Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2015 bestond onze gemeente uit 424 leden. Waarvan 221 belijdende leden, 172 doopleden en 31 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

Iedere zondagmorgen is er om 9:30 uur dienst in het Kerkgebouw, Kerkstraat 11, Sauwerd. Bovendien zijn er diensten op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste Kerstdag en oudjaarsavond. Op Stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.

Zes keer per jaar wordt op zondagmorgen het Heilig Avondmaal gevierd. Daarnaast zijn er op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag avondmaalsvieringen. Het deelnemen aan het Heilig Avondmaal staat open voor iedereen. Aan jeugdigen wordt jaarlijks, tijdens de catechese, aandacht besteed aan dit onderwerp, om hen bewust te maken van de betekenis van het Heilig Avondmaal. Ook gasten uit andere gemeenten zijn van harte welkom aan de tafel van de Heer. Gemeenteleden die door hun gezondheidstoestand de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken, kunnen thuis brood en wijn ontvangen, op de zaterdag voorafgaande aan de Avondmaalszondag. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de wijkdiaken.

Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 8-01-2015

 
 
 
 
Nieuws

Afkondigingen 1-maart-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.
 
Vanavond om 7 uur is er Provider voor de 12 -14 jarigen en de 14 – 16 jarigen onder leiding van Geerte Kwant en Annet Zwakenberg.
 
Dinsdag 3 maart, ’s avonds om 8 uur, is alweer de vierde wijkavond. Bedoeld voor wijk 3 maar ook gemeenteleden uit andere wijken zijn van harte welkom.
 
Woensdag 4 maart, ’s avonds om 7 uur, is het derde Avondgebed in deze kerk. U bent allemaal van harte uitgenodigd.
 
Denkt u er aan dat ook deze maand de voedselbank een beroep op ons doet? Deze week kunt u lang houdbare zuivelproducten en verzorgingsmiddelen inleveren bij Anneke van der Schans of bij de Superrr.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 

Rondom de eredienst.
 
Komende zondag gaan we verder in de kleine catechese naar Pasen. We spraken over God als de stem die ons roept. Over de mens die de gelaagdheid met zich meedraagt. Deze zondag wil ik met u spreken over het Koninkrijk. Wat is het? Is het “de hemel”? Of is het meer? En zo ja, wat dan? En wat zegt het ons?

Op woensdag 11 maart vieren we biddag voor gewas en arbeid. De dienst begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom.
 
met een hartelijke groet aan u allen,
 
 
ds. Sybrand van Dijk


 
DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK
Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan! Vul de vragenlijst in op: protestantsekerk.nl/kerk2025 Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?
Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten. De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015.
 


Oudere  mededelingen en nieuws


Afkondigingen 22-februari-2015.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

Woensdag 25 februari, ’s avonds om 7 uur, is het tweede Avondgebed in deze kerk. U bent allemaal van harte uitgenodigd.
 
Vrijdag 27 februari om half ’s avonds, is er club voor de jongens van 12 tot 16 jaar.
 
Helaas wordt er dit jaar geen 40 dagen kalender gemaakt. Het was de bedoeling een kalender voor èn door de gemeente te maken. Bij gebrek aan kopij is besloten geen kalender te maken.  
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
 
Welkom op Facebook.
 
Facebook is een soort feestje op internet. Je komt er allerlei mensen tegen. Je kletst wat, lacht wat, maakt wat grappen hier en daar en hebt een leuke tijd met elkaar. Maar soms ontstaat er ook een serieus gesprek. Sommige van je ‘facebookvrienden’ spreek je één keer. Anderen blijf je volgen. Omdat ze werkelijk iets te vertellen hebben.
 
Welkom ook op mijn facebook.  Hier praat ik met vrienden die ik al meer dan dertig jaar ken, maar ook nieuwe mensen komen voorbij. Er zijn dominees bij, gelovigen, niet-kerkelijken, familie, geen familie, Nederlanders, andere nationaliteiten, hoogleraren en werkelozen. Sommigen zijn actief voor mensenrechten en gelijkberechtiging. De een benader ik altijd serieus. Maar wie ik beter ken noem ik ook wel eens plagend “schat” of “slimmerik”. Ze plagen mij ook. En door de flauwekul heen praten we serieus met elkaar. Over het geweld van IS en wat we zouden moeten doen. Over de oecumene, over Calvijn, over kerkelijke liederen, of over het gereformeerd belijden. U kunt het allemaal volgen, als u mijn vrienden afspeurt. Dat kan. Het mag ook.  Alles is openbaar, tenslotte.
Ik vraag mij alleen af: waarom zou je het doen als je niet mijn facebookcontact bent? Waarom zou je al mijn vrienden aflopen en je bemoeien met wat – uiteindelijk-  toch van mij zelf is?
 
Rondom de erediensten.
 
Elke woensdag in de veertigdagentijd staat de kerk om 19.00 uur open. We lezen met elkaar een psalm, een gedeelte uit het Johannesevangelie, we zingen en we bidden.  Zo zoeken we de innerlijke stilte. Om God te verstaan.
 
1 maart
In de weken naar Pasen lopen we langs een aantal (geloofs-)thema’s.  Deze zondag is ‘de mens’ aan de orde. Wij zijn wonderlijk complexe wezens. We kunnen heel veel. En we weten wat we kunnen. En tegelijkertijd kunnen we ook heel veel niet. We doen vaak het goede. Maar toch geven we steeds doorgang aan het kwade. En ook daar weten we van. Ik weet dat ik goede wil. Ik weet dat ik het kwade doe. En ik weet dat het zo niet altijd door kan gaan. Want op een dag is mijn tijd op. We lezen  Genesis 3: 1-7a, Romeinen 7: 18-20 en Mattheus 4: 1-11
 
met een hartelijke groet aan u allen
de zon gaat op dit moment in gouden kleuren onder. Het verbaast mij, hoe je door verkeerde gebeurtenissen terneer gedrukt kan worden. Maar een heel klein goed moment is bij machte om je al weer helemaal op te richten. Dat het licht u optilt
 
ds. Sybrand van Dijk


Afkondigingen 15-februari-2015.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst, die samen met de jeugd is voorbereid gaat ds. Sybrand van Dijk. Dirk Stavenga speelt op het orgel en Jenne Jan Kwant op de piano.
 
De eerste collecte is bestemd voor de arme kant van Winsum en de tweede voor de aanschaf van een andere piano.  
 
De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Anneke Zwakenberg.
 
Maandagavond 16 februari, is alweer de derde wijkavond. Deze is bedoeld voor wijk 2 maar ook gemeenteleden uit andere wijken zijn van harte welkom. De avond begint om 8 uur in het Oldenhuis.
 
Woensdag 18 februari, ’s avonds om 7 uur, is het eerste Avondgebed in deze kerk. U bent allemaal van harte uitgenodigd.
 
Volgende week zondagmorgen, de 22e,  heeft u de mogelijkheid om mee te doen aan een nabespreking van de dienst. U hoeft zich hier niet voor op te geven.
 
Helaas wordt er dit jaar geen 40 dagen kalender gemaakt. Het was de bedoeling een kalender voor èn door de gemeente te maken. Bij gebrek aan kopij is besloten geen kalender te maken.  
 
Zaterdag 6 juni gaan we vanuit Sauwerd naar de EO-jongerendag in Arnhem. Meer informatie hierover hebben de jongeren via een brief ontvangen. Let op: in verband met de reservering van de kaarten kan je je alleen vandaag nog opgeven! Opgeven kan bij Mariëlle Zijlstra.  
 
De kerkenraad vraagt u mee te denken over de invulling van de vacatures die ontstaan in de kerkenraad en in de werkgroep pastoraat. Vandaag kunt u de strookjes voor de uitvraag van nieuwe ambtsdragers nog inleveren.
 
Na de dienst is iedereen van harte welkom bij de koffie.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 


Afkondigingen 8-februari-2015.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst gaat ds. Roel Knijff uit Geldermalsen voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.

Dinsdagavond 10 februari nodigt de Commissie Vorming en Toerusting ons van harte uit voor een avond waar Justin Kroesen gaat vertellen over tastbare middeleeuwen in Zweedse dorpskerken.
 
Woensavond 11 februari is de tweede wijkavond in Adorp. De avond  begint om 8 uur.
 
Evenals in voorgaande jaren, wordt er weer een 40 dagen kalender gemaakt. Wilt u er eentje hebben? Noteer dan uw naam op de intekenlijst die in het Oldenhuis ligt.
 
Vandaag en volgende week zondag kunt u de strookjes voor de uitvraag van nieuwe ambtsdragers inleveren.   De kerkenraad vraagt u mee te denken over de invulling van de vacatures die ontstaan in de kerkenraad en in de werkgroep pastoraat.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
Rondom de eredienst.

Het zal over de liefde gaan, komende zondag. De liefde van de een voor de ander. Het is de dag na Valentijn, immers. Een van de boeren uit BZV zal vertellen wat hij zocht. En wat hij vond. Van de KRO mogen we natuurlijk nog niet zeggen wie er komt. Boer Tom, die 1808 harten feller kloppen deed? Of boer Geert die wel van een kusje houdt? Boerin Bertie misschien, die nog steeds naar een openingszin lijkt te zoeken?

Één boer heeft in elk geval toegezegd, en komt ook, dat is boer Boaz. We vroegen aan hem wat liefde is. En of God er ook iets mee te maken heeft. Hij vertelde daarop zíjn verhaal. Met een vrouw die midden in de nacht aan zijn voeten te slapen lag! In een mooie jurk, opgemaakt en met een lekker luchtje op. Dat is nog eens wat anders dan een brief!

U bent allen van harte welkom. Jong, of jong van hart. verliefd, verloofd, getrouwd, of geen van dit al.

ds. Sybrand van Dijk
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.