Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2016 bestond onze gemeente uit 408 leden. Waarvan 215 belijdende leden, 164 doopleden en 29 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

Iedere zondagmorgen is er om 9:30 uur dienst in het Kerkgebouw, Kerkstraat 11, Sauwerd. Bovendien zijn er diensten op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste Kerstdag en oudjaarsavond. Op Stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.

Zes keer per jaar wordt op zondagmorgen het Heilig Avondmaal gevierd. Daarnaast zijn er op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag avondmaalsvieringen. Het deelnemen aan het Heilig Avondmaal staat open voor iedereen. Aan jeugdigen wordt jaarlijks, tijdens de catechese, aandacht besteed aan dit onderwerp, om hen bewust te maken van de betekenis van het Heilig Avondmaal. Ook gasten uit andere gemeenten zijn van harte welkom aan de tafel van de Heer. Gemeenteleden die door hun gezondheidstoestand de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken, kunnen thuis brood en wijn ontvangen, op de zaterdag voorafgaande aan de Avondmaalszondag. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de wijkdiaken.

Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 27-04-2016

 
 
 
 
Nieuw(s)

Voor diegenen die het voorblad van "De schakel"
in de gekozen kleurstelling lastig vinden, staat
hieronder een beter zichtbare versie.


 
Afkondigingen 4 december 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen ......

De eerste collecte is voor Landelijk Pastoraat en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.
 
Op vrijdag 9 december houden de gezamenlijke kerken in Adorp Wetsinge en Sauwerd weer een huis aan huis actie voor de voedselbank. Wie helpt er mee? We starten om 18.00 uur vanuit het Oldenhuis.

Hoe de Statenbijbel tot stand kwam is de titel van de lezing, die de heer Cees Reinders zal houden op dinsdagavond 13 december in het Oldenhuis.                            
Na de Reformatie was het een grote wens de Bijbel in de eigen taal te kunnen lezen. Toen de Synode van Dordrecht van 1618 opdracht gaf een nieuwe vertaling in het Nederlands te maken kwamen theologen en taalkundigen in actie voor een zo betrouwbaar mogelijke Bijbel. Hoe dat allemaal verliep is op deze avond te horen.
De lezing begint om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 

Uit de gemeente.
 .....

Rondom de diensten.
 
Derde advent alweer.  De weken kijken uit naar het eind der tijden. Nog steeds. En tegelijk kijken ze uit naar de geboorte van de Heer. In Zijn komst, in de verschijning van Jezus, hebben we geproefd hoe het einde zal zijn: barmhartig. Maar ook: de barmhartigheid vraagt om jouw inzet, jouw bekering. Hoe kun je je inzetten? Niet anders dan door je open te stellen voor God. Maria zei: “Mij geschiede naar uw wil” Ze opent zichzelf voor de toekomst van God. God zal barmhartig zijn: ik kan alleen maar zeggen: Hier ben ik. Ik wacht, totdat ik de barmhartigheid van U zie komen.
 
Gaudete! Heet deze zondag. Verblijdt u! Als een oproep. Als, ook , een opdracht. Wees blij, want de Heer is niet ver meer.  lezingen:  Jesaja 35: 1-10 en Mattheus 11: 2-11
 

 
Oudere mededelingen


Afkondigingen 27 november 2016 


Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten 
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan ....

De eerste collecte is voor Missionair werk en kerkgroei en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente. De deurcollecte is voor de voedselbank. 

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Afkondigingen 20 november 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.


De bloemen .....

De eerste collecte is voor de Diaconie en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.
 
Wegens familieomstandigheden gaat de basiscatechese vanavond niet door. 

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.Afkondigingen 13 november 2016

 Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen .....

De eerste collecte is voor Kerk in actie: binnenlands diaconaat en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.


Aanstaande donderdag 17 november zal Marius Heemstra komen vertellen over het vroege christendom in de tweede helft van de eerste eeuw, de periode waarin de boeken van het Nieuwe Testament werden geschreven. Twee van de belangrijkste gebeurtenissen van die tijd zijn de verwoesting van de Tempel in Jeruzalem door de Romeinen en direct daarna de Romeinse belasting die werd opgelegd aan alle Joden binnen het Romeinse Rijk. Beide hadden enorme gevolgen, zichtbaar in het Nieuwe Testament. U wordt allen van harte uitgenodigd voor deze interessante lezing.
 
Op vrijdagavond 18 november aanstaande, doen wij samen met de jeugd van de GKV-kerk mee aan Sirkelslag KIDS. Dit is een bijbels doe en denk spel, waarbij we als team spelen tegen meer dan 100 andere teams in Nederland. Zit je in groep 5, 6, 7 of 8 van de basisschool, dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan ons team. Sirkelslag KIDS is van 19:30- 21:00. Opgave kan door middel van de inschrijflijst die hangt in de hal of bij Petra Datema- Heller en Germa Zwakenberg.
 
Op diezelfde avond wordt er door het JOC een spooktocht georganiseerd in Zeerijp. We vertrekken om 18.45 uur bij de kerk. De kosten zijn €5. Er zijn nog een paar plekken, echter vol is vol. Ook deze activiteit van harte aanbevolen.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

 
Rondom de erediensten.
 
Afgelopen zondag, een indrukwekkende, vrolijke jeugddienst, liet de techniek ons in de steek. Helaas is de uitzending op kerkomroep.nl mislukt. Daardoor had u geen verbinding. Het lag niet aan de luisteraar.
 
20 november, 11de zondag van de herfst, laatste zondag kerkelijk jaar, Christus Koning
In de herfst gaat het om de laatste dingen. Zo zit het kerkelijk jaar in elkaar. De herfst vraagt naar de vruchten. Wat levert het leven uiteindelijk op. Wat blijft er over aan het eind?
Wie de vruchten telt, telt ook het gemis: de kansen die er waren, maar die niet werden benut, de verlangens die er waren, maar die je niet aandurfde, de vrijheid die er kwam maar die je niet inging. In de herfst worden in de kerk de mensen genoemd die we missen. Met wie wij nog wachten op “de laatste dingen”. Lezing 1 Korintiërs 3: 9c-17
 
Druilerig weer is soms slechter te verdragen dan echte kou. Je weet niet waar je aan toe bent. Je weet niet wat het worden zal. Je moet het maar zien uit te houden met je zorgen, je gedachten, met je angsten zelfs. Kunnen we ons vertrouwen vinden in God die ons nabij is?
 
met een hartelijke groet
 
ds. Sybrand van Dijk


 

 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.