is, maar een preek. Ja, ik vraag mij ook af, hoe de eerste christenen hier naar geluisterd hebben. Het Grieks is opgepoetst en uitbundig. Begrepen ze wat ze hoorden? Hadden zij meer kennis dan wij? Een dieper geestelijk leven?
De preek wil de mensen opwekken trouw te blijven aan de God die zich heeft ontvouwd in Christus Jezus. En de prediker, mogelijk zelfs een predikster, ondersteunt haar betoog met een overvloed aan beelden uit de boeken die wij het Oude Testament noemen.
Komende zondag komen we in de binnenkamer van het betoog. Er past ons een houding van luisteren en ontvangen. Ik begrijp dat we er sneller “iets van willen vinden”. Misschien zijn wij dáárvoor een maatje te klein. Hebreeën betoogt, dat Jezus onze hogepriester is. Maar anders dan de hogepriesters uit het Oude Testament, brengt hij niet elk jaar een offer, maar heeft Hij een offer gebracht dat voldoende was. Jezus schonk zichzelf als offerlam. Hij is als Melchisedek die zomaar, zonder oorzaak bij Abraham kwam en hem brood en wijn aanbood.
Ik wil met u nog een keer naar de lezing van Goede Vrijdag. Wat gebeurt er op Golgotha? Ik denk er aan om iets uit te graven over de offers in het Oude Testament – en, natuurlijk, uiteindelijk de vraag: wat doet dat met ons? Wat zegt het ons?
 
met een hartelijke groet. De lente komt slechts aarzelend op gang.  Het lijkt wel alsof we sinds oktober in een natte, koude treurigheid zijn beland zonder einde. Maar wie goed oplet, ziet toch hoe de bomen groen worden, de planten gaan groeien en de eerste zwaluwen komen kijken. Aarzelend of niet: het licht breekt door
 
Sybrand van Dijk
  Afkondigingen 10 april 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.


De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Piet Ritzema, hij is thuisgekomen uit het ziekenhuis.
 
De eerste collecte is voor Evangelisatie in eigen gemeente en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.


De commissie Vorming & Toerusting heeft voor dinsdagavond 12 april een bijzondere excursie georganiseerd: namelijk een bezoek aan de kluizenaar in het kerkje van Warfhuizen. We zijn van 19.00 tot uiterlijk 20.45 uur te gast bij Pater Hugo. Hij leeft sinds 2001 als kluizenaar in Warfhuizen. Het belooft een heel bijzondere avond te worden.
De commissie nodigt u allen van harte uit om mee te gaan. Wie vervoer wil kan intekenen op een lijst in de hal. Vertrek is om 18.30 uur vanaf het Kerkplein. Kosten € 5,00.
 
We willen u allen van harte uitnodigen om na de dienst samen een kopje koffie of thee te drinken in het Oldenhuis.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
Sinds vorige week pak ik stap voor stap het werk weer op. Het is een groot wonder, dat het allemaal zo goed is gegaan. Ik heb één van mijn nieren aan mijn partner gegeven. Het gaat goed met hem. En ook met mij.
 
De afgelopen weken is er veel in de gemeente gebeurd. Een aantal van u heeft nare uitslagen in het ziekenhuis te horen gekregen. Ik hoor ook van mensen die op uitslagen wachten en daar tegen opzien.
 
We denken aan Piet Ritzema (Schoolstraat  9, Sauwerd). Ook hij onderging een niertransplantatie. Maar de verbetering laat nog op zich wachten. Dat begroot ons enorm. Hij moet nu drie keer in de week naar de dialyse. Van harte hopen we, Piet, dat de situatie voor jou verandert. We noemen jou, Ayu en Herman in onze gebeden.
 
En dan zijn er ook tekenen van hoop. 6 April j.l. werd Jaylissa Pauletta Tjarda geboren, dochter van Lammert Brinkhuizen en Jeanette Lammers (Oosterstraat 31, Sauwerd). Ze is het zusje van Jeremy. En de kleindochter van Peter en Tjarda Brinkhuizen. “Trotse opa en oma”, lieten zij weten. Ook Lammert en Gre Bijma feliciteren wij van harte. Zij zijn de overgrootouders van de kleine Jaylissa. We bidden om Gods zegen, dat zij in een kring van liefde zal opgroeien.
 
Rondom de eredienst.
 
We lezen verder in de brief, pardon de préék aan de Hebreeën. Hoofdstuk 4: 1-13. Het doel van ons bestaan is, zegt de schrijver,  pardon.. de schrijfster van de preek, de sabbatsrust. Staan wij er dan mooi gekleurd op met onze arbeidsethos. Werk is, als ik mij niet vergis, steeds meer ons leven geworden. We mikken op de beste carrière. We mikken op het hoogste inkomen. En het lijkt alsof daar ons bestaansrecht van af hangt. En dan komt de Hebreeën aan en die zegt: “Wij zullen ingaan in de rust”.
 
Met een hartelijke groet. De lente laat zich, ondanks de regen en ondanks de kou, steeds meer zien. Het is bijna een gelijkenis over God.  Hij zaait goedheid, ook al denken wij soms van niet
 
Sybrand van Dijk
Afkondigingen 3 april  2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst gaat ds G.H. Renting uit Zuidhorn voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.
 
De eerste collecte is voor de Arme kant van Winsum en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Afgelopen week heeft u de uitnodiging voor de gemeenteavond op woensdag 20 april ontvangen, met de vraag een keuze te maken over het jaarverslag.
In de hal ligt een intekenlijst wanneer u het jaarverslag op papier wilt ontvangen. U kunt dit ook via uw wijkouderling aangeven. Wilt u het jaarverslag digitaal ontvangen, stuurt u dan een mail naar de scriba.  
 
De commissie Vorming & Toerusting heeft voor dinsdagavond 12 april een bijzondere excursie georganiseerd: namelijk een bezoek aan de kluizenaar in het kerkje van Warfhuizen. We zijn van 19.00 tot uiterlijk 20.45 uur te gast bij Pater Hugo. Hij leeft sinds 2001 als kluizenaar in Warfhuizen. Het belooft een heel bijzondere avond te worden.
De commissie nodigt u allen van harte uit om mee te gaan. Wie vervoer wil kan intekenen op een lijst in de hal. Vertrek is om 18.30 uur vanaf het Kerkplein. Kosten € 5,00.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Thuisgekomen uit het ziekenhuis
Piet Ritzema is afgelopen week thuisgekomen uit het ziekenhuis. Piet heeft een niertransplantatie ondergaan. Er is nog grote zorg rond de verdere verloop van zijn herstel. We bidden je Gods kracht en zegen toe.


Namens de kerkenraad:
Titia Bijma, scriba.
Piet Drijfhout, voorzitter.

Rondom de diensten.
 
Komende zondag, 10 april, zo is het plan, zal ik zelf weer voorgaan. Ik kijk er naar uit! We spraken elkaar de laatste keer aan het begin van de veertig-dagen-tijd. Het is een tijd die je wil terugbrengen naar de belangrijke vragen: waarom? wie? hoe? Naar de vragen “hoe is mijn leven nu voor God?”en “hoe kan het zijn?” Door de operaties werden het voor Henk en mij bijzondere weken. Vooral omdat alles zo buitengewoon goed is gegaan. Iemand met een vergelijkbare ervaring schreef ons: “Hoe dan ook komen de vragen naar je eigen dood dichterbij.” En daarmee ook de vragen naar je leven.
We zijn nu in de tijd van Pasen naar Pinksteren. Het is een soort broedtijd. Christus is uit de doden opgestaan. Het leven, nee Zijn leven, heeft overwonnen. Dat bericht is zo absurd (wij verkeren gemakkelijker met de teleurstelling dan met de hoop), dat je zeven weken nodig hebt om het te laten bezinken. “De leerlingen waren in het huis”, zo meldt de Handelingen. Willem Barnard noteert daarbij: “dat kan niet anders betekenen dan dat de leerlingen zich verdiepten in de schriften. Dáár zochten zij het antwoord op de vraag wat de opstanding te betekenen heeft.”
Ik had gedacht deze zeven weken, naast de voorgegeven lezingen, de brief aan de Hebreeën te lezen.
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk


 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.