Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2015 bestond onze gemeente uit 424 leden. Waarvan 221 belijdende leden, 172 doopleden en 31 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

Iedere zondagmorgen is er om 9:30 uur dienst in het Kerkgebouw, Kerkstraat 11, Sauwerd. Bovendien zijn er diensten op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste Kerstdag en oudjaarsavond. Op Stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.

Zes keer per jaar wordt op zondagmorgen het Heilig Avondmaal gevierd. Daarnaast zijn er op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag avondmaalsvieringen. Het deelnemen aan het Heilig Avondmaal staat open voor iedereen. Aan jeugdigen wordt jaarlijks, tijdens de catechese, aandacht besteed aan dit onderwerp, om hen bewust te maken van de betekenis van het Heilig Avondmaal. Ook gasten uit andere gemeenten zijn van harte welkom aan de tafel van de Heer. Gemeenteleden die door hun gezondheidstoestand de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken, kunnen thuis brood en wijn ontvangen, op de zaterdag voorafgaande aan de Avondmaalszondag. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de wijkdiaken.

Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 8-01-2015

 
 
 
 
Nieuws


Afkondigingen 22-maart-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Dennis Wubs op het orgel.
 
Woensdag 25 maart, ’s avonds om 7 uur, komen we bij elkaar voor het avondgebed.
 
Vandaag doen wij mee aan de Paasgroetenactie. Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen. Na de dienst kunt u bij de uitgang een kaart krijgen, met daarbij instructies hoe u deze op kunt sturen. Wij hopen op uw medewerking.
 
In de hal van de kerk is afgelopen week een bak geplaatst, deze is bestemd voor lege flessen. De actie is voor Tear, voor de straatjongeren in Bolivia. Dit is dezelfde bestemming als het project Nacht zonder Dak. Dit zal plaatsvinden op 14 mei op het voetbalveld. U kunt uw lege flessen in de bak inleveren tot en met zondag 10 mei.
 
In het Oldenhuis ligt een intekenlijst waarop u aan kunt geven dat u een papieren versie van het jaarverslag wilt ontvangen.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 

Uit de gemeente.
 
De dood is een grote pijn. Eenvoudig, doordat we de gestorvenen missen. Maar ook, soms, doordat we de overledene een langer leven gegund hadden. Het is moeilijk rust te vinden bij een sterven dat we als onrechtvaardig ervaren. De dood komt niet bij iedereen pas als je oud bent. En zelfs dan.
De dood van een ander verandert ons ook. Nooit meer gesprekken met deze ene. Nooit meer kun je delen, wat je met deze ene deelde. We moeten ons innerlijk opnieuw schikken. En opnieuw leren kennen.
De dood doet ons voelen, dat wij zelf zullen sterven. Ik vind het een vreemde gedachte: dat ik er op een dag niet meer zijn zal. Ik vraag mij af: hoe kan ik leven met de pijn van de dood?
Henri Nouwen vroeg ooit: hoe kan ik zó leven, dat mijn dood vrucht zal opbrengen?
 
Rondom de erediensten
 
29 maart vieren we Palmzondag. Samen met de Meander. De kinderen van deze school zijn al druk aan het voorbereiden. Er wordt een spel ingestudeerd: “En niemand wilde een ezel zijn”. Liedjes worden geoefend, er wordt getekend en geknutseld. Ik ben er van overtuigd, dat het een mooie, feestelijke ochtend wordt.
 
Palmzondag is de eerste dag van de “Stille Week”. Dag-na-dag herdenkt de christenheid het lijden en sterven van de Heer. Herdenken is méér dan: je herinneren. Herdenken is: je zó intens herinneren dat het voelt alsof je er bij bent. Jij staat langs de weg naast Simon van Cyrene. Jij staat bij het kruis. En jij gaat vroeg in de morgen op weg naar het graf.. De Heer gaat Zijn weg, om jou mee te nemen.
 
Woensdagavond, 1 april, is er om 19.00 uur een avondgebed in de kerk te Sauwerd
Witte Donderdag, 2 April verzamelen we ons om 19.30  uur bij het kerkje te Wetsinge. Vandaar lopen we lezend en biddend naar de kerk te Sauwerd. Hier vieren wij “als in de opperzaal” de maaltijd van de Heer
Goede Vrijdag, 3 april, komen we om 19.30 samen in de kerk te Sauwerd. We lezen het lijdensevangelie volgens Johannes. We zijn stil en bidden. Het kruis wordt de kerk binnengedragen. We brengen onze verbondenheid met de Heer (ik wil “ja” zeggen op Hem) door rozen bij het kruis te leggen
Zaterdag, 4 april, is er vanaf 20.30 uur een wake in de kerk van Adorp. We zijn stil, lezen en bidden. Om 21.15 uur verzamelen we ons vóór de kerk rondom het vuur. Hier wordt de nieuwe Paaskaars ontstoken. We vieren het licht van Christus’ opstanding. We herdenken onze doop en vieren de maaltijd van de Heer.
 
U bent op al deze avonden van harte welkom
 
ik wens u een goede voorbereiding op het feest van Pasen
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk

 

Recent aangepast:
  • Foto's van de doop van Emily.
 
 
DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK
Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan! Vul de vragenlijst in op: protestantsekerk.nl/kerk2025 Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?
Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten. De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015.
 


Oudere  mededelingen en nieuws


Afkondigingen 15-maart- 2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst, waarin wij het Heilig Avondmaal vieren, gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel. Na afloop is er gelegenheid om na te praten over de dienst.
 
Woensdag 18 maart, ’s avonds om 7 uur, komen we bij elkaar voor het avondgebed.
 
De Commissie vorming en toerusting nodigt ons uit voor een avond over troosten en verdriet. Ds. Fokke Fennema leidt deze avond in en zal met ons in gesprek gaan. Dit alles op donderdag 19 maart, ’s avonds om 8 uur in het Oldenhuis.
 
In de hal van de kerk is afgelopen week een bak geplaatst, deze is bestemd voor lege flessen. De actie is voor Tear, voor de straatjongeren in Bolivia. Dit is dezelfde bestemming als het project Nacht zonder Dak. Dit zal plaatsvinden op 14 mei op het voetbalveld. U kunt uw lege flessen in de bak inleveren tot en met zondag 10 mei.
 
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging voor de gemeenteavond van 22 april. Net als vorig jaar, moet u zelf aangeven als u een papieren versie van het jaarverslag wilt ontvangen. In het Oldenhuis ligt een intekenlijst waarop u dit aan kunt geven.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.Afkondigingen 8 maart 2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.
 
Woensdag 11 maart, ’s avonds om half 8, is het Biddag voor gewas en arbeid. U bent allemaal van harte uitgenodigd.
 
Donderdag 12 maart is al weer de laatste wijkavond, bedoeld voor wijk 4. Maar ook hier zijn gemeenteleden uit andere wijken van harte welkom.
 
De Commissie vorming en toerusting nodigt ons uit voor een avond over troosten en verdriet. Ds. Fokke Fennema leidt deze avond in en zal met ons in gesprek gaan. Dit alles op donderdag 19 maart, ’s avonds om 8 uur in het Oldenhuis.
 
Volgende week zondag 15 maart, is er na de dienst weer gelegenheid om met elkaar over de dienst na te praten.  In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal.
 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Sybrand en Henk.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.Afkondigingen 1-maart-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.
 
Vanavond om 7 uur is er Provider voor de 12 -14 jarigen en de 14 – 16 jarigen onder leiding van Geerte Kwant en Annet Zwakenberg.
 
Dinsdag 3 maart, ’s avonds om 8 uur, is alweer de vierde wijkavond. Bedoeld voor wijk 3 maar ook gemeenteleden uit andere wijken zijn van harte welkom.
 
Woensdag 4 maart, ’s avonds om 7 uur, is het derde Avondgebed in deze kerk. U bent allemaal van harte uitgenodigd.
 
Denkt u er aan dat ook deze maand de voedselbank een beroep op ons doet? Deze week kunt u lang houdbare zuivelproducten en verzorgingsmiddelen inleveren bij Anneke van der Schans of bij de Superrr.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
Rondom de eredienst.
 
Komende zondag gaan we verder in de kleine catechese naar Pasen. We spraken over God als de stem die ons roept. Over de mens die de gelaagdheid met zich meedraagt. Deze zondag wil ik met u spreken over het Koninkrijk. Wat is het? Is het “de hemel”? Of is het meer? En zo ja, wat dan? En wat zegt het ons?

Op woensdag 11 maart vieren we biddag voor gewas en arbeid. De dienst begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom.
 
met een hartelijke groet aan u allen,
 
 
ds. Sybrand van Dijk


Afkondigingen 22-februari-2015.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

Woensdag 25 februari, ’s avonds om 7 uur, is het tweede Avondgebed in deze kerk. U bent allemaal van harte uitgenodigd.
 
Vrijdag 27 februari om half ’s avonds, is er club voor de jongens van 12 tot 16 jaar.
 
Helaas wordt er dit jaar geen 40 dagen kalender gemaakt. Het was de bedoeling een kalender voor èn door de gemeente te maken. Bij gebrek aan kopij is besloten geen kalender te maken.  
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.