Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2015 bestond onze gemeente uit 424 leden. Waarvan 221 belijdende leden, 172 doopleden en 31 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

Iedere zondagmorgen is er om 9:30 uur dienst in het Kerkgebouw, Kerkstraat 11, Sauwerd. Bovendien zijn er diensten op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste Kerstdag en oudjaarsavond. Op Stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.

Zes keer per jaar wordt op zondagmorgen het Heilig Avondmaal gevierd. Daarnaast zijn er op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag avondmaalsvieringen. Het deelnemen aan het Heilig Avondmaal staat open voor iedereen. Aan jeugdigen wordt jaarlijks, tijdens de catechese, aandacht besteed aan dit onderwerp, om hen bewust te maken van de betekenis van het Heilig Avondmaal. Ook gasten uit andere gemeenten zijn van harte welkom aan de tafel van de Heer. Gemeenteleden die door hun gezondheidstoestand de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken, kunnen thuis brood en wijn ontvangen, op de zaterdag voorafgaande aan de Avondmaalszondag. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de wijkdiaken.

Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 8-01-2015

 
 
 
 
Nieuws


Afkondigingen 25-janunari-2015.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
Vanavond is er catechese voor de catechesegroep van 12 tot 13 jaar, en voor de catechesegroep van 14 tot 16 jaar. We gaan nadenken over de jeugddienst van 15 februari. We komen om 19:00 uur samen in het Oldenhuis.
Aanstaande vrijdag is er club voor alle meiden van 12 tot 16 jaar. De avond begint om 19:30 uur, en vindt plaats in het Oldenhuis.
Deze week heeft u de envelop voor Actie Kerkbalans 2015 ontvangen. Het thema van dit jaar is "Mijn kerk deelt".
In de enveloppe zit diverse informatie over de actie; er wordt uitgelegd waarvoor u/jij geeft. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor de periodieke giften.
 
Op zondag 25 januari en zondag 1 februari  kunt u de antwoordstrook in de bus in het Oldenhuis deponeren. Inleveren bij de boekhouder, Piet Ritzema (Schoolstraat 9), kan ook.
Wij bevelen de actie van harte aan !
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 


Recent aangepast:
 
  • Foto's van het afscheid van Annie Koenes als organiste.
  • De restauratie van de kerk is klaar! In totaal staan er nu 4 series, in beeld gebracht door Klaas Wildeman. Zie het fotoalbum.
Oudere  mededelingen en nieuws

Afkondigingen 18-januari-2015.

De komende week zult u de envelop voor Actie Kerkbalans 2014 ontvangen. Het thema van dit jaar is "Mijn kerk deelt".
In de enveloppe zit diverse informatie over de actie; er wordt uitgelegd waarvoor u/jij geeft. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor de periodieke giften.
 
Op zondag 25 januari en zondag 1 februari  kunt u de antwoordstrook in de bus in het Oldenhuis deponeren. Inleveren bij de boekhouder, Piet Ritzema (Schoolstraat 9), kan ook.
Wij bevelen de actie van harte aan !
 
 
Woensdagavond 21 januari, is er een Ladies Night in Sauwerd georganiseerd door beide kerken. Deze keer gaan we creatief bezig. 
U kunt zich opgeven voor:
Scrappen, haken,t elefoonhoesjes maken, speksteen bewerken, sieraden maken  en cup cakes decoreren. 
U kunt zich opgeven  voor 1 of 2 workshops via de inschrijflijsten op het prikbord in de hal. 
De kosten voor deze avond zijn 5 euro pp.
De inloop is vanaf 19.30, we starten om 19.45 met de workshops.
U bent van harte welkom!
 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar ons kosterspaar,  Marjan en Reinder van der Veen.


Rondom de eredienst.
 
Ineens is de roeping door God weer actueel. In de Islam voelen jongeren zich geroepen. Strenger te leven. Zich te zuiveren. Religieuzer te worden. Sommige jongeren voelen zich geroepen om de strijd op te pakken. Tegen de – in hun ogen – verloedering van de wereld. Ze streven het rijk van (hun?) God na.
Het echoot mee, nu wij zelf lezen over roeping. Als God roept? Waartoe dan? En horen wíj nog wel eens iemand roepen? Want dat lijkt op te vallen: tegenover hun gedrevenheid steken wij nogal gezapig af. Of niet?
Lezingen 1 Samuel 3: 1-10 en Marcus 1: 14-20
 
met een hartelijke groet aan u allen,
 
ds. Sybrand van DijkAfkondigingen 11-januari-2015.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst, waarin Emily Manuela Werksma  gedoopt zal worden,
gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt  Jenne Jan Kwant  op de piano.
 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de aanschaf van een andere piano.  We gaan nog even door met deze collecte.  Inmiddels staat de teller op ca. 1600 euro.
 
De commissie vorming en toerusting nodigt ons uit voor een lezing over het pauselijk schrijven van Paus Franciscus op donderdag 15 januari. Monseigneur Korte, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden is de spreker deze avond.  De avond begint om 8 uur in het Oldenhuis.
 
Woensdag 21jan. wordt een Ladies Night in Sauwerd georganiseerd door beide kerken. Deze keer gaan we creatief bezig. U kunt zich opgeven voor: Scrappen Haken Telefoonhoesjemaken Speksteen bewerken Sieraden maken En cup cakes decoreren (max 4) U kunt zich opgeven voor 1 of 2 workshops via de inschrijflijsten op het prikbord in de hal. De kosten voor deze avond zijn 5 euro pp. De inloop is vanaf 19.30, we starten om 19.45 met de workshops. U bent van harte welkom!
 
In de dienst van volgende week zondag vieren wij het Heilig Avondmaal.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
Bij de diensten.

Bruiloft te Kana, 2e zondag na epifanie

Maria durft te zeggen, wat iedereen al denkt: ‘de wijn is op’. Ze raakt daarmee aan de droogte waarin mensen soms terecht komen. De hardheid, die je in de wereld aantreft. "De wijn is op", is beeld van de bruiloft van God met zijn mensen die stagneert. En Johannes de evangelist vertelt vervolgens, hoe Jezus weigert zich bij die constatering neer te leggen. "De wijn is op" blijkt de ruimte te zijn voor een nieuw begin.
We vieren het Heilig Avondmaal.

Lezingen Jesaja 62: 1-5 en Johannes 2: 1-11


Afkondigingen 4-januari-2015.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst  gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt  Arie van Wijk op het orgel.

De kerkenraad is verheugd u te kunnen vertellen dat de Heilige doop is aangevraagd door René en Angela Werksma voor hun dochter Emily.  Emily zal  worden gedoopt in de dienst van zondag 11 januari. Deze dienst begint niet, zo als gebruikelijk,  om half 10 maar om 11 uur. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar.
 
Aanstaande vrijdagavond, 9 januari, organiseert het JOC een film -  en spelletjesavond voor de jongeren van onze gemeente.  De avond begint om half 8 in het Oldenhuis.

Deze week is er weer een "psalmenkring".
 
Ook in dit nieuwe jaar, willen we graag ons steentje bijdragen aan de voedselbank. Deze maand worden blikgroenten en suiker ingezameld. U kunt de producten inleveren bij Anneke van der Schans of bij de Superrr.

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor de koffie met nieuwjaarsrolletjes.  
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Rondom de erediensten.
 
“Die ingaat in mijn troebel water”,  is een regel uit een lied dat ooit door een koor uit Rotterdam werd gezongen.  Ontroerende woorden: dat mijn tekorten worden gedeeld. En lief gehad. Wij rekenen vooral met het oordeel. De mening over de ander lijkt jezelf ‘schoon’ te houden. Wie wil omgaan met mensen van slechte naam? Jezus geeft zich. Deelt zijn bestaan. En neemt de ander aan, zoals de ander is. Zo ook mij. Ik ben ontroerd en verbaasd.
Deze morgen wordt Emily gedoopt, de dochter van Rene en Angela Werksma (Wilgenlaan 7, Sauwerd). De lezing is Marcus 1: 1-11
 
Het nieuwe jaar is al weer bijna een week op dreef. Hoeveel is er nieuw? Dat heeft toch vooral met ons innerlijk te maken. Nemen wij zelf het oude in ons mee? Of laten wij los om ruimte te scheppen. Ruimte voor wat komen gaat. God roept ons elke keer weer op de beweging van het leven te volgen. “Staar niet op wat vroeger was, blijf niet hangen aan het verleden” Er komt iets nieuws. Zie je het nog niet?
Ik wens u een gezegend 2015 toe.
 
met een hartelijke groet
 
ds. Sybrand van DijkAfkondigingen 28-december-2014.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst  gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt  Annie Koenes op het orgel.
 
De eerste collecte is bestemd voor kinderen in de knel en de tweede voor de aanschaf van een andere piano. De deurcollecte is bestemd voor de voedselbank.
 De kerkenraad is verheugd u te kunnen vertellen dat de Heilige doop is aangevraagd door René en Angela Werksma voor hun dochter Emily.  Emily zal  worden gedoopt in de dienst van zondag 11 januari. Deze dienst begint niet, zo als gebruikelijk,  om half 10 maar om 11 uur.
 De oudejaardienst, op woensdag 31 december, begint om half 8. U bent van harte uitgenodigd.
 
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor de koffie.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.