Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2016 bestond onze gemeente uit 408 leden. Waarvan 215 belijdende leden, 164 doopleden en 29 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

Iedere zondagmorgen is er om 9:30 uur dienst in het Kerkgebouw, Kerkstraat 11, Sauwerd. Bovendien zijn er diensten op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste Kerstdag en oudjaarsavond. Op Stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.

Zes keer per jaar wordt op zondagmorgen het Heilig Avondmaal gevierd. Daarnaast zijn er op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag avondmaalsvieringen. Het deelnemen aan het Heilig Avondmaal staat open voor iedereen. Aan jeugdigen wordt jaarlijks, tijdens de catechese, aandacht besteed aan dit onderwerp, om hen bewust te maken van de betekenis van het Heilig Avondmaal. Ook gasten uit andere gemeenten zijn van harte welkom aan de tafel van de Heer. Gemeenteleden die door hun gezondheidstoestand de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken, kunnen thuis brood en wijn ontvangen, op de zaterdag voorafgaande aan de Avondmaalszondag. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de wijkdiaken.

Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 27-04-2016

 
 
 
 
Nieuw(s)
 

 
Afkondigingen 24 april 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst is er muzikale begeleiding door de blaasgroep van Bert Westra met op de piano Jenne Jan Kwant.

.....

De eerste collecte is voor Eredienst en kerkmuziek en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente. Bij de deur is de collecte voor de voedselbank.

Vanmiddag sluit de commissie Vorming & Toerusting het seizoen 2015-2016 af met een georganiseerde wandeling rondom de Nieuwe Kerk aan de Nieuwe Boteringestraat, en een bezoek aan de Nieuwe Kerk onder leiding van de heer Pieter Bootsma, oud-rector van het Wessel Gansfort College. Vertrek vanaf het Kerkplein om 13.30 uur. Voor vervoer ligt er een intekenlijst in de hal van het Oldenhuis. Op eigen gelegenheid reizen kan natuurlijk ook.
We verzamelen om 14.00 uur aan de zuidwestzijde van de Nieuwe Kerk. Afsluiting is rond 16.30 uur. Deelname kost € 5,00.
 
In de hal van de kerk is een bak geplaatst, deze is bestemd voor lege flessen. De actie is voor Tear, voor het project ‘Mumbai it is!’ Dit project zet zich in voor de straatjongeren in Mumbai, India. Dit is dezelfde bestemming als het project Nacht zonder Dak. Dit zal plaatsvinden op 8 juli op het sportpark. U kunt uw lege flessen in de bak inleveren tot en met zondag 5 juni.
 
We willen u allen van harte uitnodigen om na de dienst samen een kopje koffie of thee te drinken in het Oldenhuis.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Rondom de eredienst.
 
1 mei, Rogate. We lezen door in de Hebreeën. Hoofdstuk 5: 11 – 6: 8. Vraagt de schrijfster tot nog toe al veel van de hoorder. Bij deze hoofdstukken is openheid nog veel meer gevraagd. Ze spreekt harde woorden. Als lezer ben ik geneigd om mij af te sluiten. Om te denken: “Nou, nou”. Of: “O ja, dat zijn nu goede woorden voor Pietje, ik hoop dat hij luistert.” Maar zelf luisteren? Kuch.
Hebreeën wijst er op, dat de gelovigen niet zijn wie ze hadden kunnen zijn. Ze hadden al zelf leraar kunnen zijn, maar ze drinken nog steeds melk. Er valt een stevig oordeel: wie van het geloof valt kan daar niet naar terugkeren, je zou Christus opnieuw kruisigen. Augustinus, vier eeuwen later, oordeelde heel anders. Den Heyer zegt dat juist om deze uitspraak eeuwen lang gediscussieerd is, of de Hebreeën wel in de bijbel thuis hoort. Hardheid is moeilijk. Maar is het daarmee ook onwaar?
 
5 mei, Hemelvaart, veertigste dag van Pasen. Op deze dag val ik zelf bijna in vermaningen. Het doet mij verdriet dat méér christenen op deze dag denken aan de caravan of aan een rondje fietsen in de zon, dan aan het opzoeken van de gemeenschap. Ik hoop elk jaar weer op regen. Dat is niet aardig. Ik weet het. We lezen verder in hoofdstuk 9 (1-15). De schrijfster slaat de bijbel opnieuw open bij de boeken van het Oude Testament, met name Leviticus. Zij beschrijft de tent der samenkomst uit  de woestijntijd. Zó uitbundig, dat ik mij als protestant ineens heel kaal voel. Onze eredienst lijkt tegenover de voorschriften uit Leviticus meer op een versierd college dan op liturgie. Of wil ze dat niet zeggen? Ze schrijft: wat in het Oude Testament werd uitgebeeld, dat heeft Jezus werkelijk gedaan. “Hij is de hemelse tabernakel binnengegaan”. Een tekst die voor deze dag geschreven lijkt.
 
Het zijn de koudste aprildagen sinds 1502 meen ik. Of in elk geval zoiets heb ik gehoord. Maar tussen de hagelbuien door, hippen de mussen en koolmezen over het terras om hondenharen, pluisjes en takjes te verzamelen. Koud of niet: zij blijven hun nesten bouwen. In de verwachting op betere tijden. Moesten wij in ons leven ook maar doen,
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk
 
   Recent gewijzigd.

  • Op de Homepagina staat de uitnodiging om de visitatie van onze gemeente bij te wonen.
  • Zie het "Foto Album"  voor de Repair café ochtend in het Oldenhuis.


 
Oudere mededelingen

Afkondigingen 17 april 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De eerste collecte is voor het classisproject in Guatemala Evangelisatie in eigen gemeente en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Wij willen u van harte uitnodigen voor de gemeenteavond van onze gemeente. Deze zal a.s. woensdag 20 april gehouden worden, in het Oldenhuis. We beginnen om 19.30 uur.

Ook willen wij u de visitatie van onze gemeente onder de aandacht brengen. Deze is op dinsdag 26 april. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
 
Zondagmiddag 24 april is er een wandeling rondom de Nieuwe Kerk aan de Nieuwe Boteringestraat, en een bezoek aan de Nieuwe Kerk onder leiding van de heer Pieter Bootsma, oud-rector van het Wessel Gansfort College.
Met deze excursie wordt door de commissie Vorming & Toerusting het seizoen 2015-2016 afgesloten. En die afsluiting belooft ook dit jaar weer een leerzaam én gezellig evenement te worden. Dus neem de uitnodiging aan en ga mee………………!
Vertrek vanaf het Kerkplein om 13.30 uur. Voor vervoer ligt er een intekenlijst in de hal van het Oldenhuis. Op eigen gelegenheid reizen kan natuurlijk ook.
We verzamelen om 14.00 uur aan de zuidwestzijde van de Nieuwe Kerk. Afsluiting is rond 16.30 uur. Deelname kost € 5,00.
  
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Uit de gemeente.
.......... 
 
Vaak word je op jezelf terug geworpen als de gewone stroom van het leven onderbroken wordt. Het kan zijn dat we belangrijke dingen ervaren. Dat er vragen worden gesteld waarop we een antwoord moeten vinden. Soms is het meer zaak om de angsten stil te houden en het leven voorrang te geven. Wat ons ook gebeurt en waar we ook in ons leven zijn: dit is de enige mogelijkheid. Er is geen ander bestaan dan dit. Leef het met aandacht.
 
Rondom de eredienst.
 
We lezen in de tijd na Pasen de brief aan de Hebreeën. Een brief die geen brief is, maar een preek. Ja, ik vraag mij ook af, hoe de eerste christenen hier naar geluisterd hebben. Het Grieks is opgepoetst en uitbundig. Begrepen ze wat ze hoorden? Hadden zij meer kennis dan wij? Een dieper geestelijk leven?
De preek wil de mensen opwekken trouw te blijven aan de God die zich heeft ontvouwd in Christus Jezus. En de prediker, mogelijk zelfs een predikster, ondersteunt haar betoog met een overvloed aan beelden uit de boeken die wij het Oude Testament noemen.
Komende zondag komen we in de binnenkamer van het betoog. Er past ons een houding van luisteren en ontvangen. Ik begrijp dat we er sneller “iets van willen vinden”. Misschien zijn wij dáárvoor een maatje te klein. Hebreeën betoogt, dat Jezus onze hogepriester is. Maar anders dan de hogepriesters uit het Oude Testament, brengt hij niet elk jaar een offer, maar heeft Hij een offer gebracht dat voldoende was. Jezus schonk zichzelf als offerlam. Hij is als Melchisedek die zomaar, zonder oorzaak bij Abraham kwam en hem brood en wijn aanbood.
Ik wil met u nog een keer naar de lezing van Goede Vrijdag. Wat gebeurt er op Golgotha? Ik denk er aan om iets uit te graven over de offers in het Oude Testament – en, natuurlijk, uiteindelijk de vraag: wat doet dat met ons? Wat zegt het ons?
 
met een hartelijke groet. De lente komt slechts aarzelend op gang.  Het lijkt wel alsof we sinds oktober in een natte, koude treurigheid zijn beland zonder einde. Maar wie goed oplet, ziet toch hoe de bomen groen worden, de planten gaan groeien en de eerste zwaluwen komen kijken. Aarzelend of niet: het licht breekt door
 
Sybrand van Dijk
  Afkondigingen 10 april 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.


De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Piet Ritzema, hij is thuisgekomen uit het ziekenhuis.
 
De eerste collecte is voor Evangelisatie in eigen gemeente en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.


De commissie Vorming & Toerusting heeft voor dinsdagavond 12 april een bijzondere excursie georganiseerd: namelijk een bezoek aan de kluizenaar in het kerkje van Warfhuizen. We zijn van 19.00 tot uiterlijk 20.45 uur te gast bij Pater Hugo. Hij leeft sinds 2001 als kluizenaar in Warfhuizen. Het belooft een heel bijzondere avond te worden.
De commissie nodigt u allen van harte uit om mee te gaan. Wie vervoer wil kan intekenen op een lijst in de hal. Vertrek is om 18.30 uur vanaf het Kerkplein. Kosten € 5,00.
 
We willen u allen van harte uitnodigen om na de dienst samen een kopje koffie of thee te drinken in het Oldenhuis.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
Sinds vorige week pak ik stap voor stap het werk weer op. Het is een groot wonder, dat het allemaal zo goed is gegaan. Ik heb één van mijn nieren aan mijn partner gegeven. Het gaat goed met hem. En ook met mij.
 
De afgelopen weken is er veel in de gemeente gebeurd. Een aantal van u heeft nare uitslagen in het ziekenhuis te horen gekregen. Ik hoor ook van mensen die op uitslagen wachten en daar tegen opzien.
 
We denken aan Piet Ritzema (Schoolstraat  9, Sauwerd). Ook hij onderging een niertransplantatie. Maar de verbetering laat nog op zich wachten. Dat begroot ons enorm. Hij moet nu drie keer in de week naar de dialyse. Van harte hopen we, Piet, dat de situatie voor jou verandert. We noemen jou, Ayu en Herman in onze gebeden.
 
En dan zijn er ook tekenen van hoop. 6 April j.l. werd Jaylissa Pauletta Tjarda geboren, dochter van Lammert Brinkhuizen en Jeanette Lammers (Oosterstraat 31, Sauwerd). Ze is het zusje van Jeremy. En de kleindochter van Peter en Tjarda Brinkhuizen. “Trotse opa en oma”, lieten zij weten. Ook Lammert en Gre Bijma feliciteren wij van harte. Zij zijn de overgrootouders van de kleine Jaylissa. We bidden om Gods zegen, dat zij in een kring van liefde zal opgroeien.
 
Rondom de eredienst.
 
We lezen verder in de brief, pardon de préék aan de Hebreeën. Hoofdstuk 4: 1-13. Het doel van ons bestaan is, zegt de schrijver,  pardon.. de schrijfster van de preek, de sabbatsrust. Staan wij er dan mooi gekleurd op met onze arbeidsethos. Werk is, als ik mij niet vergis, steeds meer ons leven geworden. We mikken op de beste carrière. We mikken op het hoogste inkomen. En het lijkt alsof daar ons bestaansrecht van af hangt. En dan komt de Hebreeën aan en die zegt: “Wij zullen ingaan in de rust”.
 
Met een hartelijke groet. De lente laat zich, ondanks de regen en ondanks de kou, steeds meer zien. Het is bijna een gelijkenis over God.  Hij zaait goedheid, ook al denken wij soms van niet
 
Sybrand van Dijk
Afkondigingen 3 april  2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst gaat ds G.H. Renting uit Zuidhorn voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.
 
De eerste collecte is voor de Arme kant van Winsum en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Afgelopen week heeft u de uitnodiging voor de gemeenteavond op woensdag 20 april ontvangen, met de vraag een keuze te maken over het jaarverslag.
In de hal ligt een intekenlijst wanneer u het jaarverslag op papier wilt ontvangen. U kunt dit ook via uw wijkouderling aangeven. Wilt u het jaarverslag digitaal ontvangen, stuurt u dan een mail naar de scriba.  
 
De commissie Vorming & Toerusting heeft voor dinsdagavond 12 april een bijzondere excursie georganiseerd: namelijk een bezoek aan de kluizenaar in het kerkje van Warfhuizen. We zijn van 19.00 tot uiterlijk 20.45 uur te gast bij Pater Hugo. Hij leeft sinds 2001 als kluizenaar in Warfhuizen. Het belooft een heel bijzondere avond te worden.
De commissie nodigt u allen van harte uit om mee te gaan. Wie vervoer wil kan intekenen op een lijst in de hal. Vertrek is om 18.30 uur vanaf het Kerkplein. Kosten € 5,00.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Thuisgekomen uit het ziekenhuis
Piet Ritzema is afgelopen week thuisgekomen uit het ziekenhuis. Piet heeft een niertransplantatie ondergaan. Er is nog grote zorg rond de verdere verloop van zijn herstel. We bidden je Gods kracht en zegen toe.


Namens de kerkenraad:
Titia Bijma, scriba.
Piet Drijfhout, voorzitter.

Rondom de diensten.
 
Komende zondag, 10 april, zo is het plan, zal ik zelf weer voorgaan. Ik kijk er naar uit! We spraken elkaar de laatste keer aan het begin van de veertig-dagen-tijd. Het is een tijd die je wil terugbrengen naar de belangrijke vragen: waarom? wie? hoe? Naar de vragen “hoe is mijn leven nu voor God?”en “hoe kan het zijn?” Door de operaties werden het voor Henk en mij bijzondere weken. Vooral omdat alles zo buitengewoon goed is gegaan. Iemand met een vergelijkbare ervaring schreef ons: “Hoe dan ook komen de vragen naar je eigen dood dichterbij.” En daarmee ook de vragen naar je leven.
We zijn nu in de tijd van Pasen naar Pinksteren. Het is een soort broedtijd. Christus is uit de doden opgestaan. Het leven, nee Zijn leven, heeft overwonnen. Dat bericht is zo absurd (wij verkeren gemakkelijker met de teleurstelling dan met de hoop), dat je zeven weken nodig hebt om het te laten bezinken. “De leerlingen waren in het huis”, zo meldt de Handelingen. Willem Barnard noteert daarbij: “dat kan niet anders betekenen dan dat de leerlingen zich verdiepten in de schriften. Dáár zochten zij het antwoord op de vraag wat de opstanding te betekenen heeft.”
Ik had gedacht deze zeven weken, naast de voorgegeven lezingen, de brief aan de Hebreeën te lezen.
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk


 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.