Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2015 bestond onze gemeente uit 424 leden. Waarvan 221 belijdende leden, 172 doopleden en 31 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

Iedere zondagmorgen is er om 9:30 uur dienst in het Kerkgebouw, Kerkstraat 11, Sauwerd. Bovendien zijn er diensten op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste Kerstdag en oudjaarsavond. Op Stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.

Zes keer per jaar wordt op zondagmorgen het Heilig Avondmaal gevierd. Daarnaast zijn er op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag avondmaalsvieringen. Het deelnemen aan het Heilig Avondmaal staat open voor iedereen. Aan jeugdigen wordt jaarlijks, tijdens de catechese, aandacht besteed aan dit onderwerp, om hen bewust te maken van de betekenis van het Heilig Avondmaal. Ook gasten uit andere gemeenten zijn van harte welkom aan de tafel van de Heer. Gemeenteleden die door hun gezondheidstoestand de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken, kunnen thuis brood en wijn ontvangen, op de zaterdag voorafgaande aan de Avondmaalszondag. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de wijkdiaken.

Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 8-01-2015

 
 
 
 
Nieuw(s)
  

 
Afkondigingen 7- februari-2016

 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de doopouders Hielke en Mariëlle Zijlstra -van der Veen.

De eerste collecte is voor Kerk in actie: werelddiaconaat en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.


U bent van harte uitgenodigd om straks na de dienst met ons een kopje koffie of thee te drinken in het Oldenhuis.
Er zullen dan ook weer dames klaarstaan voor de verkoop van 40 dagenkalenders ten behoeve van het goede doel van Nacht zonder dak. De kalenders zijn €5 per stuk.
 
Aanstaande dinsdag 9 februari is er in dit kerkgebouw een avond met Karin van den Broeke over “kerk en samenleving”! Het begint om 20.00 uur. De kosten zijn € 5,00, hier is een kopje koffie of thee bij inbegrepen. U bent van harte uitgenodigd.
 
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 

 


 
Oudere mededelingen

Afkondigingen 31-januari-2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De eerste collecte is voor Missionair werk en kerkgroei en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente. De deurcollecte is voor de voedselbank.

Na afloop van deze dienst staan Germa, Marrit en Kim in de hal voor de verkoop van de 40 dagenkalenders. De opbrengst van deze kalenders gaat naar het Nacht zonder dak doel van dit jaar. De kalenders zijn €5 per stuk. Germa zal tijdens de collecte kort een uitleg geven over het gekozen doel van dit jaar van Nacht zonder dak. Volgende week zondag kunt u ook nog een 40 dagenkalender kopen.
 
Ook zal er weer koffie en thee klaarstaan in het Oldenhuis. U bent van harte uitgenodigd.

Volgende week zondag 7 februari een feestelijke gebeurtenis. Pieter-Jan, zoon van Mariëlle en Hylke Zijlstra- van der Veen zal in deze dienst worden gedoopt.
 
Dinsdag 9 februari is er in dit kerkgebouw een avond met Karin van den Broeke over “kerk en samenleving”! Het begint om 20.00 uur. De kosten zijn € 5,00, hier is een kopje koffie of thee bij inbegrepen. U bent van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
We denken aan iedereen die de breekbaarheid van het leven dichtbij voelt. Als in ons bestaan binnenkomt, wat wij niet kunnen veranderen dan wordt van ons veel gevraagd. Om onze balans opnieuw te vinden. Vaak gaat dat door verzet heen: ik heb niet gewild wat er nu is. Kan deze gedachte ons helpen:  dat wij nooit buiten de ruimte van God vallen? Vertrouwen als ondergrond kan ons de moed geven om onze weg te gaan. Ook als wij die weg niet zelf uitkozen
 
Rondom de eredienst.
7 februari lezen we uit Genesis. Delen uit de geschiedenis van Noach. De aarde dreigt woest en leeg te worden, zoals in den beginne; God zelf lijkt woest en leeg te worden. “Ik zal de aarde vernietigen” , zegt Hij – alsof er niets meer is om de verwoesting te stoppen. Niets? Temidden van het aards geweld staat daar onverwacht Noach. Als een geschenk. Tòch nog één die niet mee doet.  “Met jou begin ik opnieuw”, herneemt God zich. Vaak wordt Noach gelezen met het oog op de Heer, met het oog op Jezus. Eén die niet meedeed. “Noach deed wat de Heer hem opdroeg”.
Vanmorgen wordt Pieter Johannes Hendrikus Zijlstra gedoopt (zoon van Mariëlle en Hylke Zijlstra- van der Veen, Plantsoenweg 7, Sauwerd) en Mariëlle doet belijdenis. We kijken uit naar een vreugdevolle dienst. Als een teken van hoop.
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk

 
Afkondigingen 24-januari-2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
In deze dienst gaat ds Knijff uit Geldermalsen voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.
De eerste collecte is voor catechese en educatie en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.
Na deze dienst staat er koffie en thee klaar in het Oldenhuis, u bent van harte uitgenodigd.
 
Dinsdagavond 26 januari is er in het Oldenhuis een gespreksavond o.l.v. Dick van de Meijden. Het thema van deze avond is verstandig geloven. De aanvangstijd is 20.00 uur. De kosten zijn € 5,00 incl. koffie/thee. Iedereen is van harte welkom!
 
Volgende week zondag is de dienst mede voor bereid door de 20+ gespreksgroep. In deze dienst gaat onze eigen dominee voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.  Ook na deze dienst hebben we een gezamenlijk koffiemoment.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Voor komende zondag

De 20+ gesprekskring heeft met veel enthousiasme de dienst voorbereid. Hun vraag is: “Hoe laat God zich zien?” We lezen psalm 8 en Lucas 12:  22-32. Over Gods aanwezigheid en de plek van de mens. Wat betekent het, dat God de wereld omspant, zoals psalm 8 zingt. En wat zou het betekenen als deze God er niet was? En waar ontmoet je Hem dan?
We zien uit naar uw komst
 
met een hartelijke groet
 
ds. Sybrand van Dijk

 Afkondigingen 17-januari-2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
Vandaag vieren wij met elkaar het Heilig Avondmaal.
 
De eerste collecte is voor Oecumene en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Aanstaande dinsdag 19 januari is er om half 8 een filmavond in het Oldenhuis. We bekijken de prachtige film “Des hommes et des dieux”. De kosten zijn € 5,00 incl. koffie/thee. U bent van harte uitgenodigd.
 
Op donderdag 21 januari organiseert de diaconie een gezamenlijke bijeenkomst met arme kant van Winsum en GKV, om 19.30 uur in de Gereformeerde kerk vrijgemaakt, Oude Winsumer straatweg. Het onderwerp van de lezing is de voedselbank. U bent van harte uitgenodigd.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.