Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2016 bestond onze gemeente uit 408 leden. Waarvan 215 belijdende leden, 164 doopleden en 29 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

Iedere zondagmorgen is er om 9:30 uur dienst in het Kerkgebouw, Kerkstraat 11, Sauwerd. Bovendien zijn er diensten op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste Kerstdag en oudjaarsavond. Op Stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.

Zes keer per jaar wordt op zondagmorgen het Heilig Avondmaal gevierd. Daarnaast zijn er op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag avondmaalsvieringen. Het deelnemen aan het Heilig Avondmaal staat open voor iedereen. Aan jeugdigen wordt jaarlijks, tijdens de catechese, aandacht besteed aan dit onderwerp, om hen bewust te maken van de betekenis van het Heilig Avondmaal. Ook gasten uit andere gemeenten zijn van harte welkom aan de tafel van de Heer. Gemeenteleden die door hun gezondheidstoestand de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken, kunnen thuis brood en wijn ontvangen, op de zaterdag voorafgaande aan de Avondmaalszondag. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de wijkdiaken.

Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 27-04-2016

 
 
 
 
Nieuw(s)


 
Afkondigingen 23 oktober 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.


In deze dienst gaat ds. Mw Anja Diesemer uit Wetsinge voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.

....

De eerste collecte is voor het ziekhuispastoraat en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.


Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 


Uit de gemeente.

......
Een aantal mensen moesten de laatste weken afscheid nemen van een broer of zus. Het raakt je, wanneer zij, met wie je je vroegste herinneringen deelt, sterven. Het raakt je om hen, je mist hen. Maar het raakt je ook om jezelf. Je wordt zelf kwetsbaarder als telkens minder mensen weten wie je was als kind. In het overlijden van een broer of zus ervaar je ook iets van je eigen sterven. Dat is pijnlijk.

Rondom de erediensten.
Abraham werd opgeroepen om op te staan en los te laten. Om een nieuw leven te aanvaarden en de toekomst tegemoet te treden. We lezen het zondag in Genesis 12. Maar wat betekent die roeping. Wat moest hij loslaten? Wat moest hij tegemoet gaan? En wat zegt het ons? We lezen daarnaast over Zacheus die als een rijpe vijg uit de boom werd geplukt. lezingen Genesis 12: 1-10 en Lucas 19: 1-10.
Woensdagochtend is de kerk om 9.00 uur open voor ochtendgebed. We lezen een psalm, zingen een psalm, lezen uit het evangelie naar Marcus, zijn stil en doen voorbeden. U bent van harte welkom.

2 november is het dankdag voor gewas en arbeid. Dit jaar vieren we dit gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Om praktische redenen draagt hun kerkenraad de verantwoordelijkheid voor de dienst en gaat ds. Jagersma voor. Het is bijzonder, dat we samenkomen. Daarom een oproep aan allemaal: kom. We beginnen om half acht. In de avond.
De herfst laat zich deze dagen van zijn mooiste kant zien. Kleurrijke bomen in de zon, mistflarden in de ochtend. Het lijkt, aan de ene kant, afsterven. Maar het is tegelijk alles teken van de lente die weer komen zal. De bomen droegen vrucht, de zaden vielen in de aarde. Het lijkt wel zo te zijn: in het loslaten kan het nieuwe beginnen.
met een hartelijke groet aan u allen

ds. Sybrand van Dijk.
 


Recent gewijzigd.

  • In het fotoboek: De startzondag.


Oudere mededelingen

 
Afkondigingen 16 oktober 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.


In deze dienst gaat ds. H Jansen uit Winsum voor en speelt Dennis Wubs op het orgel.

...

De eerste collecte is voor werelddiaconaat en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.


Aanstaande dinsdag 18 oktober bent u van harte welkom op de lezing gehouden door Jacques Tersteeg over Clara Feyoena van Sytzama. Clara leefde in de 18e eeuw, zij groeide op in Bellingeweer op de Tammingaborg. Jacques Tersteeg vertelt over haar leven en haar werk als schrijfster. Clara’s bekendste gedicht is “Wij knielen voor uw zetel neer” dat als gezang 231 in het Liedboek voor de kerken staat. 
De lezing begint om 20.00 uur in het Oldenhuis. Van harte aanbevolen!
 
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Afkondigingen 9 oktober 2016

.Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar:
...
...
Ook gaat er een bos bloemen naar Freerk Mulder als dank voor zijn jarenlange inzet bij het stencilen van de Schakel.


De eerste collecte is voor De Arme kant van Winsum en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Op dinsdagavond 18 oktober bent u van harte welkom op de lezing gehouden door Jacques Tersteeg over Clara Feyoena van Sytzama. Clara leefde in de 18e eeuw, zij groeide op in Bellingeweer op de Tammingaborg. Jacques Tersteeg vertelt over haar leven en haar werk als schrijfster. Clara’s bekendste gedicht is “Wij knielen voor uw zetel neer” dat als gezang 231 in het Liedboek voor de kerken staat. 
De lezing begint om 20.00 uur in het Oldenhuis. Van harte aanbevolen!
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Uit de gemeente.

...... 

We denken aan allen die weet hebben van ziekte. Je wordt bij tegenslag met jezelf geconfronteerd. En met je kwetsbaarheid. Wij zijn niet in staat om de beperkingen of de grenzen te doorbreken die het leven ons kan opleggen. Hoe behouden we onze vrijheid? Ooit kreeg ik een doosje stickers met de tekst: “Binnen de begrenzing is veel ruimte”. Die te vinden is de levenskunst.
 
Dankdag
 
Zoals u en jij weet, is de Gereformeerde Kerk na de zomer begonnen met de verbouw van hun kerkgebouw. Sinds die tijd maken zij gebruik van onze kerk. In het begin even wennen: Wat doet die brievenkast in onze gang? Hoe regelen we het koffiedrinken? Waar leggen we onze liedboeken zo lang? We zijn nu een paar weken verder. Het is goed om te merken dat door de goede samenwerking en de wederzijdse hartelijkheid de Gereformeerde broeders en zusters ook in deze maanden invulling kunnen geven aan hun gemeente zijn. De onderlinge ontmoeting tussen de kerkdiensten wordt door velen ervaren als positief. Dat is iets om dankbaar voor te zijn.
 
Nu is het binnenkort dankdag. Beide gemeentes zijn dan gewend om in een avondkerkdienst God te danken voor wat hij gaf aan ‘gewas en arbeid’. In het overleg tussen beide kerken kwam de vraag naar boven: Hoe gaan we dit praktisch oplossen? Twee kerkdiensten op één avond, maar hoe laat dan? Is dat haalbaar? Tegelijk werd, gezien de bijzondere omstandigheden van de verbouwing en de praktische vraag waar we voor gezet waren, ook het idee uitgesproken om samen God te kunnen danken. Één samenkomst waarbij God gedankt wordt om wie Hij is en om wat Hij gegeven heeft. Maar de vraag is dan: Hoe gaan we dit vorm geven? Van wie moet zo’n dienst uitgaan?
 
De kerkenraden van beide gemeentes hebben gezocht naar een antwoord op deze vragen. In onderling overleg zijn ze uitgekomen op het volgende: op dankdagavond zal er één kerkdienst zijn, waarvoor beide gemeentes van harte worden uitgenodigd. Samen willen we God danken, zingen en luisteren naar Zijn Woord. Deze kerkdienst zal uitgaan (en dus onder verantwoordelijkheid staan) van de Gereformeerde Kerk. Praktisch gezien betekent het dat hun ouderlingen en diakenen dienst hebben en dat ds. Jagersma voor zal gaan. Voor muziek, gebed en Schriftlezing zal de medewerking worden gevraagd van gemeenteleden uit beide gemeentes. Ook ik zelf zal een deel van het gebed op mij nemen. Op deze manier hopen we samen God te kunnen danken voor alles wat Hij gaf.
 
Rondom de eredienst.
 
Komende zondag begroeten we Harmen Jansen  in de dienst. We wensen hem en u allen een gezegende samenkomst,
 
met een hartelijke groet
 
sybrand van dijk.

Afkondigingen 2 oktober 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar 
....
....
 Daniëlle de Lange als dank voor het vele werk voor kerkbericht de Schakel.

De eerste collecte is voor Kerk en Israël en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Vanavond wordt het nieuwe seizoen van Vorming & Toerusting met een orgelconcert geopend! Drie vaste organisten van onze gemeente, namelijk Rudi Diekstra, Dirk Stavenga en Rolf Wassens, hebben elk een mooi programma van een klein half uur samengesteld.                                     
Er is muziek uitgezocht van bekende componisten, zoals Bach, Händel en Buxtehude. Maar ook van onbekendere componisten.  Kortom: er is een prachtig en afwisselend programma.  
Het concert begint om 19.30 uur. 
Kosten: € 5,00, dit is inclusief koffie/thee. 
Iedereen is van harte welkom. Het zou mooi zijn om hier met een volle kerkzaal naar de muziek te luisteren!
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe. 

 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.