Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2015 bestond onze gemeente uit 424 leden. Waarvan 221 belijdende leden, 172 doopleden en 31 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

Iedere zondagmorgen is er om 9:30 uur dienst in het Kerkgebouw, Kerkstraat 11, Sauwerd. Bovendien zijn er diensten op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste Kerstdag en oudjaarsavond. Op Stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.

Zes keer per jaar wordt op zondagmorgen het Heilig Avondmaal gevierd. Daarnaast zijn er op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag avondmaalsvieringen. Het deelnemen aan het Heilig Avondmaal staat open voor iedereen. Aan jeugdigen wordt jaarlijks, tijdens de catechese, aandacht besteed aan dit onderwerp, om hen bewust te maken van de betekenis van het Heilig Avondmaal. Ook gasten uit andere gemeenten zijn van harte welkom aan de tafel van de Heer. Gemeenteleden die door hun gezondheidstoestand de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken, kunnen thuis brood en wijn ontvangen, op de zaterdag voorafgaande aan de Avondmaalszondag. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de wijkdiaken.

Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 8-01-2015

 
 
 
 
Nieuws

Afkondigingen 17-mei-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.  
 
In deze dienst gaat ds. Van der Mark uit Uithuizen voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.
 
De eerste collecte is bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal.
Deze keer geen collecte voor Kerk in Actie maar voor een goede kennis van Marieke Hogendoorn. Haar naam is Ocky Pladet en jaarlijks brengt zij ten minste 3 maanden door in Nepal met een groep vrijwilligers waar onder artsen en verpleegkundigen. In afgelegen gebieden voeren zij operaties uit en verlenen zij zorg.
De reis wordt uit eigen zak betaald. In de loop der jaren is het gelukt een kindertehuis en een schooltje op te zetten. Ook zijn er kinderen die steun krijgen om een vervolgopleiding te doen in de gezondheidszorg.
Als gevolg van de aardbeving is er aan allerlei zaken gebrek.
Van de opbrengst van de collecte zal niets aan een strijkstok blijven hangen. Wij bevelen deze collecte van harte bij u en jou aan.
 
De kerkenraad is verheugd u de namen te noemen van de gemeenteleden die worden voorgedragen als bestuurlijk ouderling, jeugdouderling, ouderling kerkrentmeester, scriba en pastoraal medewerker:
 
Ingrid van Veen
Mariëlle Zijlstra
Johan Offringa
Titia Bijma
Kees Raangs
 
De bevestiging vindt plaats in de dienst van zondag 31 mei.
 
Volgende week zondag, Pinksterzondag, gaat ds. Giethoorn uit Groningen voor, aan deze dienst verleend het koor Simi Jadech uit Appingedam haar medewerking.
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade. Iedereen is van harte welkom.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

 

Recent aangepast:
  • Zie het fotoboek voor activiteiten op hemelvaartsdag, en ook een tweetal filmpjes.
  • Foto's van de excursie naar Huizing en Middelstum.
 


Afkondigingen 10-mei-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.  
 
In deze dienst, die als thema ‘op straat’ heeft, gaat ds. Renting uit Zuidhorn voor en speelt Dennis Wubs op het orgel. De 20+ groep heeft deze dienst mede georganiseerd.
 
De eerste collecte is bestemd voor Nacht Zonder Dak en de tweede voor het werk in eigen gemeente.
 
De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Mariëlle Zijlstra en Bob Brinkhuizen.
 
A.s. donderdag is het Hemelvaart. De dienst begint om half 10 en ds. Van der Mark uit Uithuizen gaat daar in voor.
’s Middags zijn er allerlei activiteiten op het sportpark waarbij iedereen van harte welkom is.
 
Volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor de slachtoffers in Nepal. Deze keer niet voor Kerk in Actie maar voor een goede kennis van Marieke Hogendoorn. Haar naam is Ocky Pladet en jaarlijks brengt zij ten minste 3 maanden door in Nepal met een groep vrijwilligers waar onder artsen en verpleegkundigen. In afgelegen gebieden voeren zij operaties uit en verlenen zij zorg.
De reis wordt uit eigen zak betaald. In de loop der jaren is het gelukt een kindertehuis en een schooltje op te zetten. Ook zijn er kinderen die steun krijgen om een vervolgopleiding te doen in de gezondheidszorg.
Als gevolg van de aardbeving is er aan allerlei zaken gebrek.
Van de opbrengst van de collecte zal niets aan een strijkstok blijven hangen. Wij bevelen deze collecte van harte bij u en jou aan.
 
Vorige week vrijdag hebben we voor TEAR een huis-aan-huis flesseninzamelingsactie gehouden. Samen met de ingeleverde flessen uit de bakken van de twee kerken heeft dit zo’n €500,- opgeleverd! Ook de benefietsoosavond afgelopen vrijdag, en het benefiettoernooi gisteren waren een groot succes!


Komende donderdag is het zo ver: Nacht Zonder Dak! Het programma voor de jongeren begint tussen 13 en 14 uur. Vanaf 16 uur is iedereen welkom bij de Fancy Fair. De Fancy Fair duurt tot 20 uur. Daarna gaat het Café Zonder Dak open. Om 21 uur begint daar de pubquiz. Teams opgeven voor deze quiz kan tussen 20 en 21 uur aan de bar.

Voor de Fancy Fair zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers die iets willen bakken of maken, of willen meehelpen op de dag zelf. Ben jij die vrijwilliger? Geef je dan op bij Geerte Kwant.
Heb je toevallig nog goede spullen die een tweede leven verdienen of levensmiddelen in de kast staan die je niet gebruikt? Dit kan tot donderdag worden ingeleverd bij Marjan van der Veen.

Na de dienst hebben we een gezellige borrel met tapas. Iedereen is van harte welkom.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 

Oudere  mededelingen en nieuws

Afkondigingen 3-mei-2015.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.  
 
In deze dienst  gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.
 
Morgenavond, 4 mei, om 6 uur is er catechisatie voor de 12 – 16 jarigen in het Oldenhuis.
 
Deze week kunt u weer producten voor de voedselbank inleveren bij Anneke van der Schans of bij de Superrrr. In Kerkbericht de Schakel kunt u lezen om welke producten het deze maand gaat.
 
Denkt u aan de lege flessen? De flessenbak is inmiddels weer leeg, maar mag weer vol! Volgende week zondag is uw laatste kans om uw statiegeldflessen en kratten in te leveren in de flessenbak in de hal.
Vrijdagavond 8 mei is er voor alle jongeren een speciale clubavond. Op deze avond verdiepen we ons op een ontspannende manier in het vraagstuk armoede. Het programma is gekoppeld aan de actie Nacht Zonder Dak. De avond begint om 19:30uur en vindt plaats in De Hoeksteen. Om 21:30 uur gaat ook de soos open. De opbrengst van deze soosavond is voor Nacht Zonder Dak.
Zaterdagavond 9 mei is er een benefietvoetbaltoernooi op de velden van SIOS. Teams opgeven kan nog steeds, bij Hidde Boer. De wedstrijden beginnen om 18:00uur. Komt u ook kijken?
Volgende week, zondag 10 mei, is er een jeugddienst, georganiseerd door de 20+ groep. De dienst heeft als thema ‘Op Straat’, en staat in het teken van de actie Nacht Zonder Dak. Na de dienst hebben we een gezellige borrel met tapas. De dienst vindt plaats, hier, in de protestante kerk.
 
Na de dienst is iedereen van harte welkom bij de koffie.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Afkondigingen 26-april-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.  
 
In deze dienst  gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.
 
Vanavond is er provider en het onderwerp is groepsdruk en weerbaarheid.
 
Op zondagmiddag 3 mei nodigt de Commissie vorming en toerusting ons uit voor de afsluiting van het seizoen.
Het programma begint met een bezoek aan de Johannes de Doperkerk in Huizinge. We gaan door naar Middelstum waar we eerst met elkaar een kopje thee of koffie drinken bij de borg Ewsum. Daarna maken we een wandeling over het borgterrein en door de omgeving.
We vertrekken met auto’s om 13.30 uur van het kerkplein in Sauwerd. Om 14.00 uur begint de rondleiding in de kerk van Huizinge. Om ongeveer 16.30 uur zal het programma bij de borg Ewsum afgelopen zijn. De kosten bedragen € 4,00 inclusief een kopje thee/koffie.       
Voor vervoer kan er contact worden opgenomen met Kees Raangs
 
Heeft u nog lege flessen? U kunt ze deponeren in de bak in de hal. De opbrengst van deze actie is voor Tear, voor de straatjongeren in Bolivia. Dit is dezelfde bestemming als het project Nacht zonder Dak. Dit zal plaatsvinden op 14 mei op het voetbalveld. U kunt uw lege flessen in de bak inleveren tot en met zondag 10 mei.
 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Peter Velting. Afgelopen vrijdag werd hij onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.