Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2014 bestond onze gemeente uit 437 leden. Waarvan 227 belijdende leden, 179 doopleden en 31 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

De kerkdiensten worden gewoonlijk gehouden op de zondagmorgen. Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar
een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.
De maaltijd van de Heer is een open avondmaalsviering waarbij ook de kinderen welkom zijn.
Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 24-04-2014

 
 
 
 
Nieuws

Afkondigingen 28 september 2014

De Commissie Vorming en Toerusting nodigt ons uit voor een bijzondere theatervoorstelling van Kees van der Zwaard. Deze voorstelling met de titel ‘Hier sta ik’ is een verhaal over vriendschap, verraad, geweten en verleiding en het intense menselijke verlangen naar integriteit en heelheid.  De voorstelling is op dinsdag 7 oktober in de Centrumkerk te Winsum. Wilt u hier naar toe? In het Oldenhuis ligt een lijst waarop u uw naam kunt noteren.  Meer informatie is de te vinden in het programmaboekje van Vorming en Toerusting.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Luther, een bijzondere voorstelling.
 
Zeven oktober komt Kees van der Zwaard naar Winsum. De commissie Vorming en Toerusting van onze gemeente werkt hiervoor samen met de Protestantse Gemeente Winsum-Obergum. Van der Zwaard is theatermaker en hij trekt dit seizoen het land door met zijn muzikale monoloog “Hier sta ik”.  De voorstelling is geschreven voor het vierhonderd-jarig bestaan van de Lutherse gemeente in Utrecht. Van der Zwaard speelt over Luther. Deze reformator bracht het woord “genade” weer in de volle schijnwerpers terug. Dat wij daarvan leven. Van der Zwaard vraag zich af, wat dit begrip vandaag nog betekent. Er zijn zoveel eeuwen voorbij gegaan! Voor een antwoord zoekt hij in de muziek, in het geweten, bij de duivel en bij God. Aanvang 20.00 uur, entree 5 euro. Van harte bij u aanbevolen.
 
Rondom de eredienst.
 
zondag 5 oktober, derde zondag van der herfst, tussen Jom Kippoer en het Loofhuttenfeest.  Precies aan de keerzijde van het jaar, tegenover Pasen, gaat het over schuld en kwetsbaarheid. En tegelijk over recht en verwachting. Sinds 1949 heet het vandaag “Israëlzondag”.
Dat we onopgeefbaar verbonden zijn met Israël, is een onderdeel van onze kerkorde. Daarmee belijden wij: zonder Israël kan de kerk niet bestaan. Waarvan akte.
Maar. Wat ìs Israël? En wat betekent de verbondenheid? Is “Israël” : de Joden? Alle Joden? Of enkel de chassidiem?
Zijn het de Joden samen met de staat Israël? Of valt de politieke staat buiten het “Israël” dat in de kerkorde is bedoeld? Vele vragen. Geen antwoord.
De geschiedenis van de kerk (-en) met de Joden is treurig. En dat is nogal zachtjes uitgedrukt. De kerk  (-en)hebben tè vaak gedacht, dat zij de vervangers waren van het Joodse volk. Op basis van Bijbelteksten werd gezegd: zíj hebben Christus niet aangenomen, wíj wel: dus God heeft hen losgelaten en Hij heeft de christenen aangenomen als zijn volk. Een gevaarlijke uitspraak die tot veel haat heeft geleid. De geschiedenis van de kerk met de Joden telt vele, vele door christenen vermoorde Joden. En dat de Shoah gepland werd in een Christelijk land, stemt nog treuriger. Wij dragen veel schuld met ons mee. Daar kan één gedicht van Revius (Het waren de Joden niet…) geen enkel tegenwicht aan bieden.
En toch schrijft God in deze geschiedenis en met deze geschiedenis  Zijn geschiedenis. “Allemaal bloed”, zei eens een Zuid-Afrikaanse vriend en hij wees op het Oude Testament: “En God staat daar midden in en daar doet Hij het mee.” Dat troostte hem: hij woonde in Soweto, het stadsdeel met óók een bloedige werkelijkheid.
Dit is het verschil tussen het Joodse en het Christelijke geloofsgoed aan de ene kant en het Boeddhisme aan de andere kant. Het Boeddhisme zoekt een uitweg uit het aardse bestaan. Wij zijn verbonden met onze menselijke geschiedenis, met ons lichaam en met deze aarde. En God is met ons verbonden in heel ons aardse leven. “Israël” kan daarom niet alleen als het “geestelijk Israël”  worden opgevat. In de belijdenis “wij zijn verbonden met Israël” hoort ook onze verbondenheid met de staat Israël. Of wij dat nu leuk vinden of niet. Wat dat betekent, probeer ik deze zondag samen met u te verwoorden.
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk
 


Recent aangepast:
 
  • Fotos' van de startzondag (2 albums nu) , staan in het fotoalbum.
  • De nieuwe activiteitengids is uit. De pagina onder "Commissies" bij Vorming en Toerusting is verwijst naar de digitale versie.
Oudere  mededelingen en nieuws


Afkondigingen 21 september 2014.

De Commissie Vorming en Toerusting nodigt ons uit voor de eerste activiteit van dit seizoen. Op dinsdagavond 23 september heeft u de kans om een bezoek te brengen aan de Russisch-Ortodoxe kerk in Groningen. De avond begint om half 8 (in Groningen) en het voorstel is om met de trein van 19.01 uur te vertrekken vanaf station Sauwerd.

De psalmenkring zou op 23 september zijn maar schuift nu door naar 14 oktober, dinsdagavond, 20 uur.
 
De Commissie Vorming en Toerusting attendeert ons ook op een bijzondere theatervoorstelling van Kees van der Zwaard. Deze voorstelling met de titel ‘Hier sta ik’ is een verhaal over vriendschap, verraad, geweten en verleiding en het intense menselijke verlangen naar integriteit en heelheid.  De voorstelling is op dinsdag 7 oktober in de Centrumkerk te Winsum. Meer informatie is de te vinden in het programmaboekje van Vorming en Toerusting.
 
Het is nog steeds mogelijk u op te geven als vrijwilliger voor de diverse werkzaamheden die gedaan moeten worden in verband met het herstel van de aardbevingschade.
De intekenlijsten liggen in het Oldenhuis.  Er is nog ruimte voor meer namen.
 
Volgende week zondag vieren we het Heilig Avondmaal met elkaar.
 

Uit de gemeente

Wij  denken aan hen die in het ziekenhuis zijn geweest. Kwetsbaarheid brengt ons gevoel van onveiligheid en onzekerheid. Maar ze brengt ons ook hoop: dat wij herstellen zullen. Onze kwetsbaarheid is onze zwakte, maar ook onze kracht. Ze brengt ons nader bij elkaar, ik kan niet zonder jou. Ze brengt ons, uiteindelijk, nader tot God.

Rondom de eredienst.
 
We vieren het heilig Avondmaal. De maaltijd is de meest intieme verkondiging van Gods goedheid. In brood en wijn biedt Christus ons zijn leven aan. Wij worden gevoed.  De anderen worden gevoed. Christus verzoent ons. Met elkaar. Met Hem. Ik denk wel eens: “In die volgorde.”
Maar omgekeerd is het evenzeer waar: wie verzoend is met zichzelf en met God, zal ook verzoening ontvangen met de mensen die hem dwars zitten.
We lezen uit Genesis  14: 18-20. Een bijna dromerig gedeelte. Midden in de strijd komt een man naar Abraham toe. Niemand weet waar hij vandaan komt. Hij heet: “Koning van vrede”, maar zijn naam is ook te vertalen met: “een mond vol offergave”. Hij draagt brood en wijn bij zich. De Hebreeënbrief herkent in Jezus dezelfde gestalte weer: een priester zonder oorsprong. Midden in ons leven krijgen wij het meest kostbare: liefde van God. Ik was er nauwelijks op voorbereid.
Daarnaast lezen we uit Mattheus 21: 23-32
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk

 

Afkondigingen 14-september-2014.

Maandagavond 15 september zou de nieuwe  17+ kring bij elkaar komen, maar alle catechisaties worden uitgesteld tot nadere aankondig.
Maar op donderdag 18 sept. heeft wel de 30+kring haar  eerste avond van dit seizoen. Deze avond begint om 8 uur bij Peter en Daniëlle de Lange.
 
De Commissie Vorming en Toerusting nodigt ons uit voor de eerste activiteit van dit seizoen. Op dinsdagavond 23 september heeft u de kans om een bezoek te brengen aan de Russisch-Ortodoxe kerk in Groningen. De avond begint om half 8 (in Groningen) en het voorstel is om met de trein van 19.01 uur te vertrekken vanaf station Sauwerd.
 
Ook ons kerkgebouw is getroffen door aardbevingen. De herstelwerkzaamheden zullen  half oktober starten. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer maar er zullen ook vrijwilligers nodig zijn voor diverse klussen.
Het college van kerkrentmeesters doet een herhaalde oproep en vraagt  mensen die handig zijn met elektriciteit,  bouwactiviteiten, schilderen maar ook mensen die mee helpen de kerk leeg te maken en, als alles achter de rug is, het schoonmaken van de kerk. 
In het Oldenhuis liggen intekenlijsten waarop u uw naam in kunt vullen.
 
Dit alles betekent ook dat we een aantal weken niet terecht kunnen in de kerk en we uit zullen wijken naar Dorpshuis Ubbegaheem.  Meer informatie kunt u lezen in Kerkbericht de Schakel van de maand oktober.
 


Afkondigingen 7 september 2014

Dinsdagavond 9 september komt de Psalmenkring voor dit eerste keer in dit nieuwe seizoen bij elkaar.  De avond begint om 8 uur in het Oldenhuis.
 
De voedselbank doet deze maand weer een beroep op ons. De producten zijn vacuüm verpakt broodbeleg en rookworsten. U kunt ze als vanouds inleveren bij Anneke van der Schans of bij de Superrr.
 
Ook ons kerkgebouw is getroffen door aardbevingen. De herstelwerkzaamheden zullen  half oktober starten. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer maar er zullen ook vrijwilligers nodig zijn voor diverse klussen.
Het college van kerkrentmeesters doet een beroep op mensen die handig zijn met elektriciteit,  bouwactiviteiten, schilderen maar ook mensen die mee helpen de kerk leeg te maken en, als alles achter de rug is, het schoonmaken van de kerk.  In het Oldenhuis liggen intekenlijsten waarop u uw naam in kunt vullen.
 
Dit alles betekent ook dat we een aantal weken niet terecht kunnen in de kerk en we uit zullen wijken naar Dorpshuis Ubbegaheem.  Meer informatie kunt u lezen in Kerkbericht de Schakel van de maand oktober.
 
Uit de pastorie

  Geboren.
 
Op 5 september werd Emily Manuela geboren. Zij is de dochter van René en Angela Werksma (Wilgenlaan 7, 9771 AT Sauwerd). We feliciteren hen van harte! Fantastisch. We hopen op veel geluk en bidden dat Emily zal uitgroeien tot een stevig en geworteld mens. Jullie schreven op haar kaartje: Uit onze liefde/ uit onze dromen/ uit Gods handen/ ben jij gekomen.

    Creativiteit.
 
Wat achterblijft na het startweekend  is de verbazing over de scheppende kracht van mensen. Zaterdag brachten moestuinierders kilo’s en kilo’s prachtige groentes en heerlijk fruit binnen. Door eigen hand gekweekt. Koks namen ze ’s middags mee naar huis en ’s avonds stond er een fantastische maaltijd op tafel. Als je alle gerechten zo op een rij zag, raakte je onder de indruk wat in korte tijd mogelijk is. Zondag werd door De Bazuin uit Ezinge gemusiceerd, samen met Arie van Wijk en ons allen, in een klein uur werd een schilderij gemaakt over het lied “Here Jezus, wij zijn hier om uw woord bijeen gekomen”, werden foto’s gemaakt die feesten in de Bijbel verbeelden, werd er gewandeld en gesproken met elkaar over God en het leven, werden broodjes gesmeerd en werd met kinderen armbanden geknoopt. En , ja ook nu: er werd met elkaar gegeten. Een vrolijke dag. Maar ook creatief.  We proefden iets van de vreugde van God.
 
    Rondom de eredienst.
 
“Vergeven”, het is één van de centrale noties in het christelijke denken. Dat je weer open maakt, wat dicht is gevallen. En dat een relatie daardoor weer kan stromen. Er zit iets in van “door het onmogelijke heengaan”.  Wat in het verleden is gebeurd tussen jou en de anderen, laat je vandaag geen macht meer hebben. Niet over jouzelf. En die over die anderen.
Het is een weg die door het verlangen wordt gewezen:  niemand wil zich zomaar afsnijden van een ander. Ons innerlijk is op verbinding gebouwd.
Maar soms zijn er goede redenen om de afstand te bewaren: de ander heeft je genadeloos gekwetst. Hij mag niet de ruimte krijgen dat nog eens te doen. Met sommige mensen weet ik niet om te gaan zonder zelf schade te lijden. Ik houd afstand uit zelfbescherming.
Daarom, misschien, dat in de Schriften vergeven eerder iets is, dat aan jóu wordt gedaan: jij werd vrijgemaakt om de ander los te laten. Meer dan: en nu zul en nu moet je de ander vergeven. Alle dingen hebben hun tijd.
lezingen Exodus 32: 7-14 en Mattheus 18: 21-35
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.