Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2014 bestond onze gemeente uit 437 leden. Waarvan 227 belijdende leden, 179 doopleden en 31 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

De kerkdiensten worden gewoonlijk gehouden op de zondagmorgen. Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar
een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.
De maaltijd van de Heer is een open avondmaalsviering waarbij ook de kinderen welkom zijn.
Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 24-04-2014

 
 
 
 
NieuwsAfkondigingen
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u en onze gasten hartelijk welkom in deze dienst op de laatste zondag van het Kerkelijk jaar..
 
In deze dienst  gaat ds. Sybrand voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.
 
De herstelwerkzaamheden van het kerkgebouw vorderen gestaag maar zijn nog niet afgerond. Daarom zullen we volgende week zondag ook nog kerken in Ubbegaheem.
 
Na de dienst bent u allemaal van harte welkom bij de koffie.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 


Rondom de eredienst.
 
Komende zondag is het eerste advent. Hoewel het buiten warm en zacht is, nadert de winter. Ik vind het elk jaar van grote kracht, dat de Kerk bij het naderen van het duister viert hoe het licht komt. En als het licht letterlijk terugkeert (in de Paastijd) gedenkt de Kerk, hoe het duister telkens terrein inneemt. Wat doen wij om de weg van het licht te openen? Of, in een kerklied, hoe verwachten wij de komst van de Heer? We lezen over dienaren die in het huis waken, totdat de eigenaar terug zal komen. Ons leven is: het feest van God voorbereiden. lezingenJesaja 63: 19b – 64:8 en  Marcus 13: 24-37
 
“Heb jij mijn nijlpaard wel eens goed gezien?” Het antwoord van God cirkelt de laatste weken om mij heen. De Heer zegt het tegen Job.  Job heeft God tot spreken geroepen, nu het verschrikkelijke en onbegrijpelijke over zijn leven is uitgegoten. Zijn vrienden gaven hem een antwoord vol logica: Je hebt gezondigd, Job. Daarom overkomt je dit. Job rebelleert tegen deze woorden. “Onzin! Ik heb niet gezondigd.” God spreekt woorden vol absurditeit. Wat moet een nijlpaard tegenover het leed in Jobs bestaan? Niets! En toch buigt Job zich. Waarom?
Ik buig mij, omdat het leven een groot wonder is. Inderdaad, dat nijlpaard. Wat een fantastisch, eigenaardig, sterk en lui dier. Het had er ook niet kunnen zijn. Ik had er ook niet kunnen zijn.
 
Maar ik ben er wel.
 
Ook als mijn leven niet loopt zoals ik had gehoopt of gewild, is dit wel mijn leven. Van verbazing stijg ik op, van verwondering van ik neer.
Ik kijk naar uw nijlpaard, Heer. En ik denk: “God. Wat mooi.”
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk 


Recent aangepast:
 
  • De restauratie van de kerk, in beeld gebracht door Klaas Wildeman. Zie het fotoalbum. 
    Serie foto's  no 2 is er nu bijgezet.
Oudere  mededelingen en nieuws


Afkondigingen 16-november-2014. 
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst  gaat ds. Anja Diesemer voor en speelt Arie van Wijk op de piano.
 
De eerste collecte is bestemd voor kerk in actie binnenlands diaconaat en de tweede voor het werk in eigen gemeente.  
 
De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Hannie Ritzema en Bob Brinkhuizen.
 
De Commissie Vorming & Toerusting nodigt u van harte uit voor een interessante lezing over een stukje (kerk-) geschiedenis van Sauwerd en Wetsinge.
Aanstaande dinsdagavond, 18 november,  zal Reina de Lange een lezing houden.  Het onderwerp van haar lezing zal zijn De Onsta’s en de kerken van Sauwerd en Wetsinge.
De avond wordt gehouden in Gereformeerd Vrijgemaakte kerk in Sauwerd. Aanvang is om 20.00 uur. Kosten bedragen € 4,00 inclusief een kopje koffie/thee.     
 
Even een paar zaken over de herstelwerkzaamheden van ons kerkgebouw.  De werkzaamheden zijn nog niet afgerond en daarom zullen we in ieder geval de komende twee weken ook nog ‘kerken’ in Ubbegaheem. Er wordt druk gewerkt in het kerkgebouw en daarom een oproep aan al diegenen die van bakken houden.  Misschien wilt u eens iets lekkers voor bij de koffie bakken? Overdag is de kerk open en kunt u uw baksel altijd brengen.  Dit wordt erg op prijs gesteld. Ook niet zelf gebakken lekkernijen zijn overigens van harte welkom.
 
Nog even voor degene die minder goed horend zijn, in deze zaal is geen ringleiding aanwezig.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de pastorie

Wie is wijs?, vraagt psalm 107. En het lied antwoordt: ‘die beseft de weldaden des Heren’. Wijsheid heeft niet zo veel met kennis te maken, of met diploma’s. Wijsheid is: je weg weten in alle omstandigheden. Dat je niet heen-en-weer wordt geslagen. Dat je niet onthand staat tegenover wat het leven je soms aanreikt. Harde dingen gebeuren: mensen sterven jong, mensen worden ontslagen, mensen genezen niet. Dat is de werkelijkheid. Met God wordt die niet anders. Jij wordt, hopelijk, anders. Dat je in alles dit ervaart: er zijn weldaden die mij sterk maken. Soms zie je het gebeuren: een onverwachte hand naar je uitgestrekt toen je het nodig had. En dan de moed hebben die hand vast te pakken.
 
Rondom de eredienst.
 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar, komende zondag. We gedenken allen die ons in de dood zijn voorgegaan. We doen dit, volgens de Lutherse traditie, op de grens naar advent toe, de tijd van verwachting. We spreken de namen uit, bekleed met verwachting. Welke? Dat zij niet vergeten zijn. Maar geborgen. En dat hun daden vrucht zullen dragen in ons. We komen, ook deze week, in Ubbegaheem bijeen.
 
met een hartelijke groet aan u allen,
het is herfst, de bladen vallen, maar het zonlicht speelt er liefdevol en vol goud om heen
 
ds. Sybrand van Dijk.
Afkondigingen 9-november-2015
 
Dinsdagavond 11 november, ’s avonds om 8 uur, komt de psalmenkring bij elkaar in de pastorie. U bent van harte uitgenodigd.
 
Vandaag kunt nog mee doen aan de Dorcas Voedselactie. Voedingswaren kunt u inleveren in de dozen in de hal. Er is ook een collectebus waarin u een gift kunt doen. Dit jaar komt een deel van de voedselpakketten ten goede aan mensen die vluchtten voor het geweld in hun land. 
 
De Commissie Vorming & Toerusting nodigt u van harte uit voor een interessante lezing over een stukje (kerk-) geschiedenis van Sauwerd en Wetsinge.
Op dinsdagavond 18 november zal Reina de Lange een lezing houden.  Het onderwerp van haar lezing zal zijn De Onsta’s en de kerken van Sauwerd en Wetsinge.
De avond wordt gehouden in Gereformeerd Vrijgemaakte kerk in Sauwerd. Aanvang is om 20.00 uur. Kosten bedragen € 4,00 inclusief een kopje koffie/thee.
 

Afkondigingen 2-november-2015. 
 
Dinsdagavond komt de jongerengespreksgroep, de 17+ groep, bij elkaar.
 
Woensdag is het Dankdag.  De dienst begin om half en u bent allemaal van harte uitgenodigd.
 
Deze week wordt de Dorcas voedselactie gehouden. Het thema van de Dorcas Voedselactie is ‘Doe een boodschapje extra!’. De tijdens de actieweek ingezamelde middelen komen terecht in voedselpakketten, voedsel voor nu, of worden geïnvesteerd in voedselzekerheidsprojecten, voedsel voor later. Dit jaar komt een deel van de voedselpakketten ten goede aan mensen die vluchtten voor het geweld in hun land.  Vandaag en a.s. woensdag (dankdag) kunt voedingswaren inleveren in de dozen in de hal. Er is ook een collectebus waarin u een gift kunt doen.
 
Ook de Voedselbank doet deze maand een beroep op ons.  Deze week kunt rijst, pastaproducten en pakjes margarine, bak – en braadproducten inleveren bij Anneke van der Schans of bij de Superrrr.
 

Afkondigingen 26-oktober-2014
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u en onze gasten hartelijk welkom.
 
In deze dienst  gaat ds. Arie de Leeuw uit Wetsinge voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.
Er is vanavond catechese voor de groepen 7 en 8 bij de familie Poelman, Burchtweg 2, we beginnen op 19.15 uur.
 
De eerste collecte is de Hervormingsdagcollecte en de tweede voor het werk in eigen gemeente.  De uitgangscollecte is bestemd voor de voedselbank.
 
De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Bob Brinkhuizen, Pieter Jan Kwant en Corine Buikema.
 
Na de dienst bent u allemaal van harte welkom bij de koffie.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.