Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2015 bestond onze gemeente uit 424 leden. Waarvan 221 belijdende leden, 172 doopleden en 31 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

Iedere zondagmorgen is er om 9:30 uur dienst in het Kerkgebouw, Kerkstraat 11, Sauwerd. Bovendien zijn er diensten op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste Kerstdag en oudjaarsavond. Op Stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.

Zes keer per jaar wordt op zondagmorgen het Heilig Avondmaal gevierd. Daarnaast zijn er op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag avondmaalsvieringen. Het deelnemen aan het Heilig Avondmaal staat open voor iedereen. Aan jeugdigen wordt jaarlijks, tijdens de catechese, aandacht besteed aan dit onderwerp, om hen bewust te maken van de betekenis van het Heilig Avondmaal. Ook gasten uit andere gemeenten zijn van harte welkom aan de tafel van de Heer. Gemeenteleden die door hun gezondheidstoestand de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken, kunnen thuis brood en wijn ontvangen, op de zaterdag voorafgaande aan de Avondmaalszondag. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de wijkdiaken.

Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 8-01-2015

 
 
 
 
Nieuws
  
 
Afkondigingen 5 juli 2015.
 

Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.  
 
In deze dienst gaat ds. H. Schuur voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 Recent gewijzigd:
  • Foto's van de basiscatechese groep op hun reisje op het wad.
 
Afkondigingen 28 juni 2015

Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.

Vandaag is het de slotzondag van het kerkelijk seizoen. In deze dienst nemen Rianne, Ruth en Ivo afscheid van de kindernevendienst en maken de overstap naar het JOC.

De eerste collecte is voor de Diaconie en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Ingrid van Veen en Hannie Ritzema.

Na de dienst heeft Marjan weer koffie / thee en drinken voor de kinderen klaarstaan. Daarbij krijgen we lekkere taart gemaakt door gemeenteleden.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
Rondom de eredienst - 28 juni 2015

27 en 28 juni sluiten we het winterseizoen af. De jongeren gaan kamperen. De ouwe sokken (iedereen boven de twintig) zijn op zaterdag uitgenodigd voor de barbecue achter de kerk. Zondag stappen drie tieners over van de kindernevendienst naar het jeugdwerk. Ruth Huinder en Rianne Westra zullen er zijn, Ivo Poelma is ergens anders vanwege de doop van een familielid. We bidden jullie Gods zegen toe. Verder kijken we terug op de wijkavonden over ‘de zin van het leven’. Heb je er zin in?, vragen we zondagochtend. We lezen uit Deuteronomium 6: 4-6 en Kolossenzen 1: 15-22. In de laatste tekst wordt Jezus, de Heer, voorgesteld als het centrum van alles wat bestaat. Zijn afdruk staat op alle dingen, zichtbaar en onzichtbaar, schrijft Paulus. Ervan uitgaande dat de brief van zijn hand is.

Ik sta paf van deze verklaring. Draait het leven op hem? En zo ja, wat betekent dat dan?

Na afloop drinken we koffie en eten we de taarten die door u zijn gebakken.

Het regende vandaag pijpenstelen. Het was donker en somber. Maar de kracht van woorden doet veel: de zomer komt er aan!, schrijft het weerbericht. Ik begon al vanzelf een beetje te zingen.

Met een hartelijke groet,

ds. Sybrand van Dijk

 
 
Afkondigingen 21 juni 2015

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
In deze dienst, gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.

De eerste collecte is voor de Diaconie en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.
De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Bob Brinkhuizen en Corine Buikema

Volgende week hebben het slotweekend. Op zaterdagavond wordt er een barbecue gehouden. Als u wilt deelnemen kunt u zich opgeven via de lijst in de hal, of bij Bob Brinkhuizen.
In dit weekend wordt er een JOC-kamp georganiseerd op Hekkum van zaterdag 27 juni vanaf 15.00 uur – zondag 28 juni 15.00. Jullie hebben hierover een mail ontvangen. Voor meer informatie kun je terecht bij Geerte Kwant of Bob Brinkhuizen.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
Uit de gemeente

We denken aan hen die chronisch ziek zijn. Er wordt veel van je gevraagd, wanneer een ziekte niet meer weg gaat. Hoe houd je de balans? Ziek-zijn heeft de neiging steeds meer gebieden van je leven aan te raken en te vervormen. Is het mogelijk een leven te leiden náást het ziek zijn? Momenten in de dag over te houden, waarin je vrij bent? Soms zijn onze gedachten nog de enige plaats waar “alles op orde” kan worden ervaren.

Goede moed en innerlijke veerkracht, daar bidden wij om.


Rondom de eredienst

We plannen ons leven. We hebben de mogelijkheid om ons leven te plannen. En toch, als we terugkijken: er zijn heel andere dingen gebeurd dan we hadden gedacht. “Life is what happens, while you were planning other things”, schijnt John Lennon gezegd te hebben.

In Ezechiël staat een grote ceder. Een reus van een boom. Maar hij draagt de toekomst niet in zich. God neemt een twijgje uit hem en dat zal Hij doen opgroeien tot een nieuwe boom. De boer gaat uit om te zaaien. Hij zaait graan. Maar als hij achterom kijkt, blijkt er een mosterdplant te zijn opgeschoten. Oeps!

“Het koninkrijk van God is wat gebeurt, terwijl je andere plannen zat te maken” zeg ik. Maar die uitspraak wordt vast niet beroemd. Niet zo beroemd als die van Lennon. Nou ja, laat het dan maar een mosterdzaadje zijn

lezingen Ezechiël 17: 22-24 en Marcus 4: 26-34


Denkt u aan volgende week? Dan vieren we de slotzondag. Met barbecue en taart. U kunt zich voor beide opgeven bij Bob Brinkhuizen. En haast u beslist, wanneer u taart wilt bakken of een salade wilt samenstellen


met een hartelijke groet

ds. Sybrand van Dijk
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.