Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2015 bestond onze gemeente uit 424 leden. Waarvan 221 belijdende leden, 172 doopleden en 31 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

Iedere zondagmorgen is er om 9:30 uur dienst in het Kerkgebouw, Kerkstraat 11, Sauwerd. Bovendien zijn er diensten op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste Kerstdag en oudjaarsavond. Op Stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.

Zes keer per jaar wordt op zondagmorgen het Heilig Avondmaal gevierd. Daarnaast zijn er op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag avondmaalsvieringen. Het deelnemen aan het Heilig Avondmaal staat open voor iedereen. Aan jeugdigen wordt jaarlijks, tijdens de catechese, aandacht besteed aan dit onderwerp, om hen bewust te maken van de betekenis van het Heilig Avondmaal. Ook gasten uit andere gemeenten zijn van harte welkom aan de tafel van de Heer. Gemeenteleden die door hun gezondheidstoestand de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken, kunnen thuis brood en wijn ontvangen, op de zaterdag voorafgaande aan de Avondmaalszondag. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de wijkdiaken.

Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 8-01-2015

 
 
 
 
Nieuws


Afkondigingen 23 augustus 2015

.....
Recent gewijzigd:

 

  • Foto's van de basiscatechese groep op hun reisje op het wad.


Oudere mededelingen

Afkondigingen 16 augustus 2015

.....
  
Uit de gemeente.
 
Emke Kooistra verblijft in Maartenshof (Schaaksport 100 – 102,  9728 PG Groningen). Met een nieuwe pomp en andere medicatie wordt gezocht hoe de parkinson teruggedrongen kan worden. Je was de laatste tijd steeds meer door de ziekte ingesponnen. Het is een lange zoektocht voor jou en voor je vrouw Gina. We wensen jullie beiden uithoudingsvermogen toe. En we hopen, dat er snel goede resultaten zullen zijn.
 
We denken aan allen die de kwetsbaarheid merken. Wij zijn geen onoverwinnelijke burcht. Wij zijn sterfelijk. En op allerlei manieren voelen we dat. Als we ouder worden en onze ruimte beperkter wordt. Als ziekte onze vrijheid kleiner maakt. Als je machteloos staat tegenover wat gebeurt. Het is alle keren zoeken naar een balans tussen aanvaarding en verzet, tussen overgave en zelfstandigheid. Riet kan het goed. Het buigt op de wind als het moet. Maar het staat rechtop zodra het kan. Nu wij.

Rondom de eredienst.
 
Vierde week op weg met Paulus. We lezen komende zondag, 23 augustus, uit 1 Korinte 12. Over de gaven van de Geest. Maar ook over ‘stomme afgoden’. Paulus waaiert uit in een veelkleurigheid en een rijkdom die mensen met zich meedragen. Afgoden wil dat wij ons vormen naar hen. Daarmee worden wij allemaal hetzelfde.
Wie Christus belijdt als Heer, wordt vrij. En komt tot grote rijkdom. Tesamen met allen vormen wij een lichaam. De gemeente is tot veel in staat.
Laten we de veelkleurigheid ook toe?
 
met een hartelijke groet aan u allen
midden in deze stralende zomer, was het gisteren ineens de koudste augustusdag ooit gemeten. We hebben maar weinig in de hand. En toch zijn we sterk. Tussen die twee uitersten gaan we onze weg.
 
ds. Sybrand
 

Afkondigingen 9 augustus 2015
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.  
In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.
 
De eerste collecte is voor de Diaconie en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

De keuken van het Oldenhuis wordt gerenoveerd, daardoor hebben we in de maanden september en oktober geen momenten waarop wij gezamenlijk na de dienst koffiedrinken. Wilt u helpen bij deze renovatie kunt u dit aangeven op de intekenlijst in de hal.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Bij de dienst.
 
Paulus.
 
Bij de vraag: “Hoe word ik een mens die zegent, zelfs al wordt hij belasterd?”,  waaide steeds een verhaaltje om mij heen, een gelijkenis zo je wilt. Het kon echter geen plek krijgen. In Baflo niet en in Sauwerd niet. Dat zal, denk ik, iedereen die voorgaat in een kerkdienst herkennen: je hebt iets in je hoofd, thuis dacht je ook dat het nodig zou zijn, maar in de dienst komt het er toch niet uit. Ik schrijf het hier voor u op, want het zit nog steeds in mijn gedachten.
 
Een vrouw wandelt in een land met veel schaapskuddes. Laten we zeggen: ze is in Schotland. Alle kuddes hebben een herder, alle kuddes bestaan uit zwarte en witte schapen. Op een van haar wandelingen echter, komt ze een kudde tegen van alleen maar witte schapen. Verbaasd blijft de vrouw staan. Ze vraagt aan de herder: “Herder, hoe komt het dat uw kudde enkel witte schapen telt?” De herder antwoordt: “Mevrouw. Ik ben de herder niet. Ik pacht mijn schapen. Ze zijn niet van mij. Ik moet ze teruggeven aan het einde van het seizoen. Goed, u vroeg naar de witte schapen? Heel simpel. Ik had een gemengde kudde. Wit en zwart. Maar ik heb alleen de witte schapen gevoed. En de herder, van wie de schapen werkelijk zijn, kwam de zwarte al gauw ophalen. Vandaar.”
 
Komende zondag (16 Augustus) lezen we verder in de eerste brief aan de Korintiërs. We maken een enorme sprong (we hebben nog maar drie zondagen!) en lezen het laatste hoofdstuk. Vijftien. Over de opstanding. “Als we enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gesteld, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen”, schrijft Paulus. Dat wordt dan nog spannend, want er zijn in onze gemeente gelovige mensen die “leven-na-dit-leven” geen gedachte vind die hen verder helpt. Sommigen krijgen er zelfs de kriebels van. Anderen staan daar weer van te kijken en denken: “Maar het leven na dit leven is toch de kern van het geloof?” Zal het ons lukken om een gesprek te voeren, waarvan beiden rijker worden?
 
De andere zondagen lezen we uit 1 Korintiërs 12, over de verscheidenheid van gaven, en 1 Korintiërs 13. Over de liefde.
 
Ik denk wel eens: we zouden Paulus, net als de Engelsen, of de Fransen, eigenlijk beter “Paul” kunnen noemen. Het zou misschien kunnen helpen onze angst en onze afkeer van de man te overwinnen. Paulus lijkt zo’n hardliner, zo’n onverdraagzaam man, zo’n oordeelveller. Iedere keer  bij het lezen van zijn brieven, treft mij echter de enorme liefde die hij voor de gemeente heeft. Hij denkt echt met elke gemeente mee: wat hebben ze nodig? En hij is bereid om antwoorden voor-deze-plaats-en-deze-tijd te vinden. Ik zou hem graag ontmoeten, ooit, onder de vijgeboom. Hij zal vast nog weer anders blijken, dan ik nu over hem schrijf. Maar een ijzervreter? Nee, dat lijkt hij mij niet.
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk.
 

 Afkondigingen 2-augustus-2015
 
...............

Uit de gemeente.
 
Een hartelijke groet aan Emke Kooistra. Hij is opgenomen in Maartenshof (Schaaksport 100-102, 9728 Groningen). De parkinson had het afgelopen jaar een flink deel van je leven in zijn greep gekregen. De komende weken wordt gezocht hoe hij weer beteugeld kan worden. We wensen je uithoudingsvermogen toe en geduld. Ik kan mij voorstellen, dat het je zwaar valt.
 
In de negentiende eeuw werd de Kerk een deftig gezelschap voor heren met hoge hoeden en dames met wijde hoepelrokken. Die deftigheid hebben we daarna slechts met moeite kunnen afschudden. Soms wordt toch gevoeld “dat je iemand moet wezen”,  of  “dat er toch echt erge dingen aan de hand moeten zijn”, wil je dingen kunnen delen in de gemeenschap van de Kerk.
De kerkelijke gemeenschap heeft meer de vorm van een familie. En zeker is het zo, dat in de ene familie meer wordt gedeeld, dan in de andere. Maar de ruimte is er. Om je geluk te delen, of je verdriet. De voorbeden zijn daarvoor een goede plek. “Wat er in ons hart leeft”, hoeft niet altijd verborgen te blijven achter stilte. Als je contact opneemt met mij, of met je ouderling, of je zegt het tegen mij vóór de kerkdienst, dan is er alle gelegenheid om gezamenlijk om Gods aanwezigheid te bidden.
Ik wilde het graag nog eens zeggen, hier.
 
Rondom de eredienst.
 
We zijn van start gegaan met Paulus! Het was mooi om zijn brief te lezen en te overdenken. Om er met elkaar over te spreken. Ik had er plezier in. Komende zondag lezen 1 Korintiërs 4. Over het leven in Christus. De christenen te Korinte vinden zichzelf erg wijs. Misschien zijn er leraren binnen gekomen die succes en geloof aan elkaar koppelen. Paulus drijft er nogal de spot mee: “Jullie zijn erg wijs. Maar ik niet. Ik ben een dwaas. Jullie zijn rijk! Ik niet. Ik ben arm.” Paulus keert de waarden om. “Worden wij beledigd, dan antwoorden wij met vriendelijkheid.” Omdat zó de weg van God is: Hij keert deze wereld binnenstebuiten. Thomas van Aquino heeft eens gezegd: “Het koninkrijk van God is deze wereld op zijn kop gezet. Wij moesten dan ook maar op z’n kop gaan leven.”
Henk en Betsy Boer bereiden de dienst mede voor.
 
met een hartelijke groet aan u allemaal,
 
ds. Sybrand van Dijk
 

Afkondigingen 26-juli-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.  
 
In deze dienst gaat ds. De Boer uit Leeuwarden en speelt Gerwin Hoekstra op het orgel.
  
Terug.
 
We zijn terug na een aantal weken in Giethoorn. Het was fijn en goed. Fantastisch weer. Veel gevaren en gezwommen. Maar het mooist van alles: Henk voelde zich al die tijd goed. Een groot geschenk.
 
Rondom de eredienst.
 
In de maand Augustus lezen we uit de beide brieven aan de Korintiërs. Ik wil iedereen van harte uitnodigen om mee te helpen bij de voorbereidingen. Samen lezen verrijkt meer, dan in je eentje lezen. Bij de voorbereiding lezen we en bespreken we het brieffragment voor de komende zondag. We zoeken de kerntekst er uit. En bezien welke vraag de tekst aan ons stelt. Zondag ligt er een lijstje in het Oldenhuis. Voel u vrij om uw naam er op te schrijven.
We beginnen bij het begin: 1 Korintiërs 1. Voorbereid samen met Lidy van Huis. Het is haar laatste zondag in ons midden, omdat ze naar Haarlem gaat verhuizen. We lazen over mensen die trots zijn bij een bepaalde groep te horen. “Ik ben van Paulus.”, “En ik ben van Apollos!”. De ene kring is nog beter dan de andere. Paulus gelooft er niet in: jullie verscheuren de gemeenschap. “Ik heb nooit gezegd dat we beter zijn dan een ander. Ik heb het kruis verkondigd.”
Dat leek ons ook de vraag: “Wat betekent het woord ‘Kruis’ voor mij?”
we vieren het hl. Avondmaal. Ik kijk er naar uit
 
met een hartelijke groet
 
ds. Sybrand van Dijk.

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.