Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2016 bestond onze gemeente uit 408 leden. Waarvan 215 belijdende leden, 164 doopleden en 29 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

Iedere zondagmorgen is er om 9:30 uur dienst in het Kerkgebouw, Kerkstraat 11, Sauwerd. Bovendien zijn er diensten op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste Kerstdag en oudjaarsavond. Op Stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.

Zes keer per jaar wordt op zondagmorgen het Heilig Avondmaal gevierd. Daarnaast zijn er op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag avondmaalsvieringen. Het deelnemen aan het Heilig Avondmaal staat open voor iedereen. Aan jeugdigen wordt jaarlijks, tijdens de catechese, aandacht besteed aan dit onderwerp, om hen bewust te maken van de betekenis van het Heilig Avondmaal. Ook gasten uit andere gemeenten zijn van harte welkom aan de tafel van de Heer. Gemeenteleden die door hun gezondheidstoestand de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken, kunnen thuis brood en wijn ontvangen, op de zaterdag voorafgaande aan de Avondmaalszondag. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de wijkdiaken.

Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 27-04-2016

 
 
 
 
Nieuw(s)

Afkondigingen 26 februari 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
In deze dienst gaat ds van Houte uit Groningen voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.


De bloemen gaan ....

A.s. woensdagavond zal om 19.00 uur een avondgebed worden gehouden.
 
De eerste collecte is voor Noodhulp, de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente; De deurcollecte is voor de voedselbank.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
 

 Recent gewijzigd.

In het fotoboek staat een album met de doop van Jula Arends.
 
 Oudere mededelingen
 

Afkondigingen  19 februari 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan .....

De eerste collecte is voor het Classisproject in Guatemala, de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
Viering 500 jaar protestantisme. Op zaterdag 4 maart zullen er in Appingedam verschillende activiteiten plaatsvinden rond het thema: Vrouwen en protestantisme. Van 10.00 – 16.00 uur bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen of te luisteren naar bijvoorbeeld muziek, zang of een lezing. In het Oldenhuis liggen flyers met meer uitleg over de activiteiten. De toegang is gratis, blijft u lunchen dan wordt er een bijdrage van € 5 gevraagd.
 
Na de dienst staat er koffie en thee klaar in het Oldenhuis. U bent van harte uitgenodigd.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Persoonlijk.
 
Een aantal weken heb ik hier niet geschreven. De persoonlijke omstandigheden vroegen om veel aandacht. Als je ingrijpende dingen meemaakt, raken concentratie, energie en nauwkeurigheid buiten beeld. Net als bij fietsen: je rijdt over een grote steen, raakt de controle kwijt, je begint te zwabberen en ergens val je neer. Je voelt het aankomen, je kunt niet veel meer dan meegaan met de beweging. En hopen dat je er redelijk onbeschadigd uit komt.
 
Mijn partner is, na een ingrijpende operatie en lange ziekenhuisopname, nu in Beatrixoord. Langzaam komt er weer wat licht, ook al zijn pas weinig vragen beantwoord. De toekomst ligt open als onbekend terrein. De enige kracht kan het vertrouwen zijn.
 
“Het aan je laten gebeuren”, het “wachten tot de morgen komt” en het “aanwezig zijn voor als het er op aan komt”  zijn de oefeningen van de laatste maanden.
 
Het is van onschatbare waarde te weten, dat anderen met je mee wachten. We kregen veel post. Kaartjes met lieve en bemoedigende teksten. Bijzonder, dat zo veel mensen tijd voor je nemen en aan je denken. Sommigen hebben bloemen gestuurd, cadeautjes neergezet. Het helpt. Echt. Een collega van mij zei eens: “Wij kunnen elkaars leven niet wijzigen. We kunnen er wel het licht anders over laten vallen.” Zo is het. Heel, heel hartelijk dank dus aan u allen.
 
En God? God is aanwezig in alle ruimte tussen woorden en zinnen. Zonder God viel alles uit elkaar.

Rondom de erediensten.
 
zondag 26 februari. We tellen al sinds drie weken naar het Paasfeest toe. De zondagen zijn getooid met schitterende namen, septuagesima, sexagesima, quinquagesima. In het Nederlands klinken ze ontnuchterend: de zeventigste de zestigste en de vijftigste (dag voor Pasen). Maar als je weet, dat het alle drie getallen zijn van gemis èn volheid tesamen, de zeventigste verwijst èn naar de ballingschap èn naar de zeven scheppingsdagen, de zestigste verwijst naar de mens in zijn tekort èn in zijn schepping, de vijftigste is het getal van zowel weduwe-zijn als het getal van het (geliefde) volk Israël, dan begrijp je hoe bijzonder deze dagen zijn. In het gemis is God aanwezig. In de afwezigheid is aanwezigheid te vinden. In het verlies ligt nieuw leven. Ik zelf ga in Warffum en Ten Post voor. In Sauwerd verwelkomen we Ds. Van Houte uit Groningen. Een gezegende dienst bid ik u toe.
 
woensdag 1 maart. Aswoensdag. In de veertigdagentijd komen we op woensdagavond bijeen. We lezen een psalm, een gedeelte uit het evangelie, er is stilte, voorbeden en een lied. Elk avondgebed duurt ongeveer drie kwartier. Dennis Wubs bespeelt het orgel. We beginnen om 19.00 uur.
U bent van harte welkom.
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk.Afkondigingen 12 februari 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

Ook dit jaar ontstaan er vacatures omdat de ambtstermijn van een aantal mensen is verstreken. Deze week ontvangt u de uitnodiging om namen aan te leveren van mensen die u geschikt acht voor de volgende functies. We zijn op zoek naar 1 ouderling en 2 pastoraal medewerkers.
Ingevulde formulieren kunnen ondertekend, de komende twee weken weer worden ingeleverd in het Oldenhuis. U kunt ook mailen met de scriba of de formulieren bij haar in de brievenbus te doen.
 
De bloemen gaan ......
 

De eerste collecte is voor de arme kant van Winsum de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
Op donderdagavond 16 februari organiseert het platvorm nieuwe burgers (diaconieën GKV en PKN, Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, gemeente Winsum, steunpunt vrijwilligerswerk en Coming Home) een avond over cultuurverschillen en inburgering. 
Rien van der Toorn en Erica Suderee van vluchtelingenwerk Noord-Nederland gaan spreken over dit onderwerp. Rien en Erica nemen je mee in de uitdagingen van het inburgeren en welke rol cultuurverschillen hierin spelen.
Rien van der Toorn: ‘De aanwezigheid van mensen uit niet-westerse culturen vraagt om inzicht en gevoeligheid in omgang en communicatie. Daarvoor moeten we verder kijken dan cultureel gedrag, maar naar de dieperliggende wereldbeelden achter de verschillen. Daarbij is het onszelf spiegelen in onze eigen 'vreemde' Nederlandse cultuur, onontbeerlijk’
Een zeer boeiend en actueel onderwerp, van harte welkom!
Inloop 19.45 uur. 
Start 20.00 uur. 
Locatie: ‘de Poort’, borgweg 36 Winsum. Toegang gratis.

Zondag a.s. Geeft Annet Zwakenberg een reisverslag van haar 2de muscathlonloop in Ecuador. 
Eveneens op deze zondag worden we getrakteerd door onze vrijgemaakte broeders en zusters, vanwege het gebruik van ons kerkgebouw tijden de verbouw van hun eigen kerk. Komt allen!
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.Afkondigingen 5 februari 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.


De bloemen gaan .....

De eerste collecte is voor Missionair werk en kerkgroei, de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
Op dinsdag 7 februari, is er de jaarlijkse gezamenlijke activiteit met de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt in de Centrumkerk in Winsum. De lezing begint om 20.00 uur. De kosten bedragen zoals gewoonlijk 5 euro, incl. koffie/thee.
ds. Hinne Wagenaar, gemeente- en pionierpredikant komt vertellen over de achtergrond en huidige ontwikkelingen van Nijkleaster, dat in 2012 is opgericht als een van de eerste pioniersplekken in Nederland.
De titel van de lezing luidt: Hoe God terugkwam in Jorwert-een nieuwe manier van kerk-zijn.
De beide commissies Vorming & Toerusting heten u graag hartelijk welkom op deze avond! Voor vervoer naar Winsum kunt u zo nodig contact opnemen met Kees Raangs.
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.