Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2016 bestond onze gemeente uit 408 leden. Waarvan 215 belijdende leden, 164 doopleden en 29 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

Iedere zondagmorgen is er om 9:30 uur dienst in het Kerkgebouw, Kerkstraat 11, Sauwerd. Bovendien zijn er diensten op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste Kerstdag en oudjaarsavond. Op Stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.

Zes keer per jaar wordt op zondagmorgen het Heilig Avondmaal gevierd. Daarnaast zijn er op Witte Donderdag en op Stille Zaterdag avondmaalsvieringen. Het deelnemen aan het Heilig Avondmaal staat open voor iedereen. Aan jeugdigen wordt jaarlijks, tijdens de catechese, aandacht besteed aan dit onderwerp, om hen bewust te maken van de betekenis van het Heilig Avondmaal. Ook gasten uit andere gemeenten zijn van harte welkom aan de tafel van de Heer. Gemeenteleden die door hun gezondheidstoestand de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken, kunnen thuis brood en wijn ontvangen, op de zaterdag voorafgaande aan de Avondmaalszondag. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de wijkdiaken.

Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 27-04-2016

 
 
 
 
Nieuw(s)

 
Afkondigingen 26 juni 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

A.s. vrijdag 1 juli willen Jacob Veldkamp en Titia Bijma een zegen vragen over hun huwelijk. De kerkenraad heeft er alle vertrouwen in dat u de vreugde van het bruidspaar wilt delen.  U bent van harte uitgenodigd om bij de dienst aanwezig te zijn.

...

De eerste collecte is voor het Ziekenhuispastoraat en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente. De deurcollecte is voor de voedselbank.


Oproep aan u allen, we willen graag een werkgroep samenstellen speciaal voor de startzondag 2016. Wie wil meedenken over en of meehelpen aan de voorbereiding van de startzondag van seizoen 2016-2017. Het thema is DEEL JE LEVEN
Mogelijke hulp kan bestaan uit: Meedenken over de dienst – Meedenken over activiteiten op deze zondag – Praktische hulp.         In de hal vindt u een intekenlijst.
 
Na deze dienst staat er koffie en thee klaar in het Oldenhuis. U bent van harte uitgenodigd.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 


  Recent gewijzigd.

  • Zie het "Foto Album"  voor de braderie op 18 juni.
  • Zie het "Foto Album"  voor de Kerk-en-School-dienst foto's
 

Oudere mededelingen

Terugblik

Afgelopen zaterdag organiseerde de commissie Nacht zonder Dak een braderie in Sauwerd. En dat was niet zomaar een braderie. We waren onder de indruk van de organisatie. Aan alles was gedacht. EHBO’ers, toiletten, reclameborden, communicatiemiddelen. Alles om de geweldige markt, het feestplein, de hapjes, drankjes, spelletjes, oude ambachten, draaimolen en tombola mogelijk te maken. Het enige wat niemand in de hand had, was het weer. Dat viel niet helemaal mee. Maar ook niet helemaal tegen. Het was een mooie dag. Dank jullie wel!


Rondom de eredienst

We lezen verder in Numeri. Het angstaanjagende verhaal van de slangen. Een vriendin van ons droomde ooit dat door alle vensters van haar huis slangen naar binnen kropen. Ze riep zichzelf toe: “Word wakker! Word wakker!” Het duurde. Uiteindelijk schrok ze, bezweet, wakker. “Ik voelde nog hoe de laatste slang over mijn arm weggleed.” Waardoor die droom werd veroorzaakt, hoort u komende zondag. Maar als u Numeri leest, kunt u al een vermoeden hebben. Wat wij zeggen, over elkaar, over God, over de wereld, de kerk, over bekenden; het strekt lang niet altijd tot zegen.
lezing Numeri 21: 4-9 en Lucas 9: 51-69

met een hartelijke groet,

ds. Sybrand van Dijk

Afkondigingen 19 juni 2016

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De eerste collecte is voor het Classisproject in Guatemala en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Oproep aan de gemeente: We willen graag een werkgroep maken i.v.m. startzondag 2016. Wie wil meedenken over en of meehelpen aan de voorbereiding van de startzondag van seizoen 2016-2017. Het thema is DEEL JE LEVEN.
Mogelijke hulp kan bestaan uit: Meedenken over de dienst – Meedenken over activiteiten op deze zondag – Praktische hulp. In de hal vindt u een intekenlijst.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


 
Afkondigingen 12 juni 2016

 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
....

In de hal liggen 2 kaarten met een hartelijke groet van onze gemeente , u wordt van harte uitgenodigd om uw naam op deze kaarten te zetten.
 
De eerste collecte is voor het goede doel van Nacht zonder dak en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.


U wordt van harte uitgenodigd om straks een kopje koffie of thee met ons te drinken in het Oldenhuis.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
 

18 juni: Midzomerbraderie

Je hebt het toch wel in je agenda gezet? De Midzomerbraderie in Sauwerd op zaterdag 18 juni aanstaande? Van de ochtend tot laat in de middag is er een grote markt in het “oude deel van Sauwerd”. Er is van alles te koop, van cadeautjes, tot aardbeien; er is van alles te zien: oude ambachten, er is van alles te eten. Het wordt een gezellige dag. Welkom! De opbrengst is voor de Nacht zonder Dak.


Rondom de eredienst
Wanneer in onderzoeken gevraagd wordt naar de toekomst, is er altijd weer een vreemde tweedeling: mensen zijn optimistisch als het over hun eigen leven gaat. Maar ze zijn pessimistisch als het over hun land, over deze wereld gaat. Zijn we te rooskleurig over onze eigen kansen? Denken we te zwart over de wereld? Numeri vertelt de geschiedenis van de verspieders: twaalf hebben even in de toekomst gekeken. En wat zij zagen? Grote, zoete vruchten. Maar ze zagen ook reuzen. Leeuwen en beren, zouden wij zeggen. Het Koninkrijk van God, het beloofde land, is héél dichtbij. Het is ook ver weg. Dichtbij in onze dromen. Ver weg in onze angsten. De dubbelheid leeft in onszelf. We kijken uit naar wat komt. We kijken er tegenop. Wat in ons wint?
lezingen Numeri 13: 1-2 en Numeri 13: 21 tot hoofdstuk 14: 3 en Lucas 7: 36-8: 3


met een hartelijke groet aan u allen,


ds. Sybrand van Dijk


 
Afkondigingen 5 juni 2016

 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst gaat ds. Wim van der Wel uit Hardenberg voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.


De eerste collecte is voor het werelddiaconaat en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.


Op zaterdag 18 juni organiseren we de Mid-Zomer-Braderie. We zoeken hiervoor nog verschillende vrijwilligers. Mensen die dingen willen maken die wij kunnen verkopen, taartbakkers en soepkokers, en vrijwilligers die op de dag zelf willen helpen. Inschrijflijsten liggen in de hal van het Oldenhuis. De opbrengst is voor het goede doel van Nacht zonder dak.
 
U wordt van harte uitgenodigd om straks een kopje koffie of thee met ons te drinken in het Oldenhuis.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
Rondom de eredienst.
 
Komende zondag, jeugddienst! Er is weer hard gewerkt. De jongeren buigen zich over de vraag naar onze rijkdom en de armoede in een deel van de wereld. Is er wat aan te doen? En zo ja, wat dan? We lezen uit Jesaja 58: 1-14. Er is een presentatie over de sloppenwijken in Mumbai. En we bereiden ons voor op de Nacht zonder dak, 8 juli aanstaande.
 
U bent van harte welkom.
 
met een hartelijke groet ,
 
ds. Sybrand van Dijk
 Oproep werkgroep startzondag 2016

Wie wil meedenken over en of meehelpen aan de voorbereiding van de startzondag van seizoen 2016-2017. Het thema is DEEL JE LEVEN. 
Mogelijke hulp kan bestaan uit: Meedenken over de dienst – Meedenken over activiteiten op deze zondag – Praktische hulp.         In de hal vindt u een intekenlijst.
  

 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.