Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2017 bestond onze gemeente 390 leden. Waarvan 207 belijdende leden, 157 doopleden en 26 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

Iedere zondagmorgen is er om 9:30 uur dienst in het Kerkgebouw, Kerkstraat 11, Sauwerd. Bovendien zijn er diensten op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste Kerstdag en oudjaarsavond. Op Stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.

Zes keer per jaar wordt op zondagmorgen het Heilig Avondmaal gevierd. Daarnaast zijn er op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag avondmaalsvieringen. Het deelnemen aan het Heilig Avondmaal staat open voor iedereen. Aan jeugdigen wordt jaarlijks, tijdens de catechese, aandacht besteed aan dit onderwerp, om hen bewust te maken van de betekenis van het Heilig Avondmaal. Ook gasten uit andere gemeenten zijn van harte welkom aan de tafel van de Heer. Gemeenteleden die door hun gezondheidstoestand de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken, kunnen thuis brood en wijn ontvangen, op de zaterdag voorafgaande aan de Avondmaalszondag. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de wijkdiaken.

Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 7-04-2017

 
 
 
 
Nieuw(s)

Afkondigingen 21 mei 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan ......
 
De eerste collecte is voor regionaal diaconaal fonds en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Rondom de erediensten
donderdag 25 mei, veertigste dag van Pasen. Hemelvaart.
. “Een dubbel deel van zijn Geest”, dat ontvangt Eliza. Als erfgenaam van Elia. Ook wij, erfgenamen van de Heer, hebben Zijn Geest ontvangen. Om te doen wat Hij heeft gevraagd. Maar ook – om weer uit handen te geven wat we hebben gedaan.
lezingen 2 Koningen 2: 1-15 en Marcus 16: 14-20
 
28 mei, Exaudi, Wezenzondag. Tussen hemelvaart en pinksteren
Enkele jongeren uit de jongste catechisatiegroep schilderden op het thema “vrijheid”. Hoe ziet voor jou een vrij land er uit. De achtergrond was het verhaal van de uittocht. Wel weg uit Egypte, maar nog niet in het beloofde land. Veel arkadische landschappen werden getekend. Als in het visioen van Jesaja. Dat de lam en de leeuw samen liggen. En dat de wolf en het rund gras grazen, allebei.
Deze zondag tonen we de schilderijen. En we lezen het visioen van Jesaja.
 
De bijbelse boeken stellen vragen aan ons. Op elke bladzijde, zo’n beetje, wel één. Harde vragen zijn het. Met weinig keuzemogelijkheden. Kiest u de dood? Kiest u het leven? Zegt u ja? Zegt u nee?
Vaak heb ik me afgevraagd, waarom zo bars. De werkelijkheid is toch veel genuanceerder?
 
Sta je op een wissel. Dan zo is mij gebleken, is er niet veel nuance meer. Dan doe je het of dan doe je het niet. Ga je er wat van maken? Of laat je het er bij zitten? Schep je iets nieuws, of heb je het wel gezien? De scherpte van de vragen ontlokken mij mijn houding, mijn gedachten, mijn positie. Ga ik het doen?
 
De bijbelse geschriften hopen op een ja. God hoopt op een ja. Op elk moment van ons bestaan een hartelijk ja op het leven-zoals-het-er-is
 
met een hartelijke groet
ds. Sybrand van Dijk
 


Recent gewijzigd.

  • Historisch overzicht v/m. Gereformeerde Kerk Wetsinge-Sauwerd.

Van de heer G.J Kok van het redactieteam van 'GereformeerdeKerken.info' ontvingen wij bericht over dit nieuwe artikel op hun site. Klik hier om het te lezen.


 


Oudere mededelingen

Afkondigingen 14 mei 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan .....

De eerste collecte is voor missionair werk en kerkgroei en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
Na deze dienst staat er koffie en thee klaar in het Oldenhuis, u bent van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.Afkondigingen 7 mei 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan .......

De eerste collecte is voor Ziekenhuispastoraat en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Rondom de eredienst.
 
Komende zondag stond ingepland als jeugddienst. Maar lang verhaal, korte uitleg: de agenda’s bleken niet te kloppen. Dus hebben we een beetje gesleuteld. 14 mei wordt een béétje jeugddienst. En 28 mei ook. Op die zondag vieren we rondom de schriften èn rondom schilderijen die verschillende jongeren op dit moment aan het maken zijn. U bent voor alle diensten welkom, want zijn wij niet allemaal ergens nog jong?
De lente heeft wat last van een koude start. Veel van ons zijn verkouden of ronduit ziek. De winter duurt te lang. Vol verlangen kijken we uit naar de zomer. Beelden die in veel kerkelijke liederen terugkeren: Nu komt de grote zomer, De winter is vergangen, Zonne der gerechtigheid. Ze bezingen de tíjd, onze tijd, als één van uitkijken naar, van verlangen. van hopen op. En vragen dan: zou je licht kunnen laten schijnen, ook als het hier en nu donker is? Licht van God?
 
met een hartelijke groet aan u allen,
ds. Sybrand van DijkAfkondigingen  30 april 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst gaat ds Pieterman uit Niekerk voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.

De bloemen gaan ....
 
De eerste collecte is voor Bloemen in de kerk en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente; De deurcollecte is voor de voedselbank.
 
Na deze dienst staat er koffie en thee klaar in het Oldenhuis, u bent van harte uitgenodigd.
 
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.