Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2016 bestond onze gemeente uit 408 leden. Waarvan 215 belijdende leden, 164 doopleden en 29 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

Iedere zondagmorgen is er om 9:30 uur dienst in het Kerkgebouw, Kerkstraat 11, Sauwerd. Bovendien zijn er diensten op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste Kerstdag en oudjaarsavond. Op Stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.

Zes keer per jaar wordt op zondagmorgen het Heilig Avondmaal gevierd. Daarnaast zijn er op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag avondmaalsvieringen. Het deelnemen aan het Heilig Avondmaal staat open voor iedereen. Aan jeugdigen wordt jaarlijks, tijdens de catechese, aandacht besteed aan dit onderwerp, om hen bewust te maken van de betekenis van het Heilig Avondmaal. Ook gasten uit andere gemeenten zijn van harte welkom aan de tafel van de Heer. Gemeenteleden die door hun gezondheidstoestand de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken, kunnen thuis brood en wijn ontvangen, op de zaterdag voorafgaande aan de Avondmaalszondag. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de wijkdiaken.

Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 27-04-2016

 
 
 
 
Nieuw(s)

 
Afkondigingen 15 januari 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
Een speciaal welkom aan de familie Wind en Arends en vrienden van de doopouders.


De bloemen .....


De eerste collecte is voor Oecumene en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.
Dinsdagavond 17 januari zal er in het Oldenhuis een lezing gehouden worden over God en geweld.  Wouter Slob, PKN-predikant in Zuidlaren, zal de achtergronden schetsen van religieus geweld en specifiek ingaan op hedendaagse manifestaties daarvan. Deze lezing wordt van harte aanbevolen, het betreft een zeer actueel onderwerp.
Volgend weekend heeft de gereformeerde kerk vrijgemaakt een feestelijk weekend om de verbouwing van hun kerkgebouw te laten zien en te vieren. Zaterdag 21 januari van 14.00 – 17.00 uur zal er open huis zijn voor dorpsgenoten en belangstellenden. U bent van harte uitgenodigd.
 
Na deze dienst staat er koffie en thee klaar in het Oldenhuis.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Uit de gemeente 

.......

Met mijn partner, Henk, gaat het niet zo goed. Met het moderamen heb ik afgesproken dat ik volgende week (van 23 januari tot 28 januari) vrij heb.
 
Rondom de eredienst.
 
Kanazondag! Ik zeg het ieder jaar weer, hoezeer ik van deze zondag houd. Dat Johannes een geschiedenis noteert waarin verdriet, mislukking en teleurstelling samen vallen met vreugde, feest en zegen. Niet als: het was verdrietig en gelukkig werd het weer goed. Maar als: in het verdriet was ook heelheid te vinden. Prachtig. Eén van de lagen van het verhaal is dit: dat het hier al verteld hoe Jezus zichzelf in de dood zal geven. Die wijn: dat is de wijn van het koninkrijk. De wijn die wij drinken bij het avondmaal. Een groot geluk dat wij komende zondag het avondmaal ook vieren.
lezingen Jesaja 62: 1-4 en Johannes 2: 1-11
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk

  
 Oudere mededelingen

Afkondigingen 8 januari 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan .......

De eerste collecte is voor het Regionaal Diaconaal Fonds en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.
Dinsdagavond 17 januari zal er in het Oldenhuis een lezing gehouden worden over God en geweld.  Wouter Slob, PKN-predikant in Zuidlaren, zal de achtergronden schetsen van religieus geweld en specifiek ingaan op hedendaagse manifestaties daarvan. Deze lezing wordt van harte aanbevolen, het betreft een zeer actueel onderwerp.
Na deze dienst staat er koffie en thee klaar in het Oldenhuis. U bent van harte uitgenodigd.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Rondom de eredienst
15 januari, eerste zondag na epifanie. Onze vraag is: hoe verschijnt de Heer? Hoe is Hij te verwachten? Vorige week lazen we over de magiërs die hun leven uit handen gaven en knielden. Vanmorgen lezen we over de Heer die zèlf óók zijn leven uit handen geeft. Hij schenkt zich in de doop. Aan het leven van mensen. Wat wil dit zeggen? Dat wij geborgen zijn. Bij Christus. Dat wij niet bang hoeven te zijn onszelf te verliezen. Dat wij geboren zijn om onszelf te geven. Als antwoord op Christus.
 
Jula wordt gedoopt. Zij is de dochter van Jolien Wind en Patrick Arends, Schoolstraat 6, Sauwerd. We verheugen ons, en aan de klappende handjes van Jula te zien – afgelopen zondag-  zij ook!
lezingen Jesaja 42:1-7 en Mattheus 3: 13-17
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk
Afkondigingen 1 januari 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.


De bloemen gaan ......

De eerste collecte is voor de Diaconie en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
.......

Heel hartelijk willen we u danken voor de vele kerst- en nieuwjaarswensen die u aan ons schreef. Wij hopen en bidden dat 2017 voor u een jaar zal zijn, waarin de liefde van God de kern van uw leven zal zijn.
 
Rondom de eredienst.
 
De vrijgemaakte broeders en zusters hebben hun eigen kerkgebouw weer in gebruik genomen. Het is een mooie tijd geweest, waarin wij het gebouw deelden. Iemand opperde al: “Loat toch ain gebaauw ienstört’n” Dat zal niet zo gauw gebeuren, nu beide aardbevingsbestendig zijn gemaakt. Maar we hopen wel dat we de contacten over en weer op een nieuwe manier inhoud kunnen geven.
 
8 januari, epifanie. De verschijning van de Heer. De magiërs komen weer voorbij. Dat doen zij ieder jaar. En ieder jaar weer zijn we onder de indruk van de ommezwaai in hun leven. Zij die de hemel afspeurden naar tekenen, om zo te weten welke keuzes de juiste zijn en hoe je je leven voorspoedig houdt (als Mars in het huis van Venus staat, moet u uw aandelen verkopen), werden zij mensen die reisden. “Langs een andere weg”,  schrijft de evangelist. Zo had hen een engel gewaarschuwd.
Die zin, dat zij reisden langs een andere weg, is waar het kerstfeest op uit loopt: dat wij andere mensen zullen worden. Vrij om te gaan, waar wij geroepen worden. Wat is het geheim van deze mannen en vrouwen uit het Oosten? Het is hun mislukking bij Herodes en hun opstanding bij Jezus. Terwijl zij knielden. Als ik mij groot houd, ben ik klein, als ik klein ben, ben ik groot.
lezingen: Jesaja 60: 1-6 en Mattheus 2: 1-12
 
met een lichte en hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk.Afkondigingen 25 december 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.


De bloemen gaan ......

De eerste collecte is voor Kinderen in de knel en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente. De deurcollecte is voor de voedselbank.

Morgenvroeg zal in dit kerkgebouw het Kinderkerstfeest worden gevierd. Aanvang 10.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


 

 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.