Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2017 bestond onze gemeente 390 leden. Waarvan 207 belijdende leden, 157 doopleden en 26 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

Iedere zondagmorgen is er om 9:30 uur dienst in het Kerkgebouw, Kerkstraat 11, Sauwerd. Bovendien zijn er diensten op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste Kerstdag en oudjaarsavond. Op Stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.

Zes keer per jaar wordt op zondagmorgen het Heilig Avondmaal gevierd. Daarnaast zijn er op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag avondmaalsvieringen. Het deelnemen aan het Heilig Avondmaal staat open voor iedereen. Aan jeugdigen wordt jaarlijks, tijdens de catechese, aandacht besteed aan dit onderwerp, om hen bewust te maken van de betekenis van het Heilig Avondmaal. Ook gasten uit andere gemeenten zijn van harte welkom aan de tafel van de Heer. Gemeenteleden die door hun gezondheidstoestand de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken, kunnen thuis brood en wijn ontvangen, op de zaterdag voorafgaande aan de Avondmaalszondag. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de wijkdiaken.

Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 7-04-2017

 
 
 
 
Nieuw(s)

Afkondigingen 23 april 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

Deze week gaan er bloemen  .......
 
De eerste collecte is voor Eredienst en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
Vanmiddag is de excursie naar de kerk van Garmerwolde.  Er hebben zich inmiddels 24 mensen opgegeven. Heeft u zich niet opgegeven maar toch wel zin om mee te gaan? Meldt u zich dan even bij Kees Raangs of sta om halftwee op het Kerkplein. Informatie over de middag hangt bij de ingang van het Oldenhuis.
  
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
  
 

 Oudere mededelingenS T U U R G R O E P   R E G I O N A L E   E V A N G E L I S A T I E
Bedum  /  Kantens  /  Middelstum 
 

Geachte lezer,
Het Hoogeland kent vele kerken met ieder een scala aan activiteiten. Bij ons, Stuurgroep Regionale Evangelisatie, ontstond het idee een platform voor kerkelijke activiteiten op te zetten.
Het is de bedoeling dat de verschillende kerken in Noord Groningen hier ideeën kunnen opdoen, activiteiten uitwisselen, medewerking vragen en aanbieden voor het organiseren van evenementen,  en elkaar zo informeren en versterken.  Een voordeel hiervan kan ook zijn dat activiteiten mooier gespreid worden in de regio. U kunt hierbij denken aan bijv. speciale diensten, een concert, fancy fair, thema-avond etc.
Wij hebben hiervoor een website met een jaarkalender opgezet. Zo hebt u als belangstellende een overzicht van alles wat er aangeboden wordt. Wilt u bijvoorbeeld weten waar een concert gegeven wordt of een lezing over bv. Luther?
Wij nodigen u van harte uit om regelmatig een kijkje te nemen op www.kerkenactiviteiten.nl of de Facabook pagina Kerk en Activiteiten.
Met vriendelijke groeten,
Stuurgroep Regionale EvangelisatieAfkondigingen  16 april 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan ......

De eerste collecte is voor het Jop de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
A.s. woensdag 19 april is de gemeenteavond, we starten om 19.30 uur.
 
De commissie Vorming & Toerusting vraagt graag uw aandacht voor de excursie naar de 13e -eeuwse kerk van Garmerwolde op zondagmiddag 23 april. Er is een heel mooi programma samengesteld door de plaatselijke commissie Garmerwolde. Verdere informatie kunt u lezen in de hal. Dit keer is opgave gewenst. 
 
Na de dienst staat er koffie, thee en lekkere paasbrood klaar. U bent van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
Rondom de eredienst
23 april, achtste dag van Pasen. Zondag met de allermooiste naam: Quasi Modo Geniti – als pasgeboren kinderen. Het is Petrus die deze woorden in zijn brief heeft neergeschreven. Dat wij als pasgeboren kinderen zijn die nog melk drinken.
Onlangs zagen wij een opera over oorlog en geweld. De mensen verdroegen het allemaal. Maar toen één van hen na afloop schuld beleed “ik was het die jullie tot de oorlog opriep” en toen hij daarna begon de puinhopen op te ruimen, tóen begonnen de mensen te huilen. “Waarom toen pas?”, vroeg een commentator. Ik dacht: “Omdat herstel pijnlijker kan zijn dan de afbraak. Omdat nieuw leven schokkender kan zijn dan het oude.” Geef mij tijd. Om uit licht te kunnen leven.
Het kerkkoor Winsum-Obergum komt zingen!
lezingen Genesis 32: 22-32 en Johannes 20: 19-31
 
Het waren indrukwekkende dagen. Van Witte Donderdag, het was koud maar we wandelden in de zon!, Goede Vrijdag – wat komt de kruisiging van de Heer dichtbij! Het is hier en nu, niet daar en toen- Stille Zaterdag – waken tot het licht komt terwijl het in de eeuwenoude kerk van Adorp langzaam grauwerd en donkerder wordt, en Paasmorgen met de jubel van het leven dat nieuwe kansen krijgt. We wensen u allen toe dat u opnieuw kunt beginnen. Laat het oude achter, ontvang het nieuwe dat u nu nog niet kent
 
met een hartelijke groet
 
Sybrand van Dijk
 


Afkondigingen  9 april 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen .......
 
De eerste collecte is voor kerk in actie 40 dagen collecte, de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
A.s. woensdag zal er een avondgebed worden gehouden om 19.00 uur.


Op Witte donderdag start de dienst om 19.00 uur bij het kerkje in Wetsinge. Al lezend maken we de wandeling naar Sauwerd. Vanaf 19.45 vieren we hier de dienst verder met het Heilig avondmaal.
Op Goede vrijdag start de dienst om 19.30 uur.
Op stille zaterdag vieren we het Heiligavondmaal in Adorp. Deze dienst start om 20.30 uur.
 
De commissie Vorming & Toerusting vraagt graag uw aandacht voor de excursie naar de 13e -eeuwse kerk van Garmerwolde op zondagmiddag 23 april. Er is een heel mooi programma samengesteld door de plaatselijke commissie Garmerwolde. Verdere informatie kunt u lezen in de hal. Dit keer is opgave gewenst (Ina Kwerreveld). 
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe. Rondom de diensten
13 april Witte Donderdag
De laatste jaren wandelden we van het kerkje van Wetsinge naar de kerk in Sauwerd. Onderweg lazen we over Jezus die zegt de lijdensweg te kiezen over de vrouw die Jezus zalft,  en over de voetwassing. In de kerk vierden we het hl. Avondmaal. We hadden er beide keren geen goed weer bij. Regen plensde over ons heen. En toch stel ik voor dit jaar nog een keer op deze wijze witte donderdag te vieren. Ik leerde de voorgaande jaren: zo is het vele gelovigen vóór ons vergaan – zij geloofden maar ondervonden tegenstand. Toch gingen zij verder, voortgedreven door het Woord en aangeroepen door het visioen van de maaltijd op de berg aan het eind der tijden.
Loopt u mee? We verzamelen ons om 19.00 uur bij de kerk van Wetsinge. Kunt u niet meelopen, maar wilt u wel deze avond in de gemeenschap van de Heer vieren? We zijn om ongeveer kwart voor acht bij de kerk van Sauwerd. Hier vieren we het hl. Avondmaal. Op beide plaatsen bent u van harte welkom!
 
14 april Goede Vrijdag
We gedenken het grote mysterie van Christus’ dood. Nooit raken we uitgedacht over de ontzetting van zijn lijden. Dat Zijn ondergang door de evangelisten wordt verkondigd als de grootste gave aan ons! Er kan, denk ik, slechts één antwoord mogelijk zijn: dat wij Hem navolgen.
Het trombonekwartet Vierspel , bestaande uit Piet Reitsema, Harry Koning,  Gerard Spoelman en Johan Reitsema, begeleidt ons vanavond. We lezen gedeeltes uit het Johannesevangelie. We zoeken de stilte. We vertoeven bij de Heer.
 
15 april Stille Zaterdag
Waken in de duister. Dat is wat er deze nacht gebeurd. Als de herders op het veld van Effratha. Als de gevangenen uit de Handelingen. Als de kringen die waken bij plaatsen van lijden. Als mensen die aan het bed zitten van stervenden. Je bent getuige van het lijden. Je ziet de pijn. Je draagt mee. Maar, méér nog dan dat misschien, je ziet ook uit naar een nieuwe werkelijkheid. De herders waakten in het donker en over hen straalde een groot licht. de gevangenen loofden de Heer in hun gevangenschap en de muren braken open. Kerkvaders zeggen: toen Jezus in het graf lag voerde Hij een groot gevecht. Hij waakte, totdat het Leven Hem riep.
We komen bijeen in de kerk van Adorp. Wíj waken bij de teksten van het Eerste Testament. Teksten over leven en dood. We ontsteken het licht van Christus’ Leven, lezen het opstandingsevangelie en vieren de maaltijd. Een bijzondere nacht. U bent welkom.
 
16 april Eerste dag van Pasen
De geschiedenis in de tuin wordt herverteld. Het leven staat niet in het teken van de mislukking, niet onder het juk van de vrucht die werd geplukt. Bij nader inzien is het niet de angst die ons regeert, maar het vertrouwen. Christus heeft de schuld uitgedelgd. Dat laatste, dat Hij de schuld delgt, is het diepste en tegelijk het meest onbegrijpelijke wat je over Zijn dood kunt zeggen. Wij mensen doodden Hem. Hij zegende ons met liefde. Dat is te begrijpen en te volgen – Hij deed een ondenkbare daad. Paulus is het die Zijn dood als eerste onomwonden omschrijft als een offer. Als een daad die herstel heeft gebracht. Ik ervaar de kracht van dat herstel in de tuin bij Johannes. Maria staat daar als een tweede Eva. Zij huilt – zij wordt gezocht door de Tweede Adam.  Zij bemint Hem. Hij bemint haar. niet de angst regeert ons leven, maar de liefde
lezingen Ezechiël 37: 1-14 en Johannes 20: 1-18Afkondigingen 2 april 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan....
 
De eerste collecte is voor kerk in actie 40 dagencollecte, de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
De opbrengst van de collecte voor actie 555, die vorige week is gehouden, heeft €533,98 opgeleverd.
 
A.s. woensdag zal er een avondgebed worden gehouden om 19.00 uur.
 
Afgelopen week heeft u de uitnodiging ontvangen voor de gemeenteavond op woensdag 19 april, met de vraag een keuze te maken over het jaarverslag.
In de hal ligt een intekenlijst wanneer u het jaarverslag op papier wilt ontvangen. U kunt dit ook via uw wijkouderling aangeven. Dit kan tot woensdag 5 april a.s. Wilt u het jaarverslag digitaal ontvangen, stuurt u dan een mail naar de scriba.  Let u dan op het lage streepje tussen scriba en pknsauwerd;
 
Morgen 3 april en dinsdag 4 april is de grote schoonmaak van de kerk en het Oldenhuis. Wil u na afloop van deze dienst uw liedboek mee naar huis willen nemen? Alvast bedankt.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
Uit de gemeente.
 
We moeten ons allemaal op de één of andere manier verhouden tot onze sterfelijkheid. Wij gaan voorbij. Er is een dag, dat ik er niet meer zal zijn.
Voor een aantal gemeenteleden is die dag bewuster dichterbij gekomen. Hoe hou je vast wat nog van jou is, hoe laat je los wat je moet laten gaan? Het is een beweging. Die je, denk ik, alleen kunt gaan als vertrouwen je basis is. Ik laat los in het vertrouwen dat God vasthoudt. Je laat los in het vertrouwen dat het goed is. We bidden elkaar toe dat we Gods stem kunnen verstaan, elke dag van ons leven. Ook op de dag van onze dood.
 
Rondom de erediensten

 
9 april Palmarum- Palmzondag
“Bewust hebt Gij die weg genomen” zingt één van de liederen van Willem Barnard over het lijden van Christus. De kruisdood is de Heer niet overkomen. Hij heeft die op zich genomen als zijn roeping. ‘Hiervoor ben ik gekomen”,  schrijft Johannes de evangelist over Hem. Vandaag vieren wij Zijn intocht in Jeruzalem. We erkennen dat Hij, de dienende, onze Koning is.
Kinderen en grote mensen vieren deze ochtend samen.
lezingen Johannes 12: 12-19
 
12 april Naar Jeruzalem

Er lijkt altijd de mogelijkheid van een kortere weg. Eén die minder kost. Jezus kan ook níet naar Jeruzalem gaan, de plaats waar hij gedood zal worden. Petrus suggereert het. “Laten wij de andere kant op gaan.” Een herhaling van de verzoeking in de woestijn. Jezus wijst Petrus fel terecht. “Ga achter mij, satan!” Komt het hem te dichtbij? Hij begon zijn leerlingen uit te leggen dat Hij veel moest lijden, gedood zou worden en zou opstaan uit de doden
lezing Mattheus 26: 21-23
 
13 april Witte Donderdag

De laatste jaren wandelden we van het kerkje van Wetsinge naar de kerk in Sauwerd. Onderweg lazen we over Jezus die zegt de lijdensweg te kiezen over de vrouw die Jezus zalft,  en over de voetwassing. In de kerk vierden we het hl. Avondmaal. We hadden er beide keren geen goed weer bij. Regen plensde over ons heen. En toch stel ik voor dit jaar nog een keer op deze wijze witte donderdag te vieren. Ik leerde de voorgaande jaren: zo is het vele gelovigen vóór ons vergaan – zij geloofden maar ondervonden tegenstand. Toch gingen zij verder, voortgedreven door het Woord en aangeroepen door het visioen van de maaltijd op de berg aan het eind der tijden.
Loopt u mee? We verzamelen ons om 19.00 uur bij de kerk van Wetsinge. Kunt u niet meelopen, maar wilt u wel deze avond in de gemeenschap van de Heer vieren? We zijn om ongeveer kwart voor acht bij de kerk van Sauwerd. Hier vieren we het hl. Avondmaal. Op beide plaatsen bent u van harte welkom!
 
ik wens u een gezegend weg naar Pasen toe. Wat zou het mooi zijn als we kunnen zeggen: ik ben eens en voor al omgedraaid. Ik heb het Leven begroet en zal dat niet meer loslaten. Het leven dat wij vonden in de Heer
 
ds. Sybrand van Dijk

 


 

 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.