Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2015 bestond onze gemeente uit 424 leden. Waarvan 221 belijdende leden, 172 doopleden en 31 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

Iedere zondagmorgen is er om 9:30 uur dienst in het Kerkgebouw, Kerkstraat 11, Sauwerd. Bovendien zijn er diensten op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste Kerstdag en oudjaarsavond. Op Stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.

Zes keer per jaar wordt op zondagmorgen het Heilig Avondmaal gevierd. Daarnaast zijn er op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag avondmaalsvieringen. Het deelnemen aan het Heilig Avondmaal staat open voor iedereen. Aan jeugdigen wordt jaarlijks, tijdens de catechese, aandacht besteed aan dit onderwerp, om hen bewust te maken van de betekenis van het Heilig Avondmaal. Ook gasten uit andere gemeenten zijn van harte welkom aan de tafel van de Heer. Gemeenteleden die door hun gezondheidstoestand de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken, kunnen thuis brood en wijn ontvangen, op de zaterdag voorafgaande aan de Avondmaalszondag. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de wijkdiaken.

Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 8-01-2015

 
 
 
 
Nieuws

Afkondigingen 19-april-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.  
 
In deze dienst  gaat ds. Huizinga uit Bedum voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.
 
Aanstaande woensdag 22 april worden u en jij van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond. De avond begint om half acht, hier in de kerk.
 
Denkt u aan de gezellige avond van vrijdag 24 april? Vandaag kunt u zich hier nog voor op geven. Er ligt een intekenlijst in het Oldenhuis. Er wordt op u en jullie gerekend!
 
Heeft u nog lege flessen? U kunt ze deponeren in de bak in de hal. De opbrengst van deze actie is voor Tear, voor de straatjongeren in Bolivia. Dit is dezelfde bestemming als het project Nacht zonder Dak. Dit zal plaatsvinden op 14 mei op het voetbalveld. U kunt uw lege flessen in de bak inleveren tot en met zondag 10 mei.

Na de dienst bent u allemaal van harte uitgenodigd voor de koffie.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
 

Recent aangepast:
  • Impresssie van het repair café op 18 april, in het "Foto album"
  • Foto's van de doop van Emily.
 

Bezorger voor de Groninger Kerkbode gezocht.
Voor meer informatie: Neem contact op met de uitgever.Oudere  mededelingen en nieuws

Afkondigingen 14-april-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.  
 
In deze dienst op gaat ds. Segger uit Uithuizen voor en speelt Gerwin Hoekstra op het orgel.
 
De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Bob Brinkhuizen en Ingrid van Veen.
Vanavond om 19.00 uur is er weer catechese voor de 12 t/m 14 jarigen. Deel 2 van Wereld winnen. Het is bij Menko Datema op de boerderij.  Onder leiding van Andrea Kwant en Menko Datema.

Het moderamen heeft gemeend er goed aan te doen onze predikant even rust te gunnen. Mocht zich de komende week iets voor doen, weet dan dat u altijd terecht kunt bij uw wijkouderling of één van de andere kerkenraadsleden.

Op donderdagavond 16 april zal er een lezing gehouden worden over Paulus door Karin Neutel.

Karin Neutel is onderzoeker en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, op het gebied van het Nieuwe Testament en vroeg christendom.
De lezing wordt gehouden in het Oldenhuis en begint om 20.00 uur.
 
Drie kerkenraadsleden en 1 pastoraal medewerker leggen deze zomer hun taken neer. De kerkenraad is blij u te kunnen vertellen dat alle vacatures weer vervuld zijn.
De bevestiging vindt plaats op zondag 31 mei.
 
Er ligt een intekenlijst voor de gezellige avond op vrijdag 24 april. Er wordt op u en jullie gerekend!
 
Op zaterdag 18 april organiseren we in samenwerking met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt een Repair Café. U bent allen van harte welkom om uw kleding, eenvoudige elektrische apparaten of fiets te laten repareren. U kunt natuurlijk ook gewoon langs komen voor een kopje koffie. Het Repair Café wordt gehouden in De Hoeksteen, van 10 tot 13uur.

Ben je handig en wil je helpen? Schrijf je naam op de lijst in de hal of geef je op bij Mariëlle Zijlstra.
 
Denkt u aan de lege flessen? U kunt ze deponeren in de bak in de hal. De opbrengst van deze actie is voor Tear, voor de straatjongeren in Bolivia. Dit is dezelfde bestemming als het project Nacht zonder Dak. Dit zal plaatsvinden op 14 mei op het voetbalveld. U kunt uw lege flessen in de bak inleveren tot en met zondag 10 mei.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Afkondigingen 5-april-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.  
 
In deze dienst op gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.
 
De eerste collecte is bestemd voor JOP  en de tweede voor het werk in eigen gemeente.
 
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor Compassion, heeft € 388,57 opgebracht. Een mooi bedrag en, heeft u de collecte gemist, dan is het nog altijd mogelijk een bijdrage over te maken.
 
De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Titia Bijma en Anneke Zwakenberg.
 
Dinsdagavond 7 april, om 7 uur, komt de Psalmenkring bijeen in de pastorie.
 
Op donderdagavond 16 april zal er een lezing gehouden worden over Paulus door Karin Neutel. Karin Karin Neutei  is onderzoeker en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, op het gebied van het Nieuwe Testament en vroeg christendom. Zij is vooral geboeid door ideeën van toen en nu over hoe mensen omgaan met elkaar en met hun lichaam.
In de inleiding “Hoe weet je dat Paulus een grapje maakt als niemand lacht? In discussie met Petrus over Joden en niet-Joden “  wordt gekeken naar het meningsverschil met Petrus dat Paulus beschrijft in zijn brief aan de Galaten. Deze tekst is veelbesproken in het recente onderzoek naar Paulus, maar waar ging het precies om en wat betekent dat voor onze kijk op deze twee belangrijke figuren?  
De lezing wordt gehouden in het Oldenhuis van de Protestantse Gemeente Adorp-Wetsinge-Sauwerd, Kerkstraat 11 in Sauwerd en begint om 20.00 uur.
 
Deze week kunt u producten inleveren voor de voedselbank bij Anneke van der Schans en de Superrr. Kijk in kerkbericht de Schakel om welke producten het gaat.
 
Vandaag u nog aan geven dat u een papieren versie van het jaarverslag wilt ontvangen.
De intekenlijst daarvoor ligt in het Oldenhuis.
 
Ook ligt er een intekenlijst voor de gezellige avond op vrijdag 24 april. Er wordt op u en jullie gerekend!
 
Denkt u aan de lege flessen? U kunt ze deponeren in de bak in de hal. De opbrengst van deze actie is voor Tear, voor de straatjongeren in Bolivia. Dit is dezelfde bestemming als het project Nacht zonder Dak. Dit zal plaatsvinden op 14 mei op het voetbalveld. U kunt uw lege flessen in de bak inleveren tot en met zondag 10 mei.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
Door de zorgen om de gezondheid van mijn partner, ben ik deze week veel afwezig. Komende zondag zal de dienst voor mij worden waargenomen door Gerbrand Segger uit Uithuizen. Het was een grote steun dat veel collega’s reageerden op mijn mail om hulp.
 
We kijken terug op een intense Paascyclus. Als je in een week tijd veel bij elkaar komt, ervaar je het feest ook werkelijk als een ‘doorgang’. Pasen, het hebreeuwse woord voor Pasen, betekent dat ook: doorgang. Van de dood naar het leven. Van het duister naar het licht. Van de gevangenschap naar de vrijheid. Donderdag liepen we als pelgrims van Wetsinge naar Sauwerd. We begonnen in de stromende regen en eindigden in een flets zonnetje bij het avondmaal. Het was een gelijkenis in zichzelf. Vrijdag gedachten wij het lijden en sterven van Christus. Het kruis werd de kerk ingedragen. Iemand had zelfs eigen bloemen meegebracht. Dat ontroerde mij. Het is elke keer weer een sterk gebaar: ik wil mij aan de Heer toevertrouwen. Zaterdag was intiem en kostbaar. Wij waakten met het verdriet van de wereld om ons heen, we hielden de hoop in ons levend. Buiten bij het vuur staken we de paaskaars aan en zongen het lied van de opstanding. Zondag was mooi, ingetogen feestelijk.
 
Voor mij persoonlijk gaven de dagen vorm aan mijn huidige machteloosheid. Je kunt soms niets anders dan wachten, bidden en waken. En tegelijk werd mij perspektief geboden. God is getrouw. Hij zal ons leven herscheppen, heeft ons leven herschapen in Christus.
 
met een hartelijke groet aan u allen,
ds. Sybrand van Dijk


Afkondigingen 29-maart-2014
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.  Deze dienst is voorbereid met de kinderen van basisschool de Meander.
 
In deze dienst op Palmzondag gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.
 
De eerste collecte is bestemd voor Compassion.  Compassion is de organisatie waarmee Annet Zwakenberg deze zomer naar Kenia gaat. Ze heeft ons er vorige week zondag over verteld en in Kerkbericht de Schakel kunt u er over lezen. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.  De tweede voor het werk in eigen gemeente. De deurcollecte is bestemd voor de voedselbank.
 
Vanavond is er catechisatie voor de groepen 7 en 8 bij de familie Poelma en Provider voor de 12 – 16 jarigen.
 
Woensdag 1 april, ’s avonds om 7 uur, komen we bij elkaar voor het avondgebed.
 
Op Witte Donderdag, verzamelen ons om 19.30 uur bij  het kerkje van Wetsinge. Vervolgens lopen we via de Singelweg en de Burchtweg naar de kerk in Sauwerd waar we het Heilig Avondmaal met elkaar vieren. Meer informatie over de route van Wetsinge naar Sauwerd, kunt u lezen in Kerkbericht de Schakel.
 
Op Goede Vrijdag  is er dienst in deze kerk, om 19.30 uur en op Stille Zaterdag ontmoeten we elkaar in de kerk van Adorp. Deze dienst begint om 21.30 uur en ook deze avond vieren we het Heilig Avondmaal met elkaar.
 
De bak in de hal is nog niet vol. Deze is bestemd voor lege flessen en de opbrengst van deze actie is voor Tear, voor de straatjongeren in Bolivia. Dit is dezelfde bestemming als het project Nacht zonder Dak. Dit zal plaatsvinden op 14 mei op het voetbalveld. U kunt uw lege flessen in de bak inleveren tot en met zondag 10 mei.
 
In het Oldenhuis ligt een intekenlijst waarop u aan kunt geven dat u een papieren versie van het jaarverslag wilt ontvangen.
 
Na de dienst bent u allemaal van harte uitgenodigd voor koffie, thee of limonade.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.Rondom de erediensten.
 
Vorige week schreef ik uitgebreid over deze bijzondere week. De christenheid gedenkt het leven, het lijden en sterven en de opstanding van de Heer. In Adorp-Wetsinge Sauwerd zijn de volgende diensten.
Witte Donderdag, 19.30 uur vanaf het kerkje te Wetsinge
Goede Vrijdag, 19.30 uur. in de kerk te Sauwerd
Stille Zaterdag, 20.30 uur Paaswake in de kerk te Adorp
Stille Zaterdag, 21.15 uur Lof aan het licht, doopgedachtenis en maaltijd van de Heer in de kerk te Adorp
 
Paasmorgen, 9.30 uur. Viering van de opstanding. We lezen de ontroerende geschiedenis uit Johannes 20. Over Maria in de tuin. Zij staat daar als Eva. In Christus ontmoet zij de nieuwe Adam. Zij draait zich om en komt tot leven. In één geschiedenis wordt het verlangen uit Hooglied samengebald: de mensen op zoek naar de liefde die hen geneest, zij worden in de Heer gevonden. Wij zijn geboren tot het nieuwe leven. 
 
Ik wens u allen gezegende paasdagen toe. Het stormt buiten. Het lijkt in niets op lente, laat staan op zomer. Maar dat is nu juist gefundenes Fressen voor gelovigen: je ziet er niks van. En toch is het er wel. De belofte. De nieuwe toekomst. God.
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk


Afkondigingen 22-maart-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Dennis Wubs op het orgel.
 
Woensdag 25 maart, ’s avonds om 7 uur, komen we bij elkaar voor het avondgebed.
 
Vandaag doen wij mee aan de Paasgroetenactie. Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen. Na de dienst kunt u bij de uitgang een kaart krijgen, met daarbij instructies hoe u deze op kunt sturen. Wij hopen op uw medewerking.
 
In de hal van de kerk is afgelopen week een bak geplaatst, deze is bestemd voor lege flessen. De actie is voor Tear, voor de straatjongeren in Bolivia. Dit is dezelfde bestemming als het project Nacht zonder Dak. Dit zal plaatsvinden op 14 mei op het voetbalveld. U kunt uw lege flessen in de bak inleveren tot en met zondag 10 mei.
 
In het Oldenhuis ligt een intekenlijst waarop u aan kunt geven dat u een papieren versie van het jaarverslag wilt ontvangen.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
Uit de gemeente.
 
De dood is een grote pijn. Eenvoudig, doordat we de gestorvenen missen. Maar ook, soms, doordat we de overledene een langer leven gegund hadden. Het is moeilijk rust te vinden bij een sterven dat we als onrechtvaardig ervaren. De dood komt niet bij iedereen pas als je oud bent. En zelfs dan.
De dood van een ander verandert ons ook. Nooit meer gesprekken met deze ene. Nooit meer kun je delen, wat je met deze ene deelde. We moeten ons innerlijk opnieuw schikken. En opnieuw leren kennen.
De dood doet ons voelen, dat wij zelf zullen sterven. Ik vind het een vreemde gedachte: dat ik er op een dag niet meer zijn zal. Ik vraag mij af: hoe kan ik leven met de pijn van de dood?
Henri Nouwen vroeg ooit: hoe kan ik zó leven, dat mijn dood vrucht zal opbrengen?
 
Rondom de erediensten
 
29 maart vieren we Palmzondag. Samen met de Meander. De kinderen van deze school zijn al druk aan het voorbereiden. Er wordt een spel ingestudeerd: “En niemand wilde een ezel zijn”. Liedjes worden geoefend, er wordt getekend en geknutseld. Ik ben er van overtuigd, dat het een mooie, feestelijke ochtend wordt.
 
Palmzondag is de eerste dag van de “Stille Week”. Dag-na-dag herdenkt de christenheid het lijden en sterven van de Heer. Herdenken is méér dan: je herinneren. Herdenken is: je zó intens herinneren dat het voelt alsof je er bij bent. Jij staat langs de weg naast Simon van Cyrene. Jij staat bij het kruis. En jij gaat vroeg in de morgen op weg naar het graf.. De Heer gaat Zijn weg, om jou mee te nemen.
 
Woensdagavond, 1 april, is er om 19.00 uur een avondgebed in de kerk te Sauwerd
Witte Donderdag, 2 April verzamelen we ons om 19.30  uur bij het kerkje te Wetsinge. Vandaar lopen we lezend en biddend naar de kerk te Sauwerd. Hier vieren wij “als in de opperzaal” de maaltijd van de Heer
Goede Vrijdag, 3 april, komen we om 19.30 samen in de kerk te Sauwerd. We lezen het lijdensevangelie volgens Johannes. We zijn stil en bidden. Het kruis wordt de kerk binnengedragen. We brengen onze verbondenheid met de Heer (ik wil “ja” zeggen op Hem) door rozen bij het kruis te leggen
Zaterdag, 4 april, is er vanaf 20.30 uur een wake in de kerk van Adorp. We zijn stil, lezen en bidden. Om 21.15 uur verzamelen we ons vóór de kerk rondom het vuur. Hier wordt de nieuwe Paaskaars ontstoken. We vieren het licht van Christus’ opstanding. We herdenken onze doop en vieren de maaltijd van de Heer.
 
U bent op al deze avonden van harte welkom
 
ik wens u een goede voorbereiding op het feest van Pasen
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk

  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.