Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2017 bestond onze gemeente 390 leden. Waarvan 207 belijdende leden, 157 doopleden en 26 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

Iedere zondagmorgen is er om 9:30 uur dienst in het Kerkgebouw, Kerkstraat 11, Sauwerd. Bovendien zijn er diensten op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste Kerstdag en oudjaarsavond. Op Stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.

Zes keer per jaar wordt op zondagmorgen het Heilig Avondmaal gevierd. Daarnaast zijn er op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag avondmaalsvieringen. Het deelnemen aan het Heilig Avondmaal staat open voor iedereen. Aan jeugdigen wordt jaarlijks, tijdens de catechese, aandacht besteed aan dit onderwerp, om hen bewust te maken van de betekenis van het Heilig Avondmaal. Ook gasten uit andere gemeenten zijn van harte welkom aan de tafel van de Heer. Gemeenteleden die door hun gezondheidstoestand de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken, kunnen thuis brood en wijn ontvangen, op de zaterdag voorafgaande aan de Avondmaalszondag. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de wijkdiaken.

Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 7-04-2017

terug
 
 
 
 
Nieuw(s)

Afkondigingen 19 november 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom. Vandaag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal.
 
De bloemen gaan ....
Wie is in de gelegenheid om de bloemen te bezorgen? U kunt ze na de dienst ophalen. Er wordt nog een kaartje bij geschreven. Alvast bedankt.
 
De eerste collecte is voor het classisproject Guatemala en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente.
 
Het team dat bezig is met de voorbereidingen van actie kerkbalans wil graag een groepsfoto maken van aantal gemeenteleden; uit alle leeftijdscategorieën. Deze foto gaan we gebruiken in het materiaal dat over een aantal weken bij iedereen op de mat valt.
Het doet niet zeer, we gaan geen gekke dingen doen dus....................

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Rondom de eredienst.
Zondag 26 november tellen we de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Traditioneel gaan de lezingen over het eind der tijden. Dat gewogen zal worden wie we waren. En wie we niet waren. Vaak zijn de beelden gebruikt om mensen bang en klein te maken. Pas maar op! Aan het einde zal God je toch te pakken krijgen! De beelden zijn, omgekeerd juist, als hoop bedoeld. Dat het kwaad ten einde zal gaan. En dat wat kwetsbaar en broos gezaaid is, tot wasdom zal komen. Deze wereld omgekeerd is het visioen. Dat lachen zullen zij die huilen.
We gedenken allen die dit jaar uit de tijd zijn gekomen en die ons zijn voorgegaan. Zij hebben hun leven met ons gedeeld. Veel hebben wij van hen geleerd. Wij gedenken in de gemeenschap van Christus:
 
Engbert Donker
Saapke Bijsterveld-Tjepkema
Pieterke van der Kloet-Heikema
Siepke Oosterhuis-Baar
Aartje Eppinga-Lubbersen
Grietje Jacoba Duursema-Polkerman
Jitske Dijkstra-Haven
 
Hoewel hier en daar de naam van een andere predikant wordt genoemd, ga ik zelf op deze bijzondere zondag voor.
 
De dagen zijn grauw en nat. En toch zijn we begonnen feesten van licht en hartelijkheid te vieren. Sint Maarten kwam voorbij. Sint Nicolaas deed zijn intree. Ze zeggen ons: blijf kijken naar het licht, ook als je het niet ziet!
 
Met een hartelijke groet
 
Sybrand van DIjk
  Recent gewijzigd.

  • V&T de nieuwe activiteitengids. (zie commissies tabblad) Oudere mededelingen

Afkondigingen 12 november 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
Mededeling van de commissie Vorming & Toerusting
Over twee dagen, dinsdag 14 november, is er de avond over geloofsopvoeding, geleid door een medewerker van het JOP.   

Alle ouders van kinderen t/m 16 jaar hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Hoe meer ouders er komen des te mooier de avond kan worden.
Heeft u zich, via de mail, nog niet opgegeven bij onze predikant doe het dan alsnog! Mondeling mag natuurlijk ook. Weet u van harte welkom!
 
De bloemen gaan .....

De eerste collecte is voor het  binnenlands diaconaat en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente.
 
 
Na deze dienst is er koffiedrinken in het Oldenhuis. U bent van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
....

Rondom de eredienst
19 november, viering hl. Avondmaal. Het is – ook in de kerk- de herfsttijd: de vruchten worden geoogst. In het laatste oordeel zullen ze worden geoogst  voorgoed.
Beatrice de Graaf schreef een indrukwekkend artikel over het terrorisme en I.S. Ze schreef: in het christelijk geloof weten we dat het kwaad voorbij zal gaan. Hoeveel macht het ook lijkt te hebben, het is niet werkelijk.  We lezen over Abraham die het oordeel over Sodom aanvecht. “Als er tien rechtvaardigen worden gevonden?”, bidt hij: “Zou u de stad dan omwille van hen sparen?”  “Ja”, zegt God. “Dan zou ik de stad sparen.”  Vernietiging is in zichzelf óók een kwaad. Voordat je naar dat middel zou grijpen, moet je je afvragen: waren er echt geen wegen van vertrouwen meer te bewandelen?
Lezingen Genesis 18: 22-33 en Mattheus 25: 31-46
 
Met een hartelijke groet aan u allen
Ds. Sybrand van DijkAfkondigingen 5 november 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
De bloemen gaan .....
 
De eerste collecte is voor de najaarszendingscollecte en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente.
 
Na deze dienst gaan we met elkaar in gesprek over de nieuwe jeugdwerkvisie.
U bent daarbij van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
Twee mooie berichten. (zie kerkbode van deze week.)

Rondom de eredienst.
Afgelopen zondag bereidden we met de jongeren van 12 tot 15 jaar de dienst voor. We richten ons op het gebed. We ontdekten dat bidden vooral vertrouwen geven is. Komende zondag richten we een klaagmuur op, maar ook een Hof van Lof. We lezen daarbij Lucas 11
U bent van harte welkom
 
Met een hartelijke groet aan u allen
 
Ds. Sybrand van Dijk


 

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.