Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2015 bestond onze gemeente uit 424 leden. Waarvan 221 belijdende leden, 172 doopleden en 31 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

Iedere zondagmorgen is er om 9:30 uur dienst in het Kerkgebouw, Kerkstraat 11, Sauwerd. Bovendien zijn er diensten op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste Kerstdag en oudjaarsavond. Op Stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.

Zes keer per jaar wordt op zondagmorgen het Heilig Avondmaal gevierd. Daarnaast zijn er op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag avondmaalsvieringen. Het deelnemen aan het Heilig Avondmaal staat open voor iedereen. Aan jeugdigen wordt jaarlijks, tijdens de catechese, aandacht besteed aan dit onderwerp, om hen bewust te maken van de betekenis van het Heilig Avondmaal. Ook gasten uit andere gemeenten zijn van harte welkom aan de tafel van de Heer. Gemeenteleden die door hun gezondheidstoestand de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken, kunnen thuis brood en wijn ontvangen, op de zaterdag voorafgaande aan de Avondmaalszondag. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de wijkdiaken.

Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 8-01-2015

 
 
 
 
Nieuw(s)

 
Afkondigingen 22-november-2015

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De eerste collecte is de diaconie en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.
 
Er staat straks koffie en thee klaar in het Oldenhuis. U bent van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
 

 


 


 Recent gewijzigd.

  • V&T Wijziging lezing op 10 dec 2015. klik hier.


Oudere mededelingen

Afkondigingen 15-november-2015
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst gaat ds Diemer voor uit Bedum en speelt Rudi Diekstra op het orgel.
 
De eerste collecte is stichting GAVE en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
We denken aan iedereen voor wie het leven op een keerpunt staat. Het is ingrijpend, wanneer de weg, waarop je liep niet doorgaat, maar afbreekt. Je moet voor jezelf een nieuwe toekomst uitdenken. Maar je kijkt ook met nieuwe ogen naar je verleden: deed ik het fout? wat betekenden de jaren op deze weg? Wie waren mijn metgezellen? Keerpunten zijn vol pijn. Pijn van het afscheid. Pijn van de teleurstelling. Maar juist op keerpunten kan ook God zich melden. Als een grote liefde aan wie je je kunt toevertrouwen.
 
Rondom de eredienst.
 
Komende zondag, 22 november, is de laatste zondag vóór advent. We kijken uit naar de toekomst. En tegelijk leeft in ons het besef, dat alle dingen voorbij gaan. “Geen steen zal op de andere blijven staan”, zegt Jezus in het evangelie. En hij schildert een tijd van grote onrust. Oorlogen en geruchten van oorlogen. “Maar het zal het einde niet zijn”. Nee – het is een nieuw begin. “Je weet toch hoe het bij de vijgeboom gaat?” Als die zijn takken week maakt, dan staat het te gebeuren. Dan komt de Mensenzoon Marcus 13.
We gedenken op deze bijzondere dag allen die ons in het afgelopen jaar zijn voorgegaan
 
met een hartelijke groet uit een druilerig en grauw Sauwerd. Wat kun je soms verlangen naar heldere koude met blauwe luchten
 
ds. Sybrand van Dijk
 


Afkondigingen 8-november-2015.
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
In deze dienst gaat ds. de Jager uit Haren voor.

De eerste collecte is voor het ziekenhuispastoraat en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.
 
Er staat straks koffie en thee klaar in het Oldenhuis, U bent van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
We denken aan iedereen voor wie zorg de toon is van elke daag. Zorg om de gezondheid. Zorg om de toekomst. Onze zorg kan creatief zijn: we ontdekken mogelijkheden om omstandigheden te veranderen. Zorg kan ook maken, dat het leven zwaar wordt. Ik tob. En toch verandert er niets. “De mens wikt, maar God beschikt”,  zou mijn oma gezegd hebben. Ik zelf weet niet, of God alles bepaalt, op die manier. Ik zou haar spreuk nieuwe woorden willen geven: “Wij tobben, maar wij kunnen ook ons vertrouwen geven, aan God”. Ik hoop, dat u dit ervaren kunt.
 
Rondom de eredienst.
Komende zondag ben ik in Baflo. Ik zal daar de nieuwe ambtsdragers bevestigen. In Sauwerd gaat ds. Diemer voor. Wij wensen u van harte een gezegende ochtend toe,
 
met een hartelijke groet
 
Sybrand van Dijk


Afkondigingen 1-november-2015
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De eerste collecte is voor de najaars zending collecte van kerk in actie en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.
 
Op donderdagavond 5 november zal prof. Dr. Frits de Lange, bij ons in het Oldenhuis, een lezing houden over “beter ouder worden”. De avond begint om 20.00 uur.  De kosten bedragen € 5, dit is inclusief een kopje koffie of thee in de pauze. U bent van harte welkom!
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.Uit de gemeente.
.

Onze gedachten en gebeden zijn bij allen, voor wie het leven onzeker is. Wij kennen de uitkomst niet. En dat maakt ons soms dubbel bezorgd. Bezorgd om hoe het nu is en bezorgd om hoe het zal worden. Misschien kunnen we in God de vrijheid vinden om onze zorgen los te laten. We zijn hier en nu.
 
Rondom de eredienst.
 
Ik zelf ga voor in Giethoorn. Het is ontroerend en zinvol, dat er midden in dit toeristische dorp een groep mensen bij elkaar komt om uit de Bijbel te lezen en God te aanbidden. Als een zoutkorrel.
U ontvangt ds. De Jager uit Haren in uw midden. We wensen allen een gezegende ochtend toe.
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk
 


Afkondigingen 25-oktober-2015

 Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Jannie Offringa en Tjarda Brinkhuizen.

De eerste collecte is voor Hervormingsdag collecte en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente. De deurcollecte is voor de voedselbank.
 
Vanavond is er basiscatechese voor de kinderen van groep 7-8. We starten om 19:15 bij de familie Poelma aan de Burchtweg 2 in Sauwerd. We hopen dat jullie er allemaal bij kunnen zijn.
 
Op donderdagavond 5 november zal prof. Dr. Frits de Lange, bij ons in het Oldenhuis, een lezing houden over “beter ouder worden”. De avond begint om 20.00 uur.  De kosten bedragen € 5, dit is inclusief een kopje koffie of thee in de pauze. U bent van harte welkom!
 
Er staat straks weer koffie en thee klaar in het Oldenhuis, u bent van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Rondom de eredienst.

De saduceeërs verzamelen zich rondom Jezus. Het is altijd goed, je af te vragen, van wat voor groep er sprake is, maar in dit geval is het noodzakelijk: saduceeërs behoorden tot de hoogste sociale klasse. Zij hadden veel bezit. En, dat meldt Marcus er ook bij: zij geloofden niet in de opstanding. Opstanding is: dat je niet bang bent om te verliezen, want je weet – door het verlies heen begint een nieuwe werkelijkheid. Opstanding kan zijn: je verliest jezelf en je wordt opnieuw geboren. Opstanding kan zijn: je verliest je bezit- en ontdekt een nieuw begin. Opstanding – ja dat ook- is: je sterft en wordt tot een nieuw bestaan opgewekt.
Goed, de saduceeërs geloven niet dat dat kan. Hebben is hebben en verliezen is verliezen. Dus zorg dat je hebt.

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.