Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2017 bestond onze gemeente 390 leden. Waarvan 207 belijdende leden, 157 doopleden en 26 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

Iedere zondagmorgen is er om 9:30 uur dienst in het Kerkgebouw, Kerkstraat 11, Sauwerd. Bovendien zijn er diensten op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste Kerstdag en oudjaarsavond. Op Stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.

Zes keer per jaar wordt op zondagmorgen het Heilig Avondmaal gevierd. Daarnaast zijn er op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag avondmaalsvieringen. Het deelnemen aan het Heilig Avondmaal staat open voor iedereen. Aan jeugdigen wordt jaarlijks, tijdens de catechese, aandacht besteed aan dit onderwerp, om hen bewust te maken van de betekenis van het Heilig Avondmaal. Ook gasten uit andere gemeenten zijn van harte welkom aan de tafel van de Heer. Gemeenteleden die door hun gezondheidstoestand de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken, kunnen thuis brood en wijn ontvangen, op de zaterdag voorafgaande aan de Avondmaalszondag. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de wijkdiaken.

Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 7-04-2017

 
 
 
 
Nieuw(s)

Afkondigingen 17 september 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
De bloemen gaan ....
Een mooi bericht: ... Zie kerkbode.

De eerste collecte is voor het project Kenia en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente
 
De commissie van Vorming & Toerusting nodigt u uit om deel te nemen aan de start van het nieuwe seizoen op dinsdagavond 26 september.
Die avond is er in navolging van Maarten Luther een „tafelpraat”: met elkaar eten en van gedachten wisselen. De predikant zal een korte tafelrede houden waarna we met elkaar in gesprek gaan. Er wordt een lekkere 3-gangen maaltijd gekookt door vrijwilligers. Opgave vóór 20 september.
In de hal ligt een intekenlijst en hangt nadere informatie. U bent van harte welkom op deze bijzondere avond!

We vieren vandaag de startzondag. Het thema van vandaag is proeven.

Na deze dienst is er koffiedrinken in het Oldenhuis, waarvoor u allen van harte bent uitgenodigd.  
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Terugblik.
Wat kijken we op een leuke, zinvolle en vooral lekkere startzondag terug. Mooi waren de verhalen over de zoetheid van het leven, als alles klopt – als zoete pruimen aan een boom in eigen tuin-, over zuur, hoe het kan bijten en je na jaren toch verwonderd kunt zeggen “Dat het goed is geworden”.
 
Maar het leven kan ook bitter zijn. Dan is er geen verwondering. En niets lost op. Het is een deel van je leven. Je hebt het er mee te doen. Ontroerend, tenslotte, hoe iemand bij zout (zijn er mensen in uw leven geweest die zout voor u waren?) haar moeder noemde. “Als tiener vond ik mijn moeder vaak lastig, maar nu pas weet ik hoeveel ik van haar heb geleerd.” Wij kunnen het moment van vandaag slechts zelden overzien. 
De psalm, psalm 34 en psalm 77, hielp ons onze bron te vinden in de goedheid van God, los van alle omstandigheden. Voed je niet met wat zuur of bitter is, maar voed je met het woord dat is als honing. “Kun je in de regen aan de zon denken?”, vroeg een vriendin?
 
Het beeld van de kinderen die in onze tuin rondom een vuurtje broodjes aan het bakken waren – ik vind brood echt één van de wereldwonderen- is zo’n zonnetje.
 
Rondom de eredienst.
 
24 september, eerste zondag van de herfst
 
Deze herfst volgen we het leesrooster van de Lutherse Kerk. Uiteraard is dit een verwijzing naar het jaar 1517, toen Luther een debat wilde openen over de aflaten, de genade van God, de verzoening. Hij deed dit, zo vertelt men, door 95 stelling op de deur van de slotkapel te Wittenberg te timmeren.
Vandaag lezen we de oproep om te breken met de mammon. “De geldgod” zo verstaan wij bijna direkt. En dat is de mammon óók. Maar de naam is breder: het is alles wat ons weghoudt bij het echte en het ware. Wat in staat tussen God en mij. Je kunt vasthouden aan een verleden dat er niet meer is, je kunt vasthouden aan je woonplaats die goed was maar nu niet meer, je kunt beelden koesteren die niet meer waar blijken. De Heer dienen is vertrouwen op wat nu is en meegaan met waar de Geest je drijft. Om dat aan ons te laten doen, zo vrij zijn wij zelden.
Lezingen Jesaja 66: 5-14 en Mattheus 6: 24-34
 
Met een hartelijke groet aan u allen,
 
Ds. Sybrand van Dijk.
Recent gewijzigd.

  • Zie het fotoboek voor een paar foto's van de vossenjacht.
  • V&T de nieuwe activiteitengids. (zie commissies tabblad)


 
Oudere mededelingen

Afkondigingen 12 september 2017

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan ....

De eerste collecte is voor het JOP en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
De commissie van Vorming & Toerusting nodigt u uit om deel te nemen aan de start van het nieuwe seizoen op dinsdagavond 26 september.
Die avond is er in navolging van Maarten Luther een „tafelpraat”: met elkaar eten en van gedachten wisselen. De predikant zal een korte tafelrede houden waarna we met elkaar in gesprek gaan. Er wordt een lekkere 3-gangen maaltijd gekookt door vrijwilligers. Opgave vóór 20 september.
In de hal ligt een intekenlijst en hangt nadere informatie. U bent van harte welkom op deze bijzondere avond!

Rondom de eredienst
 
Kom en proef hoe goede Heer is.
Zo zingt psalm 34. De regel roept op tot een geestelijk leven. Dat je, wat je ook overkomt, je bron zal vinden in de goedheid. Als een soort constante.
 
Kan dat? Dat je de bitterheid niet tot je toelaat? Het zal je de ene keer beter lukken dan de andere keer. Er zijn dagen in het leven dat je overspoeld wordt, bron of geen bron. Maar het is de oefening wel waard. Wie woorden over Gods goedheid dichtbij houdt, staat steviger.
 
We proeven 17 september de smaken van het leven. Komen we ook bij de smaak van de Heer?
Het is startzondag. Na de interactieve dienst zullen we nog veel meer proeven, in gesprek en maaltijd. De kinderen bakken (zoete?) broodjes.
U bent van harte welkom
 
Met een hartelijke groet
Ds. Sybrand van Dijk Afkondigingen 3 september 2017
 

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan ....
 
De eerste collecte is voor missionair werk en kerkgroei en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
Na deze dienst is er koffiedrinken in het Oldenhuis. U bent van harte uitgenodigd.
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
......

We beleven een paar mooie nazomerdagen. Het weer is rustig en zonnig, de herfst hangt al in de lucht. Het is alsof het weten dat de zomer nu echt voorbijgaat ervoor zorgt dat je de warmte bewuster in je opneemt. Als de dingen vanzelfsprekend zijn, gaan ze onopgemerkt en snel voorbij. Pas als er een breuk ontstaat, een onvanzelfsprekendheid binnenkomt, voelen we hóe bijzonder alles is. Zouden we elke dag kunnen leven alsof dit de enige is? Elke dag is een geschenk.
 
Rondom de dienst.
We komen aan het eind van onze zomerzondagen. We spraken over de almacht van God (dat almacht niet zozeer betekent “God kan alles”, maar dat het de erkenning is dat déze macht het voor het zeggen heeft in mijn leven. Deze zachte, kwetsbare, helende macht van God), we spraken over de genade (dat die altijd de eerste is, dat het God zelf is die genadig is, dat ons ongelooflijk veel wordt gegeven) en over zonde (die pijnlijke breuk die onze daden en ons wezen doortrekt maar die ons tegelijk oproept Gods goedheid te zoeken en te vertrouwen, meer dan alles), komende zondag buigen wij ons over Het koninkrijk der hemelen.
De term komt voor in de gelijkenissen bij Mattheus. Wat is er mee gedacht? De hemel? Waar we heen gaan als we sterven? Een nieuwe toekomst? Het onbekende dat komt? Of is het een verlangen dat ons drijft? Dat de werkelijkheid de werkelijkheid van God wòrdt?
 
Volgende week, 16 september vieren we de startzondag. Daarna pakken we het leesrooster weer op
 
Met een hartelijke groet aan u allen
Ds. Sybrand van Dijk.Afkondigingen 27 augustus 2017
 

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan ....
 
De eerste collecte is voor het ziekenhuispastoraat en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
De kopij voor het Kerkbericht de Schakel moet uiterlijk a.s. zaterdag 2 september worden ingeleverd. Deze Schakel loopt tot en met oktober.
 
A.s. vrijdag 1 september organiseren wij samen met de gereformeerde kerk vrijgemaakt een gezellige ochtend voor de kinderen van de basisschool. Het plan is om vanaf 10.00 uur een vossenjacht te organiseren, waarna de kinderen rond 12.00 uur pannenkoeken eten in het kerkgebouw aan de Oude Winsumerstraatweg.
Voor deze activiteit hebben we nog enkele vossen nodig. U kunt zich opgeven in de hal of bij Alieke Van Straaten.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


 

 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.