Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM

WELKOM

 

Welkom bij de Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

 

 

De opbouw van deze website is als volgt:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd.
Bovendien vinden er diensten plaats op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste kerstdag en oudjaarsavond. Op stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.
Bekijk de binnenzijde, in de oude situatie (panoramafoto dwz 360°).

 

 
 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 16-december2014

 

 
 
 
 
Nieuws

Afkondigingen 14-december-2014 
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u en onze gasten hartelijk welkom in deze dienst.
 
In deze dienst  gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.

Op Commissie Vorming en Toerusting organiseert een lezing: Joodse feesten, hun betekenis en achtergrond. Deze lezing wordt gehouden op dinsdag, 16 december en begint om 20.00 uur, hier in Ubbegaheem. De kosten bedragen €4 inclusief koffie en thee. De commissie nodigt u van harte uit. 
 
De herstelwerkzaamheden van het kerkgebouw lopen ten einde. Volgende week zondag, 21 december, kerken we weer in ons kerkgebouw.
De kerkenraad is niet van plan de galerijen te gaan sluiten. Wel geven we in overweging om allen op de begane grond in de kerk plaats te nemen. Dat laten we dus aan u zelf over.

Dan de kerstboom. Vorige week hebben we verteld dat we de kerstboom persoonlijk willen maken en daarom een oproep aan iedereen om een eigen kerstbal mee te nemen. Dan hangen we die in de boom.
 
Op tweede kerstdag wordt er een kinderkerstfeest gehouden in het kerkgebouw. Deze dienst begint om 10 uur en natuurlijk zijn niet alleen de kleintjes van harte welkom! Na de dienst is er een lekkere kop chocolademelk en een kerstkoekje.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
Rondom de erediensten.
 
We gaan de feestelijke tijd van kerst tegemoet. Er zijn veel viering in deze tijd. De lucht is vol jubel over Gods nabijheid.
21 december bent u van harte welkom in het kerkgebouw aan de Kerkstraat te Sauwerd. We zijn weer terug op stee! De werkzaamheden zijn afgerond en daar zijn we dankbaar voor. De Cantorij Winsum verleent haar medewerking aan deze dienst.
 
24 december is er dienst in Adorp, het Kerkkoor Winsum-Obergum werkt mee. Er is glühwein en chocolademelk.  Het is de avondwake voor kerst. Nacht is niet te verdrijven. Angst is niet te verdrijven. Nacht is wel te doorstaan. Wakend. In het vertrouwen dat het licht zal worden. Zo zingt ook de psalm: in de nacht wordt het licht.
De kerstnacht is een copie van de Paasnacht. Wij waken totdat het leven komt. En wij waken met hen die weet hebben van gemis aan leven: de zieken, de stervenden, de vluchtelingen, de opgejaagden. Wij zuchten met hen mee. En worden zo hun bondgenoot. Want de Heer werd temidden van hen gevonden
 
25 december zingt Eigenwijz onder leiding van Jenne Jan Kwant. De dienst begint om half tien in Sauwerd .  Johannes schrijft, dat Jezus Christus de inspiratiebron is van de wereld. Zijn leven en zijn sterven zijn het keerpunt van de geschiedenis. Niemand heeft zo volledig voor God geleefd als Hij. Niemand heeft zich zo volledig aan mensen gegeven, als Hij. Jezus is de mens, zoals de mens bedoeld is. Zo stond het al van oudsher geschreven. Logos, het Griekse woord dat Johannes gebruikt: dat de logos van den beginne was, is verwant aan ons ‘logica’.  Wat is de logica van ons bestaan? Jezus. En waar ontmoeten wíj Jezus? Johannes geeft dit antwoord: in de Schriften en in brood en wijn. Ik ben het levende brood. Ik ben de ware wijnstok. Wie van Mij eet, zal eeuwig leven.
Ik schreef het al eens eerder: dit eten wordt ook door Lucas gesuggereerd, als hij schrijft, dat Jezus in een voerbak wordt gelegd. Dat is geen romantische aantekening, maar een geloofsverbeelding: Jezus is het voedsel voor ons, die dwalende schapen zijn.
 
26 december komen we om tien uur met de kinderen bij elkaar. Het wordt, net als andere jaren gezellig rondom een verhaal, een knutsel, en heel veel kerstliederen.
 
28 december vierde dag van kerst. Er zijn twaalf dagen van kerst. Of in sommige tradities, veertien. Twaalf naar het aantal van de (nieuwe) stammen van het volk van God, veertien als verwijzing naar het getal van de messias. Voor vandaag is dat de lezing aan de orde over Anna en Simeon. Hun Griekse namen zijn vervoegingen van de oudtestamentische namen Hannah en Samuël.  Er worden veel details over beiden verteld. Hoe oud Anna was. En hoe lang weduwe. En over Simeon wordt verteld, dat hij zong: Maak nu uw knecht los!
Het gaat hier juist níet over zijn ouderdom – bij hem ontbreekt nu juist weer een mededeling over de leeftijd!- het gaat over zijn verlangen vrij mens te zijn. Zoals het volk Israel werd bevrijd uit Egypte, zo zijn wij bevrijd. Als wij de Heer hebben gezien, zijn wij bevrijd om Zijn weg te gaan.
 
Deze morgen neemt Annie Koenes afscheid van ons als onze organiste. Na zo veel  liefdevolle begeleiding, voelt zij het moment gekomen om aan een ander deel van haar leven te beginnen. We danken je nu al op deze plek, maar zullen dat in de kerk nog meer doen. En we nodigen allen uit om daarbij aanwezig te zijn!
 
31 december. zoals de Paasnacht de wake is, totdat de vrouwen het graf open vinden, en zoals kerstavond de wake is voor kerst zelf, zo is deze avond (de 7e dag van kerst) de wake voor wat er morgen komen gaat: een nieuwe tijd. Heidenen kijken achterom en betreuren wat voorbij is. Heidenen zijn gebaat bij het blijven van de dingen. Ze kunnen niet tegen verandering. Maar zij die de Heer dienen weten dat niets blijft. Dat alles voorbij gaat. En dat is geen bericht van verdriet, dat is een bericht van hoop: want wat voorbijgaat schept ruimte voor het nieuwe van God. “Blijf niet staren op wat vroeger was. Blijf niet hangen in het verleden. God is iets nieuws begonnen, zie je het niet?” Wij waken om te leren zien.
 
we wensen u van harte gezegende dagen toe, en een goede jaarwisseling!
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk
 


 


Recent aangepast:
 
  • De restauratie van de kerk is klaar! In totaal staan er nu 4 series, in beeld gebracht door Klaas Wildeman. Zie het fotoalbum.
Oudere  mededelingen en nieuws

Afkondigingen 7-december-2014.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u en onze gasten hartelijk welkom in deze dienst.
De werkgroep diaconaat heeft op vrijdag 12 december hulp nodig. Die dag wordt er een deur aan deur actie gehouden voor de voedselbank. Wie helpt mee? Vrijwilligers kunnen zich melden bij een van de diakenen of op vrijdag 12 december om 18.00 uur bij de GKV.
 
Naast deze actie, doet de voedselbank weer de maandelijkse oproep tot het inleveren van producten. Deze maand gaat het om rijst,macaroni en verdere pastaproducten, kuipjes of pakjes margarine en bak en braad producten. Als vanouds kunt u de producten inleveren bij Anneke van der Schans of bij de Superrrr.
 
Op 21 december organiseert het JOC weer een broodmaaltijd. De maaltijd begint om 18.00 uur en zal hier in Ubbegaheem plaatsvinden. De intekenlijst ligt in  de hal.
 
Op Commissie Vorming en Toerusting organiseert een lezing: Joodse feesten, hun betekenis en achtergrond. Deze lezing wordt gehouden op dinsdag, 16 december en begint om 20.00 uur. De kosten bedragen €4 inclusief koffie en thee. De commissie nodigt u van harte uit.  
 
De herstelwerkzaamheden van het kerkgebouw lopen ten einde maar zijn nog niet afgerond. Ook volgende week zondag kerken we nog in Ubbegaheem. Overigens is de kerkenraad niet van plan de galerijen te gaan sluiten. Wel geven we in overweging om allen op de begane grond in de kerk plaats te nemen. Dat laten we dus aan u zelf over.
 
Voor vanavond was er een adventsamenzang gepland maar omdat we nog niet in de kerk terecht kunnen, gaat deze niet door.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
Uit de gemeente.

Waarom we met mensen meeleven? Omdat het tot onze schoonheid als mens behoort. Wij delen het leven met elkaar. Onze aandacht kan lucht geven waar weinig ruimte is. Onze handen kunnen warmte brengen waar het onzeker werd. Wij geven. Maar we ontvangen ook.

Waar het leven breekbaar wordt, komt iets naar boven wat anders niet wordt verteld. Als het leven gaat zoals het gaat, zeg je niet zo gauw hoeveel je van elkaar houdt. Of wat je op de rit houdt. Intieme dingen deel je pas als er aandacht is. En handen die nabij willen zijn.

Ik ben elke keer opnieuw onder de indruk van de kracht van mensen. Hoe zij hun leven nieuwe vorm kunnen geven. Hoe zij flexibiliteit uit zichzelf weten te putten om verder te gaan. En hoe ze vaak zeggen: “Ik kon het niet zomaar zelf, het werd aan mij gegeven”

Misschien leven we wel met elkaar mee om samen een kring te vormen waarbinnen God zich toont.

Rondom de eredienst.

14 december, derde advent Gaudete. “Verheugt u”. Paulus leende zijn woorden aan deze zondag. Hij schrijft aan de Filippenzen (hoofdstuk 4)  “Verheugt u, en nogmaals zeg ik u, verheugt u.” De bron van de vreugde is: want de Heer is nabij. Paulus is er van overtuigd, dat alles wat geschreven staat: dat oorlog niet meer zal zijn, dat God de aarde tot zijn domein neemt, dat mensen Hem erkennen zullen, op het punt staat waar te worden.
Nu. Hier.

Toen in de meidagen van 1945 het bericht “De canadezen komen!” van huis tot huis werd geroepen, richtten de mensen hun hoofden op en zochten waar de vlag verborgen was. Ze liepen alvast naar buiten. En zonder dat ze het beseften, was de vrijheid al begonnen, nog voor dat ze er was.

lezingen Jesaja 65: 17-25 en Johannes 3: 22-30

Met een hartelijke groet aan u allen. De koude, mistige nacht bracht
vanmorgen een grote verrassing: ijsbloemen! Terwijl wij sliepen.

ds. Sybrand van DijkAfkondigingen 30-november-2014
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u en onze gasten hartelijk welkom in deze dienst waarin wij het Heilig Avondmaal vieren.
 
In deze dienst  gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.

 
Vanavond is er, om kwart over 7, basis catechese voor de groepen 7-8 op zondag  bij de fam Poelma , Burchtweg 2.
 
De werkgroep diaconaat heeft op vrijdag 12 december hulp nodig. Die dag wordt er een deur aan deur actie gehouden voor de voedselbank. Wie helpt mee? Vrijwilligers kunnen zich melden bij een van de diakenen.
 
Onze piano is aan vervanging toe. Daarom wordt de opbrengst van de tweede collecte de komende weken, bestemd voor de aanschaf van een andere piano.
 
De herstelwerkzaamheden van het kerkgebouw vorderen gestaag maar zijn nog niet afgerond. Ook volgende week zondag kerken we nog in Ubbegaheem.

U kunt zich opgeven via de lijst na de dienst op de tafel in Ubbegaheem),
voor de jaarlijkse "kerstmaaltijd voor 70+" georganiseerd door het JOC.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Persoonlijk.
Afgelopen zondag was Henk jarig en dat heeft u niet ongemerkt voorbij laten gaan. Als we een klep op de brievenbus hadden gehad, dan had die het hele weekend (en nog daarna!) geklepperd van alle brieven en kaarten die we kregen. En bloemen. En boeken. En wijn. We voelen ons rijk met zo veel goede mensen om ons toe. Dank u wel.
Henk is nu in Beatrixoord. Daarbij is het vinden van het licht en dat behouden soms het grootste deel van alles.  Wij houden Petrus hoog, deze maanden: “getuig dan van de hoop die in u is!”. En zo gaan we verder.
 

Rondom de eredienst.
 
7 december, tweede advent. Populus Sion. “Volk van Sion” Jesaja is de inspirator van deze naam. Hij schrijft in hoofdstuk 30: “Volk van Sion! De Heer zal komen om de naties te redden.”  De hoop houdt mensen moedig. Maar hoop is ook lastig. Soms is een situatie beter te verdragen, als je zeggen kunt: “dit is het, zo blijft het”. Zodra je weet dat het veranderen zal, word je zelf op weg gezet. Je gaat de hoop tegemoet. Het bericht van Jesaja liet Israël hopen in de ballingschap. Maar het legde hen ook dit op: wees dan trouw aan de Heer.
Zo ook wij.
lezingen Jesaja 40: 1-11 en Johannes 1: 19-28
 
met een hartelijke groet aan u allen,
ds. Sybrand van Dijk


Afkondigingen 23-november-2014.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u en onze gasten hartelijk welkom in deze dienst op de laatste zondag van het Kerkelijk jaar..
 
In deze dienst  gaat ds. Sybrand voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.
 
De herstelwerkzaamheden van het kerkgebouw vorderen gestaag maar zijn nog niet afgerond. Daarom zullen we volgende week zondag ook nog kerken in Ubbegaheem.
 
Na de dienst bent u allemaal van harte welkom bij de koffie.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Rondom de eredienst.
 
Komende zondag is het eerste advent. Hoewel het buiten warm en zacht is, nadert de winter. Ik vind het elk jaar van grote kracht, dat de Kerk bij het naderen van het duister viert hoe het licht komt. En als het licht letterlijk terugkeert (in de Paastijd) gedenkt de Kerk, hoe het duister telkens terrein inneemt. Wat doen wij om de weg van het licht te openen? Of, in een kerklied, hoe verwachten wij de komst van de Heer? We lezen over dienaren die in het huis waken, totdat de eigenaar terug zal komen. Ons leven is: het feest van God voorbereiden. lezingenJesaja 63: 19b – 64:8 en  Marcus 13: 24-37
 
“Heb jij mijn nijlpaard wel eens goed gezien?” Het antwoord van God cirkelt de laatste weken om mij heen. De Heer zegt het tegen Job.  Job heeft God tot spreken geroepen, nu het verschrikkelijke en onbegrijpelijke over zijn leven is uitgegoten. Zijn vrienden gaven hem een antwoord vol logica: Je hebt gezondigd, Job. Daarom overkomt je dit. Job rebelleert tegen deze woorden. “Onzin! Ik heb niet gezondigd.” God spreekt woorden vol absurditeit. Wat moet een nijlpaard tegenover het leed in Jobs bestaan? Niets! En toch buigt Job zich. Waarom?
Ik buig mij, omdat het leven een groot wonder is. Inderdaad, dat nijlpaard. Wat een fantastisch, eigenaardig, sterk en lui dier. Het had er ook niet kunnen zijn. Ik had er ook niet kunnen zijn.
 
Maar ik ben er wel.
 
Ook als mijn leven niet loopt zoals ik had gehoopt of gewild, is dit wel mijn leven. Van verbazing stijg ik op, van verwondering van ik neer.
Ik kijk naar uw nijlpaard, Heer. En ik denk: “God. Wat mooi.”
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.