Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2014 bestond onze gemeente uit 437 leden. Waarvan 227 belijdende leden, 179 doopleden en 31 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

De kerkdiensten worden gewoonlijk gehouden op de zondagmorgen. Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar
een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.
De maaltijd van de Heer is een open avondmaalsviering waarbij ook de kinderen welkom zijn.
Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 24-04-2014

 
 
 
 
Nieuws
.Medelingen van de kerkenraad 20 juli 2014

Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst, met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
Na de dienst bent u allemaal van harte uitgenodigd voor de koffie, thee en limonade.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe. Uit de pastorie.

Psalm 107 zingt: al wie werd thuis gebracht uit ongastvrije streken, zal van Gods liefde spreken! Die woorden zingen in mij. Voor allen die de laatste weken in de gemeente door ziekte en schrik werden geraakt. Ook voor hen die hier niet worden genoemd.
 
Onze gedachten zijn even zeer bij alle nabestaanden van de bijna driehonderd mensen die omkwamen doordat hun vliegtuig uit de lucht werd geschoten. Een stuurfout of een technische oorzaak van een ramp als deze is al moeilijk te verdragen, laat staan het weten dat mensen dit moedwillig aan mensen aandeden. Met verkrampt hart luisteren we naar de politieke spelletjes die maar doorgaan. Alsof leven niet belangrijker en de dood niet groter is dan al onze belangen. We bidden om Gods ontferming. Over de nabestaanden allereerst. Over de hulpverleners. En over de politici. Dat het licht blijft.
 
Rondom de eredienst.
 
We lezen in deze zomerweken uit de Tien Woorden. Filosofisch is het nog wel een probleem hoe wetten mensen zouden kunnen veranderen. Een wet is uiterlijk. Ze is niet in jou gegroeid, niet in jou tot wasdom gekomen. Een wet wordt jou opgelegd.
 
Maar hoeveel wet zit er eigenlijk in de Tien Woorden? Onze protestantse theologie heeft altijd een scherp onderscheid gemaakt – en zich daarbij beroepen op Paulus-en  de wet tegenover de genade gesteld. De wet vind je dan in de thora en de genade in het evangelie. Maar of het zo scherp is? In het hart van de Tien Woorden staat het langste gebod – een aanwijzing dat we hier lang bij stil worden gezet. Het vertelt van de sabbat: omdat God zelf heeft gerust, zegt de ene versie van de tien woorden; nee, omdat je moet weten dat het slaaf-zijn altijd op de loer ligt zegt het andere gebod. De feestelijke rust is het hart van jouw bestaan. In christelijke termen: de genade.
 
Ik heb mij altijd hier over verbaasd: dat de protestanten, die zo onder de indruk zijn van de genade, het werken als taak en doel van het bestaan hebben gesteld. Wij hebben de tijd ontgonnen als was het woeste grond en werden zo … juist: slaven van klok en werk.
Hoe worden we weer vrij? Vrij in God?
 
We vieren het avondmaal, zomaar, als een goede gave van rust.
 
met een hartelijke, zomerse groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk


 

 

Oudere  mededelingen en nieuws

Afkondigingen 13 juli 2014

Geen bijzonderheden

Uit de gemeente.
 
De afgelopen weken, waarin wij op vakantie waren, zijn voor een aantal mensen onrustig geweest. Ze werden dicht bij de kwetsbaarheid gebracht. Ons sterke leven, vol aanwezigheid, gaat voorbij op een dag. Het is angstig en verdrietig als je aan dat weten raakt.  En tegelijk gebeurt er ook iets anders: in onze angst en in ons verdriet ervaren wij hoe kostbaar ons leven is. En hoe kostbaar de mensen die rondom ons staan. We kunnen er een grote liefde in ervaren.
Wij bidden om genezing voor allen, maar – meer nog-  wij bidden dat wij de moed vinden om de liefde te vertrouwen, meer dan het leven. Omdat in de liefde God woont.

Rondom de erediensten.
 
In de zomermaanden wijken we altijd af van de lezingen die het kerkelijk rooster aanbiedt. In de voorgaande jaren lazen we uit de brief aan de Romeinen, we lazen in de Heidelberger Catechismus, we verdiepten ons in “moeilijke teksten”. Dit jaar stel ik voor dat we een aantal van de Tien Woorden met elkaar lezen. Om te beginnen bij het eerste woord: “Ik ben”. Het wordt Maarten ’t Hart altijd rood voor de ogen, wanneer hij deze – en vergelijkbare- bijbelwoorden leest. Hij vindt God een egocentrische, megalomane God. Ik vraag mij af, of hij in zijn woede op God niet te snel is. Misschien is God – de God van Israël- juist een begrenzing van òns egocentrisme en ònze megalomane droomwensen. Wie is de “Ik” die hier spreekt. En waarom zouden wij waarde hechten aan –deze- woorden van drieduizend jaar geleden?
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk

​Mededelingen kerkenraad 6 juli 2014

Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst, met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst gaat ds. De Jager uit Haren voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.

De eerste collecte is bestemd voor het jeugdwerk JOP en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente.
De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Corine Buikema en Pieter Jan Kwant.

De voedselbank rekent deze maand ook weer op ons. Deze maand kunt u koffie, thee en koffiemelk inleveren bij Anneke van der Schans of bij de Superrr.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Mededelingen kerkenraad 29 juni 2014

Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst, met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst, waarin de kerkelijke activiteiten feestelijk worden afgesloten, gaat ds. Karelse uit Glimmen voor en speelt Annie Koenes op het orgel.

De eerste collecte is bestemd voor kinderen in de knel en de tweede collecte is voor het project Tanzania. De deurcollecte is bestemd voor de voedselbank.

De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Anneke Zwakenberg, Kim Nanninga en Judith Visser.

Na de dienst is er koffie drinken. Daarna gaan we met elkaar het spel bijbelstriviant spelen. We sluiten af met een maaltijd van brood, vis en wijn. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Mededelingen kerkenraad 22 juni 2014

Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst, met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst, waarin de kinderen van groep 8 afscheid nemen van de kindernevendienst, gaat ds. Schuur uit Bedum voor en speelt Dennis Wubs op het orgel.

De eerste collecte is bestemd voor kinderen in de knel en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente.

De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Anneke Zwakenberg, Kim Nanninga en Judith Visser.

Elke maand vragen wij aandacht voor vervolgde christenen. We sturen daarbij een kaart. Vandaag zijn er twéé: voor Sarah en Claris uit Kenia. Zij zijn beiden vrouw van een predikant in Mombassa. Hun mannen zijn in 2013 vermoord. Die moorden zijn nooit opgelost. We bidden voor hen om Gods kracht en we bidden voor hun kerkelijke gemeentes, die nu zonder hun predikant verder moeten. 

Volgende week is het slotweekend.
Op zaterdagavond is er voor de jeugd zeskamp en daarna een bbq. Wie mee wil doen aan de bbq, kan zich voor komende woensdag opgeven bij Bob Brinkhuizen. Het telefoonnummer van Bob hangt op het prikbord bij de ingang van het Oldenhuis.

Volgende zondag, na de dienst is er koffie drinken. Daarna gaan we met elkaar het spel bijbelstriviant spelen. We sluiten af met een maaltijd van brood, vis en wijn. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Uit de gemeente

Annet Zwakenberg reed mee met de Alp d’ Huzes. Het was knetterzwaar: het vroor nog in de morgen, en ’s middags was het tropisch warm. Toch reed je vijf hoogtekilometers! Chapeau, hoor. En gefeliciteerd met het geld dat je ophaalde.

We feliciteren ook de meiden die voor hun examens geslaagd zijn. En wie nog wat moet overdoen: toitoitoi!

We denken aan ieder voor wie de tijd gevuld is met herinneringen. Aan hoe het was, een jaar geleden. Of eerder. Sommige momenten blijven een leven lang heel dicht bij. Hoe lang het ook geleden is. Sommige mensen blijven dicht bij je. Dat is pijnlijk en mooi tegelijk. Mooi, omdat het ons vertelt over de liefde.


Vakantie

Van 20 juni tot en met 13 juli zijn Henk en ik op vakantie. Zoekt u in die tijd een predikant, dan kunt u contact opnemen met Annet Oosterhof, 050-3061378.


Rondom de eredienst

Komende zondag gaat dominee Schuur voor. Welkom op de voor jou zo vertrouwde plek. We hopen op een gezegende dienst.

met een vriendelijke groet


ds. Sybrand van Dijk

Mededelingen van de kerkenraad 15 juni 2014

Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst, van afscheid en bevestiging, met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.

De eerste collecte is bestemd voor kerk in actie zending en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente.

Na de dienst is er koffie, thee en limonade. U bent van harte uitgenodigd daarvoor.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Mededelingen van de kerkenraad 8-juni-2014

Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst op Pinksterzondag met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst, waarin wij het Heilig Avondmaal vieren, gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.
 
De kerkenraad is verheugd u de namen te noemen van de gemeenteleden die worden voorgedragen als pastoraal medewerker: (zie svp de kerkbode)
 
De bevestiging vindt plaats in de dienst van zondag 15 juni.
 
De werkgroep diaconaat laat u weten dat de opbrengst van de spaardoosjesactie in de 40-dagentijd € 893, 90 is. Allen hartelijk dank voor uw medewerking!
 
Aanstaande dinsdag, 10 juni, is er weer psalmenkring in het Oldenhuis. De avond begint om 20 uur.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Uit de gemeente.
 
Niet iedereen vindt het altijd aangenaam om aandacht te krijgen. Soms verzwaart aandacht je moeite. De ander bevestigt met zijn aanwezigheid, “dat het nu wel echt zwaar is”. Voor sommigen is het de weg om in stilte op te knappen, afscheid te nemen of een nieuw begin te vinden. Weet daarbij, dat u omringd bent door de ruime liefde van God. Hij is aanwezig. Hij dwingt niet.
 
Rondom de eredienst.
 
Het filmpje dat we afgelopen zondag bekeken kunt u vinden als u googlet op “heartwarming thai commercial”.  Het gedicht dat Brechtje las vindt u met “Pinkstergedachte”. Het is geschreven door Greet Brokerhof-van der Waa.
 
Zondag Trinitatis, Van de Drie-eenheid. We vieren de rijkdom van God. En als God rijk is, dan onze werkelijkheid ook. En wij zelf evenzeer. Wij zijn Zijn maaksel. Nooit heb je het laatste woord over God gezegd. Niet over zijn bestaan. Maar ook niet over Gods niet-bestaan. Steeds komen antwoorden dien nieuwe antwoorden oproepen. En toch heb je nooit alles gezien.
Zo zijn wij zelf ook  vol mogelijkheden. Vol kansen en talenten. Beperken wij onszelf niet, als wij denken te weten hoe wij in elkaar zitten? We verheugen ons met een diepe vreugde, wanneer iemand iets onderneemt wat hij nog nooit heeft gedaan. Verheugen van God?

We bevestigen vandaag vier mensen als pastoraal medewerkers.  Ook nemen we afscheid van vier pastoraal medewerkers. We zijn dankbaar voor jullie allen! We lezen uit Exodus 34 en uit Mattheus 28: 16-20.
 
Met een kleurrijke, hartelijke groet aan u
ds. Sybrand van Dijk

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.