Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2015 bestond onze gemeente uit 424 leden. Waarvan 221 belijdende leden, 172 doopleden en 31 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

Iedere zondagmorgen is er om 9:30 uur dienst in het Kerkgebouw, Kerkstraat 11, Sauwerd. Bovendien zijn er diensten op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste Kerstdag en oudjaarsavond. Op Stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.

Zes keer per jaar wordt op zondagmorgen het Heilig Avondmaal gevierd. Daarnaast zijn er op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag avondmaalsvieringen. Het deelnemen aan het Heilig Avondmaal staat open voor iedereen. Aan jeugdigen wordt jaarlijks, tijdens de catechese, aandacht besteed aan dit onderwerp, om hen bewust te maken van de betekenis van het Heilig Avondmaal. Ook gasten uit andere gemeenten zijn van harte welkom aan de tafel van de Heer. Gemeenteleden die door hun gezondheidstoestand de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken, kunnen thuis brood en wijn ontvangen, op de zaterdag voorafgaande aan de Avondmaalszondag. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de wijkdiaken.

Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 8-01-2015

 
 
 
 
Nieuw(s) 
 
Afkondigingen 4-oktober-2015
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
In deze dienst waarin wij het heilig avondmaal vieren gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.

De eerste collecte is voor Vluchtelingenhulp en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.
 
Op vrijdagavond 9 oktober spelen we als gemeente het spel Tri-axy. Een spel voor oud én jong. De avond begint om 20 uur en vindt plaats in de kerk. Opgeven kan op de lijst in hal van het Oldenhuis, of bij Mariëlle Zijlstra.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 

 Uit de gemeente.
 
Ik denk vaak: “we hebben allemaal onze eigen strijd te strijden”. Daar zien we aan de buitenkant niets van. Maar iedereen heeft zijn zwakke schakels. Zijn verleden. Of zijn disharmonie met zijn eigen innerlijk. En iedereen probeert op zijn, haar, eigen manier de strijd tot rust te brengen. Wat je ziet is slechts de tijdelijke oplossing van een ander. We doen allemaal maar wat. En we doen allemaal ons best.
 
Rondom de eredienst.
 
Het is fijn Anja Diesemer vanmorgen als predikant in ons midden te hebben. We lezen uit Johannes 11. De opwekking van Lazarus. Dat Jezus zegt: “Kom uit!”  In het Grieks één woord: exo. Van Exodus, Uittocht. “D’r uut!”, zou het Gronings zeggen. Wij zijn niet geboren voor de dood.
 
Wij wensen u een gezegende ochtend toe.
 
met een hartelijke groet aan u allen. Het druilt in Sauwerd. De mensen trekken naar binnen. Het weer lijkt een uitnodiging te zijn om stil bij onze eigen binnenkant te vertoeven.
 
ds. Sybrand van Dijk
 


Recent gewijzigd:

  • Foto's van de Startzondag. (in het fotoboek).
  • De nieuwe V&T gids is er weer.


Oudere mededelingen

Afkondigingen 27-september-2015
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Dennis Wubs op het orgel.

De eerste collecte is voor het Regionaal Diaconaal Fonds en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente. De deurcollecte is voor de voedselbank.
 
Er is een nieuwe piano aangekocht, deze is gefinancierd vanuit het verjaardagsfonds. 

Aansluitend bij de Actieweek voor vluchtelingen van Kerk in Actie, van 27 september tot 4 oktober,  zal de eerste collecte op zondag 4 oktober bestemd zijn voor Vluchtelingenhulp. 
Kerk in Actie ondersteunt al jaren gastvrije kerken en organisaties, die zich overal langs de vluchtroute en in conflictgebieden inzetten voor gevluchte, dakloze en ontheemde mensen. In kampen in Jordanië delen kerken bijvoorbeeld voedsel en tenten uit. In Syrië zorgen ze ervoor dat ontheemde kinderen toch naar school kunnen. In Griekenland zorgen kerken voor voedsel, drinkwater, tenten en sanitaire voorzieningen. En ook in Nederland bieden kerken praktische hulp. We bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 
Op vrijdagavond 9 oktober spelen we als gemeente het spel Tri-axy. Een spel voor oud én jong. De avond begint om 20 uur en vindt plaats in de kerk. Opgeven kan op de lijst in hal van het Oldenhuis, of bij Mariëlle Zijlstra.
 
Na deze dienst is er koffiedrinken in het Oldenhuis. U bent van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
“Er is een tijd voor dit en er is een tijd voor dat”, schrijft Prediker. Dingen komen en gaan. Buiten je invloed om, soms. “God doet het goede”,  vervolgt hij, “zonder dat we weten wat precies”. Zou Prediker ons kunnen helpen het goede steeds weer te zoeken? In alle situaties? Wat helpt je verder. Wat geeft je kracht. Wat maakt het leven de moeite.
Als God aanwezig is, dan zou het mogelijk kunnen zijn om niet verstrikt te raken in wat er niet meer is. Maar om verder te gaan met wat er wel is.
 
Rondom de eredienst.
 
Israëlzondag, 4 Oktober. In Kerkbericht de Schakel volgde ik het leesrooster, met Maleachi 2 en Marcus 10. Deze twee teksten bij elkaar werden een pleidooi voor het gezin. Ik zal eerlijk zijn: ik kreeg die twee dingen niet bij elkaar: het gezin aan de ene kant en Israëlzondag aan de andere kant. Ik koos uiteindelijk voor een andere tekst. Twee andere teksten: Psalm 19 en Romeinen 11: 13-24. Enfin: zo’n inkijkje in de keuken krijgt u niet vaak.
 
In de laatste tekst worstelt Paulus ermee dat niet alle Joden (zijn broers en zussen) Jezus zijn gevolgd. Hoe kan dat? En zijn de mensen die Jezus wèl volgen dan beter? Paulus komt met het beeld van de olijfboom. Op de edele stam worden wilde loten ingeënt. De edele stam, dat zijn de kinderen van Israël, de wilde loten dat zijn wij. Heidenen. “laten de wilde loten dan niet neerkijken op de edele stam” en óók niet op de takken die er vroeger zaten. Het kon wel eens zo zijn, schrijft Paulus, dat de oorspronkelijke takken straks opnieuw worden ingeënt. En dat je er zelf weer uit wordt gehaald. Met andere woorden: hou je grote mond. En vrees God.
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk
 


Afkondigingen 20-september-2015
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons meebeleven, hartelijk welkom.
In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.
De eerste collecte is voor de Vredesweekcollecte en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.
 
De commissie vorming en toerusting organiseert op zondag 27 september een bezoek aan de moskee in Selwerd. Tijdens het bezoek krijgen we veel informatie over de geschiedenis, het geloof/ de geloofsbeleving, de diensten en de samenstelling van de geloofsgemeenschap. Als u belangstelling hebt kunt u uw naam noteren op de intekenlijst in de hal. 
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
We denken aan allen die met moeilijke uitslagen uit het ziekenhuis thuis kwamen. Hoe vind je je leven, als je gezondheid je in de steek laat? Er ligt het feit, maar het feit is nog niet je hele bestaan. Hoe je met de feiten omgaat kan ruimte scheppen. Soms moet je je, zo lang het kan, verzetten tegen het ziek-zijn. Maar er kan ook een moment komen, dat je moet aanvaarden dat het is, zoals het is. Juist in die aanvaarding kun je je vrij voelen. Vrijer, dan in je verzet.
 
Rondom de eredienst.
 
Elia is de profeet die het opneemt tegen Baäl. Dat is niet alleen geschiedenis. Het is evenmin alleen mythe. Wij lezen in de kerk niet “om de geschiedenis”,  wij lezen om “Woord van God” te verstaan. Wie zijn wij? Wat moeten wij doen?
Elia is een stem in ons midden. Zoals ook Baäl levende werkelijkheid is. Baäl betekent, ik schrijf het nog maar eens weer: bezitter, baas, mannetje. Achab is koning. En aanhanger van Baäl. Hij ziet de wijngaard van zijn buurman. Die wil hij hebben. Zijn vrouw Izebel geeft hem raad: : “laat je buurman verdwijnen, dan is de wijngaard van jou. Jij bent toch koning!”
Del Monte is een grote producent van fruit. Van bananen, bijvoorbeeld. In Guatamala onder andere. De regering daar heeft een minimumprijs vastgesteld voor bananen en daarmee voor de lonen van de plukkers. Maar papieren worden vervalst. Bananen onder de prijs verkocht. En vakbondsmensen die tegen de praktijken protesteren, … verdwijnen. Ik wandel de supermarkt binnen en zie de aanbieding: bananen, 1 euro per kilo! De huisvrouw in mij denkt: “Dat is mooi meegenomen.”
 
Of vindt u dit spiegelverhaal te associatief? Wie wij aanbidden is bij Elia (ook) een politieke zaak.
lezing 1 Koningen 21
 
De herfst trekt ons land binnen. Ik hoop dat u van de vruchten kunt genieten,
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk
 

Afkondigingen 13-september-2015.
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom op deze startzondag.  
 
In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.
De eerste collecte is voor het JOP en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Startweekend.
En toen scheen zomaar tòch de zon. Terwijl wind en regen voorspeld was. Een mooi cadeautje op twee vrolijke en feestelijke dagen. Zaterdagavond gingen jongeren de huizen langs voor een running dinner. Het was gezellig en zinvol tegelijk. Goede gesprekken werden gevoerd. Net als zondag. In de dienst verzamelden we letterlijk onze gebeden. Daarna was er koffie met lekkernij op de boerderij van Menko. Er volgde een puik programma. En weer werd er naar elkaar geluisterd en met elkaar gesproken. Een groep binnen vroeg zich af: “Hoe vaak praten wij eigenlijk over ons innerlijk?. Op hetzelfde moment stond een groep buiten spontaan met dorpsgenoten te praten. Jongeren maakten foto’s van ‘sporen van God’, kinderen zochten schatten en knutselden een mobiel. De tijd vloog voorbij en voor we er erg in hadden, zaten we al weer bij de afsluitende maaltijd. Een dag met een glimlach.

Heel hartelijk wil ik iedereen danken die heeft meegeholpen in de voorbereidingen. Maar in het bijzonder Marjan van der Veen die alles had klaargezet en er voor zorgde dat alles op rolletjes verliep. Dank je wel.

Komende zondag, 20 september.
We lezen verder in het boek van de Koningen. Elia, de enige profeet die de Heer dient, loopt een hele weg “naar beneden”.  In moderne termen zouden we zeggen: hij is depressief. Na het grote spektakel op de Karmel, en het succes dat hij er mee had bij het volk, volgt een grote stilte.

Hij wordt gedwongen terug te kijken. Had hij in de strijd tussen de Heer en Baäl wel begrepen, eigenlijk, wie de Heer is? Of moet hij toch nog een keer ondervinden hoe ànders God is. We lezen vandaag de geschiedenis op de berg Horeb. 1 Koningen 19

Ook 20 september, in de middag, neemt Ineke Wolters afscheid van de gemeente in Baflo. Je hebt je met grote trouw ingezet voor de mensen. Met eenzelfde trouw leidde je jaren de classis. We wensen je veel vreugde toe op de weg die vóór je ligt. En alle wijsheid voor de gemeente van Baflo. Ineke, het ga je goed!
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.