Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2016 bestond onze gemeente uit 408 leden. Waarvan 215 belijdende leden, 164 doopleden en 29 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

Iedere zondagmorgen is er om 9:30 uur dienst in het Kerkgebouw, Kerkstraat 11, Sauwerd. Bovendien zijn er diensten op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste Kerstdag en oudjaarsavond. Op Stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.

Zes keer per jaar wordt op zondagmorgen het Heilig Avondmaal gevierd. Daarnaast zijn er op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag avondmaalsvieringen. Het deelnemen aan het Heilig Avondmaal staat open voor iedereen. Aan jeugdigen wordt jaarlijks, tijdens de catechese, aandacht besteed aan dit onderwerp, om hen bewust te maken van de betekenis van het Heilig Avondmaal. Ook gasten uit andere gemeenten zijn van harte welkom aan de tafel van de Heer. Gemeenteleden die door hun gezondheidstoestand de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken, kunnen thuis brood en wijn ontvangen, op de zaterdag voorafgaande aan de Avondmaalszondag. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de wijkdiaken.

Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 27-04-2016

 
 
 
 
Nieuw(s)


Afkondigingen 28 augustus 2016

.....
 


  Recent gewijzigd.

  • Foto's van de slotdienst staan in het foto album
  • Zie het "Foto Album"  voor de braderie op 18 juni.
 

Oudere mededelingen

Afkondigingen 21 augustus 2016

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

......

De eerste collecte is voor de bloemen in de kerk en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente. De deurcollecte is voor de voedselbank.


Aanstaande vrijdag 26 augustus wordt er een vossenjacht georganiseerd samen met de gereformeerde kerk vrijgemaakt. We hebben nog enkele vossen nodig. Het thema is “landen”, dus verkleden als Chinees, Amerikaan of bijvoorbeeld een Fransman.
U kunt zich aanmelden bij Ingrid van Veen.

Na deze dienst is er koffiedrinken in het Oldenhuis, u bent van harte uitgenodigd.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.Rondom de eredienst.
 
Komende zondag zijn we alweer over de helft van de mini-zomercursus. Na de vragen: “waarom God?” en “waarom de bijbel?” zijn we aangekomen bij de vraag: “waarom Jezus”. Wonderlijk genoeg krijgt hij na tweeduizend jaar nog altijd goede kritieken. De kerk wordt niet vertrouwd, de bijbel staat vol geweld (vindt men) en God bestaat niet, of is een sadist. Maar tegen dit geweld in woorden lijkt Jezus nog altijd bestand. Mensen vinden hem sympathiek, een aardige, naïeve man. Iemand die iets beters voorstond. Voor wie houden wij hem? Waarom zou je willen leven in Zijn naam?
 
lezingen Filippenzen 2: 1-11 en Marcus 8: 27-33
 
We vieren het heilig Avondmaal.
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van DijkAfkondigingen 14 augustus 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

......

De eerste collecte is voor de zomerzendingscollecte en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.
 
Op vrijdagochtend 26 augustus wordt er een vossenjacht georganiseerd samen met de gereformeerde kerk vrijgemaakt. We hebben nog enkele vossen nodig. Het thema is “landen”, dus verkleden als Chinees, Amerikaan of bijvoorbeeld een Fransman.
U kunt zich aanmelden bij Ingrid van Veen.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

 
 Uit de gemeente.
.....

We denken aan allen voor wie de tijd gevuld is met zorg. Het zijn vaak onze gedachten die zwaarte geven aan de dingen. Wat voel ik? En wat betekent dat? Het kan ook andersom: dat de dingen zó groot zijn dat ze je gedachten zwaar maken. Hoe kunnen we vrij blijven? Dat kan niet altijd. Er zijn dagen, waarop je door je zorg gevangen wordt. Bezorgd zijn kan een manier zijn om je op het allerergste voor te bereiden.
“Blijf in je bekende ritme de dingen doen die je altijd deed”, raden ons de Engelsen aan. Geen gek advies. Structuur geeft ons taaiheid om dóór onze angsten heen verder te gaan.
 
Rondom de erediensten.
 
Vier weken spreken we met elkaar over hete hangijzers. Waarom God? -  zo zijn we afgelopen zondag begonnen. Komende zondag is de vraag En waarom de bijbel? Ik tikte op google deze woorden in: “Waarom is de bijbel…” Google vulde ze daarna vanzelf aan met de mogelijkheden: “onzin is”, “niet Gods woord kan zijn”, “vol fouten staat”, “grote flauwekul is”. Pas de elfde of twaalfde hit zei: “Waarom de Bijbel waar is.” Het was een leerzame oefening.
 
Maar ook wij hebben nogal eens een, laten we zeggen, los-vaste verhouding met de Schriften. De liefste mensen zeggen soms met de liefste glimlach: “Ik weet eigenlijk niet wat er in de Bijbel staat.”
Hoogste tijd dus, voor de Bijbel op het menu. We lezen psalm 1 en uit de Tweede brief aan Timoteüs, hoofdstuk 3, de verzen 14 tot en met 17
Ook komende zondag begint de dienst om 9 uur. Het is de eerste keer dat we ons gebouw delen met de broeders en zusters van de Vrijgemaakte Kerk. Van harte welkom!
 
met een hartelijke groet. We gaan deze zomer door “van belofte naar belofte”, belofte op mooi weer. Dat er dan toch op de dag zelf niet blijkt te zijn. Het lijkt het echte leven wel. Je dacht: en nu klaart het op. Het begon te regenen. En toch verlaat ons de hoop nooit.
ds. Sybrand van Dijk


 

Afkondigingen 7 augustus 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.


In deze dienst gaat ds Lootsma uit Winsum voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.

De eerste collecte is voor de Diaconie en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
 Rondom de erediensten.
 
Tot de startzondag hebben we vier zondagen. Ik dacht: misschien is het zinvol die weken in te vullen als een soort zomerbasiscursus.  Ik wil u meenemen naar een viertal waarom-vragen. We doen in de kerk veel met een grote vanzelfsprekendheid. Maar daardoor weten we niet altijd waarom dat zo is.
Terug naar de basis. Of, om het in het Nederlands van ds. Plaisier te zeggen: Back to the basics.
 
14 augustus stellen we de vraag: waarom (geloven we in) God?
21 augustus: waarom de bijbel?
28 augsutus:  waarom Jezus?
4 september:  waarom de kerk?
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk

 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.