Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2017 bestond onze gemeente 390 leden. Waarvan 207 belijdende leden, 157 doopleden en 26 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

Iedere zondagmorgen is er om 9:30 uur dienst in het Kerkgebouw, Kerkstraat 11, Sauwerd. Bovendien zijn er diensten op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste Kerstdag en oudjaarsavond. Op Stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.

Zes keer per jaar wordt op zondagmorgen het Heilig Avondmaal gevierd. Daarnaast zijn er op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag avondmaalsvieringen. Het deelnemen aan het Heilig Avondmaal staat open voor iedereen. Aan jeugdigen wordt jaarlijks, tijdens de catechese, aandacht besteed aan dit onderwerp, om hen bewust te maken van de betekenis van het Heilig Avondmaal. Ook gasten uit andere gemeenten zijn van harte welkom aan de tafel van de Heer. Gemeenteleden die door hun gezondheidstoestand de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken, kunnen thuis brood en wijn ontvangen, op de zaterdag voorafgaande aan de Avondmaalszondag. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de wijkdiaken.

Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 7-04-2017

 
 
 
 
Nieuw(s)
Afkondigingen 23 juli 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
In deze dienst gaat ds Lootsma uit Winsum voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.

De bloemen gaan ....
 
De eerste collecte is voor het open hof Groningen en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
Voor de startzondag op 17 september hebben we weer enkele enthousiaste mensen nodig om de dienst en het programma voor te bereiden. Het thema is:
Een open huis
U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier in het Oldenhuis.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
 
 

Oudere mededelingen


Afkondigingen 16 juli 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
In deze dienst is er aandacht voor de overstap van de kinderen uit groep 8 van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

De bloemen gaan ....

De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
Na deze dienst is er koffiedrinken bij de fam van  Veen  Burchtweg.
Er worden verschillende activiteiten boerengolf, gezellig praten en zijn er leuke dingen te doen voor de kinderen. 
We sluiten het samenzijn af met een gezamenlijke lunch
Een paar praktische dingen:
· De lunchmaaltijd is een American Party, ofwel: Maak zelf iets lekkers om te eten, en neem dat mee. Dan kan iedereen van elkaars kook- en bakkunsten genieten! Vuistregel: maak een gerecht voor zoveel mensen als je eigen gezin of gezelschap, dan is er altijd genoeg. Voor soep en drinken wordt al gezorgd. 
· Er zijn een beperkt aantal stoelen aanwezig, maar neem voor zover mogelijk graag een eigen kleedje of (tuin)stoel mee.
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.Afkondigingen 9 juli 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
De bloemen gaan ...
De eerste collecte is voor het Classisproject Guatemala en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;

Op zondag 16 juli a.s. sluiten we het seizoen af met een feestelijk programma.
Het thema van die dag is “Mensen vangen”. Graag nodigen we iedereen van harte uit voor de kerkdienst en de activiteiten daarna.

PROGRAMMA
09:30 de kerkdienst       waarin aandacht is voor de overstap van de kinderen uit groep 8 van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.
Koffiedrinken bij het Sauwerder haventje. (Het veldje achter fam. Van der Veen) Daar is er koffiedrinken, boerengolf, gezellig praten en zijn er leuke dingen te doen voor de kinderen. 
Een gezamenlijke lunch
 Een paar praktische dingen:
· De lunchmaaltijd is een American Party, ofwel: Maak zelf iets lekkers om te eten, en neem dat mee. Dan kan iedereen van elkaars kook- en bakkunsten genieten! Vuistregel: maak een gerecht voor zoveel mensen als je eigen gezin of gezelschap, dan is er altijd genoeg. Voor soep en drinken wordt al gezorgd. 
· Is vervoer een probleem? Bel Peter de Lange (050-3062194).
· Er zijn een beperkt aantal stoelen aanwezig, maar neem voor zover mogelijk graag een eigen kleedje of (tuin)stoel mee.
Tot ziens op 16 juli!
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Rondom de eredienst.
Zondag 16 juli. Overstapdienst en afsluiting van het seizoen. Er is een heel programma deze dag. Met eten, spelen, zingen en het loven van God. Een aantal kinderen stapt over van de kindernevendienst naar de jongerengroepen. We lezen deze morgen over de opdracht “visser van mensen te worden”. Hoe je een vis vangt is bekend. Met een haak en een schepnet. Maar hoe vang je een mens? En waartoe moet je die vangen? En: zou ik zelf wel gevangen willen worden? We zullen wat vistechnieken oefenen.
We kijken uit naar uw komst.

Met een hartelijke groet
Ds. Sybrand van Dijk.Afkondigingen 2 juli 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan ........
 
De eerste collecte is voor het Jop en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
In de zomermaanden worden er minder Schakels uitgebracht. De kopij voor de het volgende nummer van het Kerkbericht de Schakel gaat over de periode van 17 juli – 15 september. De uiterste inleverdatum voor de kopij is aanstaande zaterdag 8 juli.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Uit de gemeente.
 
We denken aan hen die voor kortere of langere tijd in de Twaalf Hoven zijn opgenomen. Aan hen die herstellen en hopen om weer naar huis te gaan. Maar ook aan hen die begrijpen dat ze op een kruispunt in hun leven staan. Naar welke kant gaat het van hier? We bidden u vertrouwen toe om het nieuwe te aanvaarden. En om daarin weer uzelf terug te vinden.
 

Mooi dat er woorden zijn. Mooier nog dat er woorden zijn die dubbele dingen, ja zelfs tegenstellingen in zichzelf kunnen opnemen. Het Griekse woord crisis is zo’n ‘verbindingswoord’. Het betekent enerzijds, dat het een foute boel is geworden. De financiële crisis betekende dat het geld niet meer wilde rollen, dat mensen ontslagen werden, dat bedrijven failliet gingen. Maar crisis betekent óók: dat je je kunt bezinnen op een andere toekomst. Dat je een andere weg inslaat dan je tot nog toe gelopen hebt. Als dat lukt, die nieuwe weg, dan kun je soms in verwondering terug kijken. “Goed dat ik veranderd ben!” God is, als ik het goed versta, de stem die ons oproept: “Blijf niet vasthouden aan wat voorbij gaat, maar omarm wat komen zal.” “Vertrouw de nieuwe wegen”, schreef Klaus Peter Hertzsch

Rondom de eredienst
voor zondag 9 juli. Derde zondag van de zomer. Als iets groot is, zal het zich in het kleine laten zien. De grote beloftes van een nieuwe wereld. Van rechtvaardigheid. Van God-in-ons-midden. Ze beginnen alle bij ons zelf. Was ooit ook een tekst van: Verander de wereld, begin bij jezelf. Jeremia, we lezen hoofdstuk 17, lijkt het bijbelboek Spreuken te citeren. “Vervloekt de jonge man die zijn spieren tot zijn sterkte maakt, gezegend de mens die bij de HEER zijn toevlucht zoekt”. Hij neemt de wijsheid van Spreuken over. “Wees barmhartig”,  zegt Jezus. Laat een ommekeer in jezelf toe. Want het koninkrijk van God komt via jou
lezingen Jeremia 17: 5-13 en  Lucas 6: 36-42
 


 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.