Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2016 bestond onze gemeente uit 408 leden. Waarvan 215 belijdende leden, 164 doopleden en 29 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

Iedere zondagmorgen is er om 9:30 uur dienst in het Kerkgebouw, Kerkstraat 11, Sauwerd. Bovendien zijn er diensten op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste Kerstdag en oudjaarsavond. Op Stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.

Zes keer per jaar wordt op zondagmorgen het Heilig Avondmaal gevierd. Daarnaast zijn er op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag avondmaalsvieringen. Het deelnemen aan het Heilig Avondmaal staat open voor iedereen. Aan jeugdigen wordt jaarlijks, tijdens de catechese, aandacht besteed aan dit onderwerp, om hen bewust te maken van de betekenis van het Heilig Avondmaal. Ook gasten uit andere gemeenten zijn van harte welkom aan de tafel van de Heer. Gemeenteleden die door hun gezondheidstoestand de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken, kunnen thuis brood en wijn ontvangen, op de zaterdag voorafgaande aan de Avondmaalszondag. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de wijkdiaken.

Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 27-04-2016

 
 
 
 
Nieuw(s)
 
Afkondigingen 25 september 2016

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
....

De eerste collecte is voor evangelisatie in eigen gemeente en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente. De deurcollecte is voor de voedselbank.

Op zondagavond 2 oktober wordt het nieuwe seizoen van Vorming & Toerusting met een orgelconcert geopend! Drie vaste organisten van onze gemeente, namelijk Rudi Diekstra, Dirk Stavenga en Rolf Wassens, hebben elk een mooi programma van een klein half uur samengesteld.                                     
Er is muziek uitgezocht van bekende componisten, zoals Bach, Händel en Buxtehude. Maar ook van onbekendere componisten.  Kortom: er is een prachtig en afwisselend programma.  
Het concert begint om 19.30 uur. 
Kosten: € 5,00, dit is inclusief koffie/thee. 
Iedereen is van harte welkom. Het zou mooi zijn om hier met een volle kerkzaal naar de muziek te luisteren!
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
 
 


  Recent gewijzigd.

  • Foto's van de Vossenjacht op 26 augustus 2016.
  • In het fotoboek: De startzondag.
 

Oudere mededelingen

Afkondigingen 18 september 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

Vandaag gaat dominee Roel Knijff uit Geldermalsen voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.

.....

De eerste collecte is voor de vredesweek en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.
Wij zijn superblij en dankbaar voor de opbrengst van de collecte voor Compasion het project van Annet, van vorige week. Deze heeft €391,11 opgebracht.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 


Uit de gemeente.
 
Een feestelijk en mooi bericht van Corienne Moes en Sebastiaan Kroon (Acacialaan 9, Sauwerd). Zij werden de ouders van Yenna. Yenna is het zusje van Feline. We feliciteren jullie van harte! Ook een felicitatie aan Tjaaktje en Meint Moes, oma en opa, en aan Gerrie Bakker, overgrootmoeder. En, natuurlijk, aan de familie van Sebastiaan. We wensen en bidden jullie toe dat Yenna zal opgroeien tot een liefdevol en geworteld mens.
 
De geboorte van een kind raakt ons. De ouders allereerst. Maar daarna ook allen. Hoe kostbaar het leven is. Wat een groot wonder. Dat een kind een kans krijgt, een schone lei. Het kind herinnert ons er aan dat het zo zou kunnen blijven: het leven een wonder en altijd een kans om opnieuw te beginnen. Het is het wonder van God dat ons raakt.
 
Rondom de eredienst.
 
Het is toeval. Op de zondag ná prinsjesdag twee lezingen over de economie. Twee nogal felle lezingen. Uit Amos, die de mensen aanroept “die van hun bedden afhangen” om rechtvaardig te zijn. En een lezing uit Lucas,  over de rijke man en de arme Lazarus. Lucas, dat is dan weer niet zo toevallig. Deze evangelist gelooft in een andere wereld. Een wereld met kansen voor allen. “Laat de doden toch nog een keer terugkomen”, zegt de rijke man nadat hij gestorven is.  “Nee”,  antwoordt Abraham: “Er is Mozes en er zijn de profeten. Daarmee kan iedereen alles al weten wat er te weten is.” lezingen Amos 6: 1-10 en Lucas 16: 19-31
 
met een hartelijke groet aan u allen,
 
ds. Sybrand van DijkAfkondigingen 11 september 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
We vieren vandaag Startzondag. Het thema is “deel je leven” Na de dienst vervolgen we de dag bij Menko Datema.

.....

Woensdag is de kerk om 9.00 uur open voor ochtendgebed.
Donderdag start de psalmenkring U bent van harte welkom.


De eerste collecte is voor projecten in Ecuador opgezet door Compassion, dit zal straks nader worden toegelicht door Annet Zwakenberg. De tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
Van 17 t/m 25 september vraagt Kerk in Actie aandacht voor de kerk in Syrië. Het land wordt al vijf jaar geteisterd door een burgeroorlog (vijf jaar! Dat is net zo lang als bij ons de Tweede Wereldoorlog duurde). Van de 18 miljoen inwoners zijn er 12 miljoen op de vlucht. Velen hebben hun toevlucht gezocht in buurlanden als Libanon . Vier miljoen Libanezen vangen ruim één miljoen Syriërs op. De nood is enorm. Ook voor de kerk. Vaak juist voor de kerk: zij is vaak doelwit in de burgeroorlog. Toch probeert zij, waar zij maar kan aanwezig te zijn en mensen te helpen. “Wij zijn vastbesloten om hier te blijven”, herhaalt de Armeens kerkleider Aram l waar hij maar kan. Zijn uitspraak geeft aan, hoe onvanzelfsprekend dat inmiddels is geworden. Kerk in Actie vraagt om voorbede. Onze diakonie zal komende zondag voor de christenen in Syrië een collecte houden. De landelijke kerk hoopt dat er in totaal 1 miljoen euro opgehaald kan worden. Dragen wij ons steentje bij?
 
We denken aan iedereen die op een grens is. Die moeten besluiten hoe ze verder gaan. Omstandigheden kunnen je dwingen stappen te nemen die je zelf niet had willen zetten. Meer hulp vragen, kleiner wonen, ander werk. Hoe behoud je daarbij je vrijheid? Ik denk door te aanvaarden wat je niet kunt veranderen. Je verliest aan het gevecht tegen vaststaande feiten. In de aanvaarding kan duidelijk worden dat er toch keuzes zijn. De keuze om er iets van te maken, bijvoorbeeld. Richt je gevecht op wat je wel kunt doen of wie je wel kunt zijn.
 
Rondom de eredienst.
 
We verwelkomen ds. Roel Knijff. Jaren was hij hier gemeentepredikant. We heten hem van harte welkom en wensen allen een gezegende dienst toe,
 
met een hartelijke groet,

ds. Sybrand van DijkAfkondigingen 4 september 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.


...

De eerste collecte is voor Missionair werk en kerkgroei en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Volgende week zondag 11 september is de collecte, anders dan is aangegeven in het kerkblad, voor het werk van Compassion. Annet Zwakenberg zal op 21 september naar Ecuador vertrekken om daar opnieuw een Muskathlon te doen, net als vorig jaar in Kenia. Tijdens de dienst van 11 september zal ze meer over deze reis vertellen. Met het geld van de collecte van volgende week kan Compassion projecten opzetten in Ecuador om meer kinderen in armoede te helpen en een kans te geven op een betere toekomst. Door middel van scholing, medische zorg voeding en bijbel studies. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 

Zondag 11 september is tevens onze startzondag van het nieuwe seizoen. Vooraf aan de dienst zal er koffiedrinken zijn samen met de gereformeerde kerk vrijgemaakt.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.Uit de gemeente.
 
Wanneer je ziek bent, is het fijn dat mensen meeleven. Maar er is een andere kant, een schaduwkant. Ik noem een paar elementen daarvan.
Als je je leven deelt, dan is wat er met je gebeurt niet langer alleen “jouw verhaal”. Jij, maar ook anderen gaan vertellen wat er met jou is. Dat is een vervreemdende ervaring. Je kunt er ook het gevoel bij hebben dat anderen niet precies, of helemaal niet, zeggen hoe het is. Mensen vergissen zich soms in hun berichten.
Daarnaast lijkt het, alsof je pas “echt” ziek bent, wanneer er beterschapskaartjes bij je door de bus vallen. Henk kreeg eens bloemen van zijn werk, terwijl hij de uitslagen nog maar nauwelijks zelf kende. Prachtige bloemen, maar ze waren te vroeg.
Soms heb je zelf tijd nodig om je plek wéér te vinden, voordat je aan anderen kunt vertellen wat er aan de hand is.
Er zijn ook mensen die meeleven niet fijn vinden.
 
Daardoor kunnen niet altijd alle mensen genoemd worden. Terwijl wij in onze gebeden wel aan hen denken en in ons hart met hen meeleven.
 
Rondom de eredienst.
 
11 september, startzondag! Het thema is “Deel je leven.” We nodigen daarom iedereen van harte uit om tijd, gebed, plezier en bezinning te delen op deze dag. En uw geld. Dat  kunt u ook delen.
 
Om kwart over tien staat de koffie klaar. We wisselen met de broeders en zusters van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en vragen hen: wat hoorden jullie in jullie dienst? Om elf uur begint onze kerkdienst. We lezen uit Lucas 3, over Johannes de Doper die mensen oproept: “Als je twéé jassen hebt, geef er dan één weg.”
In deze dienst vertelt Annet Zwakenberg over haar actie voor kinderen in Ecuador. Ook dit jaar heeft ze getraind voor een muskathlon en sponsorgelden opgehaald. De laatste ronde is deze zondag: neemt u geld mee dat knispert? Ze ontvangt bovendien de reiszegen.
 
Na afloop wandelen we naar de Onstaheerd. Daar is een kopje koffie en de markt van talenten. We laten aan elkaar zien wat onze liefhebberijen zijn, onze hobbies, onze creativiteit. We spreken met elkaar en er is de mogelijkheid om lopend met elkaar te praten. Er wordt gekookt. We sluiten de dag af met een maaltijd en lofzang. Dit zal rond drie uur zijn.
Van harte welkom!

ds. Sybrand van Dijk


 

 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.