Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2016 bestond onze gemeente uit 408 leden. Waarvan 215 belijdende leden, 164 doopleden en 29 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

Iedere zondagmorgen is er om 9:30 uur dienst in het Kerkgebouw, Kerkstraat 11, Sauwerd. Bovendien zijn er diensten op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste Kerstdag en oudjaarsavond. Op Stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.

Zes keer per jaar wordt op zondagmorgen het Heilig Avondmaal gevierd. Daarnaast zijn er op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag avondmaalsvieringen. Het deelnemen aan het Heilig Avondmaal staat open voor iedereen. Aan jeugdigen wordt jaarlijks, tijdens de catechese, aandacht besteed aan dit onderwerp, om hen bewust te maken van de betekenis van het Heilig Avondmaal. Ook gasten uit andere gemeenten zijn van harte welkom aan de tafel van de Heer. Gemeenteleden die door hun gezondheidstoestand de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken, kunnen thuis brood en wijn ontvangen, op de zaterdag voorafgaande aan de Avondmaalszondag. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de wijkdiaken.

Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 27-04-2016

 
 
 
 
Nieuw(s)

  
 
 
Afkondigingen 29 mei 2016

 Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

 
De eerste collecte is voor het Regionaal diaconaal fonds en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.


Oproep werkgroep startzondag 2016. Wie wil meedenken over en of meehelpen aan de voorbereiding van de startzondag van seizoen 2016-2017. Het thema is DEEL JE LEVEN. 
Mogelijke hulp kan bestaan uit: Meedenken over de dienst – Meedenken over activiteiten op deze zondag – Praktische hulp.         In de hal vindt u een intekenlijst.

Het DikDakDiner was een groot succes. De avond heeft in totaal meer dan €400 opgeleverd. Daarmee staat de teller voor de Nacht Zonder Dak-actie al bijna op €1000,-.
Op zaterdag 18 juni organiseren we voor dezelfde actie de MidZomerBraderie. We zoeken hiervoor nog verschillende vrijwilligers. Mensen die dingen willen maken die wij kunnen verkopen, taartbakkers en soepkokers, en vrijwilligers die op de dag zelf willen helpen. Inschrijflijsten liggen in de hal van het Oldenhuis.

Denkt u aan de mogelijkheid om uw lege flessen in te leveren voor het goede doel? In de hal van de kerk staat een bak. De opbrengst is voor Tear, het project ‘Mumbai it is!’ Dit project zet zich in voor de straatjongeren in Mumbai, India. Dit kan nog tot volgende week zondag 5 juni.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
   Recent gewijzigd.

  • Zie het "Foto Album"  voor de Kerk-en-School-dienst foto's
 

Oudere mededelingen


Afkondigingen  22 mei 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons meebeleven, hartelijk welkom.

De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat de volgende mensen bereid zijn gevonden om de openstaande vacatures te vervullen.
Peter de Lange bestuurlijk ouderling
Arie van Wijk bestuurlijk ouderling
Bert Westra diaken
Tjeerd Geertsema pastoraal medewerker
Johann Huinder pastoraal medewerker
Johan Korendijk pastoraal medewerker
Lien Wouda pastoraal medewerker.,
In de dienst van zondag 29 mei a.s. zullen zij, wanneer er geen wettige bezwaren worden ingediend worden bevestigd.
 
Bloemen: Voor alle leerkrachten hebben we een roos.
 
De eerste collecte is voor de bloemen in de kerk en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.


We nodigen u van harte uit om na de dienst een kopje koffie of thee met ons te drinken in het Oldenhuis.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
 Uit de gemeente.

 
.....
 
Het zijn een beetje rare, rommelige weken. Koningsdag, hemelvaart, bevrijdingsdag, tweede pinksterdag. Het doorbreekt de regelmaat. Ik merk aan mijzelf dat ik daar onrustig van word. Ik leef op bij ´de kalme gang, de kleine zaak´. Ben ik een beetje negentiende eeuws? Misschien Het staat haaks op onze tijdsgeest. Voor de meeste mensen (?) geldt: er moet elke dag iets nieuws, elke dag iets onverwachts te beleven zijn. Ik denk: “Maar zo raak je toch jezelf kwijt? Een mens heeft het toch nodig om tot een regelmaat te komen, en daarmee tot de vraag: “waar doe ik het voor, wat is de kern van mijn leven, wat doet er toe”. De gebedstijden in de kloosters (zeven!), maar ook de momenten van gebed die Luther – ex-monnik -  voor mogelijk hield in een gezin (vijf: bij het opstaan, bij de maaltijd, bij het slapen gaan)- die gebedsmomenten willen de tijd even vasthouden. Om in alle reuring alsnog bij de vragen te komen. En daarmee: bij God.
 
Rondom de eredienst.
 
Over onrust gesproken! Maar het was wel vrolijke onrust. Ik bedoel de Kerk-en-school-dienst van afgelopen zondag. De kinderen hadden hard gewerkt. We hebben anderhalve week met elkaar gesproken over bidden, God, Esther, er is gestudeerd op de teksten van het spel, de versieringen werden gemaakt, muziek werd ingestudeerd. Daar waren veel mensen bij betrokken. Ouders, muzikanten, onze koster, de leerkrachten, en de kinderen zelf, natuurlijk: heel veel dank voor allemaal!
 
Komende zondag is het opnieuw feest. De nieuwe ambtsdragers en de pastoraal medewerkers worden bevestigd. We zijn blij met hun inzet. Deze zondag beginnen we met een tocht door het boek Numeri. Geen dagelijkse leeskost. Wat mij aanspreekt: dat wij onderweg zijn. Niet alleen persoonlijk, ieder door haar eigen leven, maar ook wereldwijd: deze wereld is op weg naar een nieuwe toekomst. Wat mij ook aanspreekt: in het licht van die toekomst is het vandaag vaak een woestijn. Je ervaart teleurstelling, tegenslag, narigheid. Wat te doen? Gevoelig blijven voor de tekenen van Gods aanwezigheid. Gericht zijn – ik lees het in Numeri – op het opstijgen van de wolk van God.
Lezing Numeri 9: 15-23
 
met een hartelijke groet aan u allen. De wind draait en draait deze dagen. Het lijkt wel Prediker om ons heen! De ene dag waait hij uit het Noorden en is het steenkoud, de andere dag waait hij uit het Zuiden en smoren de mussen van het dak af. Het is de kunst, om bij noordenwind de warmte van de zuidenwind in de ziel te dragen en bij zuidenwind, de koelte van de noordenwind.
 
ds. Sybrand van Dijk
 

Afkondigingen  15 mei 2016

 Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst vieren we het Heilig avondmaal.

De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat de volgende gemeenteleden bereid zijn gevonden om een ambt te vervullen.
.......
 
In de dienst van zondag 29 mei a.s. zullen zij, wanneer er geen wettige bezwaren worden ingediend worden bevestigd.


De eerste collecte is voor De Pinkstercollecte en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.


Denkt u aan de mogelijkheid om uw lege flessen in te leveren voor het goede doel? In de hal van de kerk staat een bak. De opbrengst is voor Tear, het project ‘Mumbai it is!’ Dit project zet zich in voor de straatjongeren in Mumbai, India.
 
Morgenvroeg is er een zangochtend in dit kerkgebouw i.s.m. de Gereformeerde kerk vrijgemaakt. De dienst begint om 10.00 uur. Na de dienst zal er koffie en thee klaar staan in het Oldenhuis met wat lekkers. Voor de kinderen zal er dan een spel worden georganiseerd. U bent van harte uitgenodigd.
 
Komende vrijdag, 20 mei, vindt het DikDakDiner plaats. Een avond lekker eten voor het goede doel, een mooie toekomst voor straatjongeren in Mumbai, India. De avond wordt georganiseerd door jongeren van onze kerk in samenwerking met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Opgeven kan via de lijst in de hal van het Oldenhuis.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
We denken aan allen voor wie dit een tijd van wachten is. In het dagelijks bestaan ligt de toekomst redelijk vast. We hebben er een beeld bij hoe het volgende week zal zijn; wat we gaan doen of waar we zullen zijn. Het kan anders worden, maar dit is wat we verwachten.
Er zijn ook tijden, waarin we niets verwachten kunnen. Alles kan alle kanten op. Het kan goed worden. Het kan verkeerd gaan. De tijd zal het leren.
Ik weet hoezeer een wachttijd van je vraagt om het uit te houden met je angsten. Om je hoop en verwachting binnen te laten. En je angst buiten. Zo veel mogelijk buiten.
Kan God voor ons, kan het gebed voor ons een mogelijkheid zijn om open en geduldig te blijven?
 
Rondom de eredienst.
 
Er wordt hard gewerkt in de Meander om de Kerk-en-schooldienst tot een feest te maken. De kinderen vertellen het verhaal van Esther. Zij was de moedige koningin die het opnam voor haar volk. Zij durfde de koning tegen te spreken, toen die had bepaald dat Esthers volk, de Joden, vermoord moesten worden.
De Joden vertellen deze geschiedenis tot op vandaag tijdens het poerimfeest. Ze vieren de overwinning van het goede over het kwaad. En daar verkleden ze zich bij.  Omdat je nooit weet  wat er in de ander schuil gaat. En je de ander nooit helemaal kent.
Daarom roepen we iedereen op om zich te verkleden. Je kunt het klein houden: een hoedje , een grappige bril, een strikje. Je kunt ook los gaan: je wilde altijd al bankdirecteur zijn, of schilder, of politie-agent. Hoe oud je ook bent: diep het kind in je op.
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk
Afkondigingen 8 mei 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

......
 
De eerste collecte is voor Diaconie en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.


Denkt u aan de mogelijkheid om uw lege flessen in te leveren voor het goede doel? In de hal van de kerk staat een bak. De opbrengst is voor Tear, het project ‘Mumbai it is!’ Dit project zet zich in voor de straatjongeren in Mumbai, India.
 
Op 2de Pinksterdag zal er een zangdienst plaatsvinden in deze kerk. In samenwerking met de Gereformeerde kerk vrijgemaakt, aanvang is 10 uur. U bent van harte uitgenodigd.


Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Uit de gemeente.
 
....

Een aantal mensen denkt na over verhuizen. Sommigen hebben hun huis verkocht. Dat zijn grote stappen. Ik zelf heb elke verhuizing nogal stressvol gevonden. Alleen al praktisch: hoe krijg je alle spullen ingepakt. Mij lukt het nooit om helemaal klaar te zijn voordat de verhuizers komen. Telkens blijken nog her en der dingen te liggen. Daarnaast, een diepere laag, is er de angst voor het onbekende. Je weet wel wat je achterlaat. Maar je weet niet, wat je wacht. En tenslotte: het is niet gemakkelijk om achter te laten en weg te gaan. Je hebt op je oude plek veel ervaren. Een, groter of kleiner, deel van je leven ontstond hier. En ineens sluit je dat af. Het is een raken aan je grote voorbijgaan.
 
Maar: verhuizen geeft ook nieuwe kansen. Een nieuw begin.  Het is mooi om in de nieuwe situatie te groeien. Het is niet zonder betekenis, dat in de bijbelse verhalen vaak wordt opgeroepen om op weg te gaan. We wensen allen die gaan verhuizen een goed nieuw begin. En Gods zegen.
 
Rondom de erediensten.
 
Zondag 15 mei, Pinksteren is de vijftigste dag na Pasen, een dag van oogsten. Maar Pinksteren is ook aanwezig op heel veel andere momenten in je leven. Hoop ik. Het zijn die momenten waarop je zegt: “Aha! Ja! Precies, zo!” De leerlingen van Jezus begrépen nu, wat Hij had gedaan. En ze begonnen er van te getuigen. In sommige kringen wordt gedacht dat de Geest vooral te maken heeft met buitengewone ervaringen: het spreken in vreemde talen, het bovennatuurlijk omvallen, ik denk dat de Geest veel menselijker is. Je begrijpt de betekenis van Jezus voor jouw bestaan. En je gaat daaruit leven. Begrijpen is een wonder op zich. Vaak begrijp ik mijzelf niet. Laat staan jou.  En dan zeggen dat ik iets van God begrijp?
We verlaten de Hebreeën met, opnieuw, een vermaning: jullie hebben nog helemaal niets meegemaakt, en jullie willen nu al opgeven? Schaam je, en richt je op de Heer die de haat van zondaren heeft weerstaan. De dienst is mee voorbereid door de diakonie. We vieren het  hl. Avondmaal.
 
Maandag 16 mei.
 
Gemeenteleden uit de Protestantse Gemeente en uit de Gereformeerde Kerk hebben samen de viering voorbereid voor tweede Pinksterdag. Pinksteren is óók het feest, waarop de muren omvallen. En Christus in vele talen verstaanbaar wordt. Er zal veel gezongen en gemusiceerd worden.  U bent van harte welkom. We beginnen om tien uur.
 
met een hartelijke groet aan u allen,
 
ds. Sybrand van Dijk
Afkondigingen  1 mei 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

...
 
De eerste collecte is voor Missionair werk en kerkgroei en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.


In de hal van de kerk staat een bak voor lege statiegeldflessen. De opbrengst van de flessenactie is voor Tear, het project ‘Mumbai it is!’ Dit project zet zich in voor de straatjongeren in Mumbai, India. Dit is dezelfde bestemming als het project Nacht zonder Dak. Dit zal plaatsvinden op 8 juli op het sportpark. U kunt uw lege flessen in de bak inleveren tot en met zondag 5 juni.
 
We willen u allen van harte uitnodigen om na de dienst samen een kopje koffie of thee te drinken in het Oldenhuis.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
Uit de gemeente.
 
We denken aan allen die op uitslagen wachten. De vraag  „wat is er met mij aan de hand” is een onrustige. Je vraagt je af, of je het wel weten wilt. Ik ben onder de indruk wat er veranderen kan door de uitspraak van een dokter. Of je bent zó opgelucht, dat je niet meer begrijpen kunt hoeveel zorgen je je maakte. Of je bent teneer geslagen, omdat de dokter vertelde, waar je bang voor was. Je zou willen dat je een innerlijke vrede had die je verder brengt. In zorg. Maar ook in vrede. Zou gebed een vindplaats van een dergelijke rust kunnen zijn?
 
5 mei, Hemelvaart, veertigste dag van Pasen. Op deze dag val ik zelf bijna in vermaningen. Het doet mij verdriet dat méér christenen op deze dag denken aan de caravan of aan een rondje fietsen in de zon, dan aan het opzoeken van de gemeenschap. Ik hoop elk jaar weer op regen. Dat is niet aardig. Ik weet het. We lezen verder in hoofdstuk 9 (1-15). De schrijfster slaat de bijbel opnieuw open bij de boeken van het Oude Testament, met name Leviticus. Zij beschrijft de tent der samenkomst uit  de woestijntijd. Zó uitbundig, dat ik mij als protestant ineens heel kaal voel. Onze eredienst lijkt tegenover de voorschriften uit Leviticus meer op een versierd college dan op liturgie. Of wil ze dat niet zeggen? Ze schrijft: wat in het Oude Testament werd uitgebeeld, dat heeft Jezus werkelijk gedaan. “Hij is de hemelse tabernakel binnengegaan”. Een tekst die voor deze dag geschreven lijkt.
 
8 mei, Exaudi. Een intrigerende zondag. Een die, net als Stille Zaterdag, en net als de zondag na Kerst, het uithoudt met de ervaren afwezigheid. Afwezigheid van antwoorden. Afwezigheid van iets waar je je aan zou kunnen vasthouden. Afwezigheid, ervaren, van God. Een tijd van wachten. Niet weten. Dus ook van niet weten dat God misschien er nìet zou zijn. Werkelijk niet-weten. Dat woordje “niet” komt in de lezing van vandaag, Hoofdstuk 11, veel voor. Er is een stroom van mensen op weg gegaan, terwijl zij het niet zagen. Ze hadden van horen-zeggen dat God een nieuwe toekomst had voorbereid. Maar zien? Nee. En toch gingen zij. En al gaande, ontvingen zij meer dan zij hadden gedacht.
 
Met een hartelijke groet aan u allen,
 
ds. Sybrand van Dijk
 


 

 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.